แผนการเรียน

ภาค    ปกติ สาขาวิชา     ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
หมู่    1 ปีการศึกษาที่เข้า     2554

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/54

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/54

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/54

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/54

 FR 1101

  รูปและการใช้ภาษาฝรั่งเศส 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/54

 FR 1201

  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/54

 FR 1301

  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/54

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/54

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/54

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/54

 FR 1102

  รูปและการใช้ภาษาฝรั่งเศส 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/54

 FR 1202

  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/54

 FR 1302

  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/55

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 1/55

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 1/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/55

 FR 2201

  สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/55

 FR 2501

  ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/55

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 2/55

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 2/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/55

 FR 2202

  สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 2/55

 FR 2301

  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/55

 FR 2401

  ฝรั่งเศสศึกษา

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/56

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 1/56

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 1/56

 6000003

  เลือกเสรี

 3(3-0-6)

   เลือกเสรี

 1/56

 ENG 1602

  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์

 3(3-0-6)

   ภาษา   

 1/56

 FR 3201

  สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/56

 FR 3501

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/56

 FR 3502

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1

 3(3-0-6)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/56

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 2/56

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 2/56

 6000003

  เลือกเสรี

 3(3-0-6)

   เลือกเสรี

 2/56

 ENG 1603

  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

 3(3-0-6)

   ภาษา   

 2/56

 FR 3503

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 2/56

 FR 3504

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 2

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 2/56

 FR 4503

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานวิชาชีพในท้องถิ่น

 3(3-0-6)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/57

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 1/57

 -

  -

 (--)

   วิชาโท  

 1/57

 FR 3801

  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

 1(0-3-2)

   ปฏิบัติ

 1/57

 FR 4201

  สนทนาภาษาฝรั่งเศส 4

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/57

 FR 4501

  คอมพิวเตอร์เพื่องานวิชาชีพภาษาฝรั่งเศส

 3(2-2-5)

   เอกเลือก

 1/57

 FR 4502

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย

 3(3-0-6)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/57

 FR 4801

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

 6(560)

   ปฏิบัติ