แผนการเรียน

ภาค    ปกติ สาขาวิชา     ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมู่    1 ปีการศึกษาที่เข้า     2555

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/55

 ENG 1216

  รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1

 3(3-0-6)

   แกน     

 1/55

 ENG 1501

  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/55

 ENG 1503

  การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/55

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/55

 ENG 1103

  สัทศาสตร์เพื่อการใช้

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/55

 ENG 1217

  รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/55

 ENG 1504

  การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/55

 ENG 1505

  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/56

 ENG 1502

  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/56

 ENG 1506

  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/56

 ENG 2509

  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/56

 ENG 2513

  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/56

 ENG 2515

  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/56

 ENG 2511

  การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/56

 ENG 2514

  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 2/56

 ENG 2516

  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 2/56

 ENG 2517

  ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการและสำนักงาน

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/57

 6000003

  เลือกเสรี

 3(3-0-6)

   เลือกเสรี

 1/57

 ENG 2401

  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/57

 ENG 2510

  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/57

 ENG 3204

  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/57

 ENG 3405

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/57

 ENG 3519

  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

 3(3-0-6)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/57

 6000003

  เลือกเสรี

 3(3-0-6)

   เลือกเสรี

 2/57

 ENG 2512

  การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/57

 ENG 3510

  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/57

 ENG 3518

  ภาษาอังกฤษเพื่อการภัตตาคาร

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 2/57

 ENG 3521

  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 2/57

 ENG 3522

  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน

 3(3-0-6)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/58

 COOP3801

  การเตรียมสหกิจศึกษา

 1(0-3-2)

   ปฏิบัติ

 1/58

 ENG 3406

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 2

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/58

 ENG 3801

  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

 1(0-3-2)

   ปฏิบัติ

 1/58

 ENG 4523

  ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/58

 ENG 4524

  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/58

 ENG 4525

  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำเข้าและส่งออก

 3(3-0-6)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/58

 ENG 4801

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

 6(560)

   ปฏิบัติ