แผนการเรียน

ภาค    ปกติ สาขาวิชา     ภาษาอังกฤษ
หมู่    2 ปีการศึกษาที่เข้า     2556

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/56

 ENG 1201

  การฟังและพูด 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/56

 ENG 1207

  การอ่าน 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/56

 ENG 1216

  รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/56

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/56

 ENG 1101

  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/56

 ENG 1202

  การฟังและพูด 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/56

 ENG 1212

  การเขียน 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/56

 ENG 1217

  รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/57

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/57

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 1/57

 6000003

  เลือกเสรี

 3(3-0-6)

   เลือกเสรี

 1/57

 ENG 1103

  สัทศาสตร์เพื่อการใช้

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/57

 ENG 2107

  วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/57

 ENG 2208

  การอ่าน 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/57

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/57

 1110000

  ศึกษาทั่วไป

 3(3-0-6)

   กศ.ทั่วไป

 2/57

 ENG 2213

  การเขียน 2

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/57

 ENG 2301

  วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/57

 ENG 3209

  การอ่าน 3

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/57

 ENG 3219

  การแปล 1

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/58

 ENG 2105

  วจีวิภาค

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/58

 ENG 2203

  การฟังและพูด 3

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/58

 ENG 2302

  วรรณคดีสำหรับเด็ก

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/58

 ENG 2401

  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 1/58

 ENG 2513

  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/58

 ENG 3304

  ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/58

 6000003

  เลือกเสรี

 3(3-0-6)

   เลือกเสรี

 2/58

 ENG 2517

  ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการและสำนักงาน

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 2/58

 ENG 3108

  วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 2/58

 ENG 3214

  การเขียน 3

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/58

 ENG 3305

  ร้อยกรองภาษาอังกฤษ

 3(3-0-6)

   เอกบังคับ

 2/58

 ENG 3510

  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน

 3(3-0-6)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 1/59

 COOP3801

  การเตรียมสหกิจศึกษา

 1(0-3-2)

   ปฏิบัติ

 1/59

 ENG 3204

  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/59

 ENG 3402

  ภาษาอังกฤษสำหรับไทยศึกษา

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/59

 ENG 3801

  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

 1(0-3-2)

   ปฏิบัติ

 1/59

 ENG 3902

  การศึกษาเอกเทศ

 3(250)

   เอกบังคับ

 1/59

 ENG 4112

  ภาษาศาสตร์เชิงสังคม

 3(3-0-6)

   เอกเลือก

 1/59

 ENG 4310

  การละครอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น

 3(3-0-6)

   เอกเลือก


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา

 2/59

 COOP4801

  สหกิจศึกษา

 6(560)

   ปฏิบัติ

 2/59

 ENG 4801

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

 6(560)

   ปฏิบัติ