การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

1. รายงานตัวทางอินเตอร์เน็ตที่ www.academic.cmru.ac.th ระหว่าง วันที่ 20 - 27 มกราคม 2555
    โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรายงานตัว พร้อมทั้ง print หลักฐานการรายงานตัวจากอินเตอร์เน็ต
2. เมื่อรายงานตัวตามข้อ 1. เสร็จแล้วให้นำหลักฐานที่พิมพ์ออกมาจากการรายงานตัวตามข้อ 1. ไปยื่น
    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 15.00 น.
 

*** ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามกำหนดครบทั้ง 2 ข้อ ข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์ ***
 
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงและค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
 1. แบบฟอร์มการรายงานตัวที่ print จากอินเตอร์เน็ต ตาม ข้อ 1.
 2. หนังสือแสดงคุณวุฒิฉบับจริงที่สำเร็จการศึกษา พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ หรือ
  ใบรายงานผลการเรียน(Transcript) ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถุกต้อง 2 ฉบับ
 5. รูปถ่ายภาพสี หน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายจากโรงเรียนเดิม)
  - ติดบนใบรายงานตัวที่ print จากระบบอินเตอร์เน็ต 1 รูป
  - แนบมาด้วย 1 รูป เพื่อใช้ในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 6. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ประมาณ 2,000 บาท
 7. ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ก่อนวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา
** หากหลักฐานไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา **

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 0-5388-5965 ถึง 5970
หรือทางเว็บไซต์ http://www.academic.cmru.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555

 

ค้นหาใหม่
สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่