ไม่มีนักศึกษา ลงทะเบียนในรายวิชา Sec 02 ภาคปกติ หรือ
ยังไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนจากที่ปรึกษาและผู้สอน

กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง