แผนการเรียน

ภาค    ปกติ สาขาวิชา     ภาษาอังกฤษ
หมู่    3 ปีการศึกษาที่เข้า     2552

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/52

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 1/52

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 1/52

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 1/52

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 1/52

 ENG 1102

  ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษา

 3(3-0)

   เอกบังคับ

 1/52

 ENG 1201

  การฟังและพูด 1

 3(3-0)

   แกน     

 1/52

 ENG 1216

  รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1

 3(3-0)

   แกน     


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/52

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 2/52

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 2/52

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 2/52

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 2/52

 ENG 1207

  การอ่าน 1

 3(3-0)

   แกน     

 2/52

 ENG 1212

  การเขียน 1

 3(3-0)

   แกน     

 2/52

 ENG 1217

  รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2

 3(3-0)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/53

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 1/53

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 1/53

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 1/53

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 1/53

 ENG 1103

  สัทศาสตร์เพื่อการใช้

 3(2-2)

   แกน     

 1/53

 ENG 1202

  การฟังและพูด 2

 3(3-0)

   เอกบังคับ

 1/53

 ENG 2208

  การอ่าน 2

 3(3-0)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/53

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 2/53

 -

  -

 (--)

   ครูเลือก 

 2/53

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 2/53

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0)

   กศ.ทั่วไป

 2/53

 ENG 2107

  วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1

 3(3-0)

   เอกบังคับ

 2/53

 ENG 2213

  การเขียน 2

 3(3-0)

   เอกบังคับ

 2/53

 ENG 2301

  วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 3(3-0)

   แกน     


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/54

 -

  -

 (--)

   ครูเลือก 

 1/54

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 1/54

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 1/54

 6000003

  เลือกเสรี

 3(3-0)

   เลือกเสรี

 1/54

 ENG 2401

  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ

 3(3-0)

   แกน     

 1/54

 ENG 3108

  วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2

 3(3-0)

   เอกบังคับ

 1/54

 ENG 3219

  การแปล 1

 3(3-0)

   แกน     


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/54

 -

  -

 (--)

   ครูเลือก 

 2/54

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 2/54

 6000003

  เลือกเสรี

 3(3-0)

   เลือกเสรี

 2/54

 ENG 2302

  วรรณคดีสำหรับเด็ก

 3(3-0)

   เอกเลือก

 2/54

 ENG 3209

  การอ่าน 3

 3(3-0)

   เอกบังคับ

 2/54

 ENG 3218

  ทักษะบูรณาการ

 3(3-0)

   เอกเลือก

 2/54

 ENG 3304

  ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

 3(3-0)

   เอกบังคับ

 2/54

 GED 3801

  การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

 1(60)

   ปฏิบัติ


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/55

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 1/55

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 1/55

 CI 4641

  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1

 2(1-2)

   ปฏิบัติ

 1/55

 CI 4801

  การทดลองสอน 1

 1(60)

   ปฏิบัติ

 1/55

 ENG 3205

  การเรียนภาษาด้วยการแสดง

 3(3-0)

   เอกเลือก

 1/55

 ENG 3305

  ร้อยกรองภาษาอังกฤษ

 3(3-0)

   เอกบังคับ

 1/55

 ENG 4702

  การจัดการห้องเรียนภาษาอังกฤษ

 2(2-0)

   เอกเลือก

 1/55

 ENG 4703

  สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 2(2-0)

   เอกเลือก

 1/55

 ENG 4705

  การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษา

 2(2-0)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/55

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 2/55

 -

  -

 (--)

   ครูบังคับ 

 2/55

 CI 4642

  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2

 2(1-2)

   ปฏิบัติ

 2/55

 CI 4802

  การทดลองสอน 2

 1(60)

   ปฏิบัติ

 2/55

 ENG 2105

  วจีวิภาค

 3(3-0)

   เอกเลือก

 2/55

 ENG 4704

  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อคอมพิวเตอร์

 2(2-0)

   เอกเลือก

 2/55

 ENG 4707

  การวิจัยเบื้องต้นในชั้นเรียนภาษา

 3(3-0)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/56

 GED 5801

  การปฏิบัติการวิชาชีพครู 1

 5(450)

   ปฏิบัติ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/56

 GED 5802

  การปฏิบัติการวิชาชีพครู 2

 5(450)

   ปฏิบัติ