การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการรายงานตัว
1. บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา
     1.1 บันทึกประวัตินักศึกษาทางอินเทอร์เน็ตที่ http://reg.cmru.ac.th ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรายงานตัว
     1.2 ให้นักเรียน นักศึกษา ทำการ Upload ไฟล์รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น (ห้ามสวมชุดนักเรียนของสถาบันเดิม) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 k พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารสำหรับรายงานตัวจากระบบ
     1.3 นำเอกสารรายงานตัวในข้อ 1.2 นำมารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. พร้อมกับหลักฐานต่อไปนี้

     (1) แบบฟอร์มการรายงานตัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (ข้อ 1.1 และ 1.2) จำนวน 1 ฉบับ
     (2) สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับพร้อม นำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแนบท้าย
     (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงแนบท้าย
     หมายเหตุ คำนำหน้าในบัตรประจำตัวประชาชน *ต้องไม่ใช่เด็กชายหรือเด็กหญิง*
     (4) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ พร้อมหลักฐานการเปลี่ยน-ชื่อ-สกุล แนบท้าย
     (5) รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดรูปถ่ายบนเอกสารจากธนาคารเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา)
     (6) ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
          - ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ประมาณ 7,000-8,000 บาท
          - ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ประมาณ 20,000 บาท
          - ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
          - ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ 3,000 บาท

2 การชำระเงิน สามารถนำใบแจ้งชาระเงินที่พิมพ์จากข้อ 1.2 นำไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2 ช่องทาง คือ
     (1) ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 หรือ
     (2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560

3. การส่งสำเนาใบรายงานผลการเรียน
     นักศึกษาที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำส่งสำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ที่สาเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาเดิม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรอกรหัสนักศึกษา และสาขาวิชา จำนวน 2 ฉบับ ส่งที่สำนักทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเองในเวลาราชการ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง

เรียน คุณสาคร เมืองแก้ว นายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  เลขที่ 202 ตำบลช้างเผือก
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 
วงเล็บมุมซอง (ส่งสำเนาใบรายงานผลการเรียนนักศึกษาใหม่)

ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 หากพ้นกำหนดสำนักทะเบียนและประมวลผลจะประกาศพ้นสภาพนักศึกษาต่อไป

4. เงื่อนไขอื่น ๆ
     (1) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
     (2) ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ตอบรับในระบบ Clearing House แล้ว จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์
     (3) ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ยืนยันสิทธิ์หรือทาการสละสิทธิ์ในระบบ Clearing House สามารถสมัครสอบในรอบถัดไปได้
     (4) ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
** หากหลักฐานไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษาและถือว่าสละสิทธิ์ **

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 0-5388-5979 และ 5966
หรือทางเว็บไซต์ http://www.academic.cmru.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560

 

ค้นหาใหม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่