ไม่มีนักศึกษา ลงทะเบียนในรายวิชา ETI 3701 Sec 02 ภาคปกติ หรือ
ยังไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนจากที่ปรึกษาและผู้สอน

กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง