ลำดับที่ รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ
1 001   ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา   Mekong and Salween River Basins Regional Studies ภข
2 002   ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   Educational Leadership and Human Resource Development ภผ
3 003   การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน   Community Economy and Technology Development พท
4 004   พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม   Community Energy and Environment พส
5 005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา   Information Technology for Business and Education ทษ
6 010   เกษตรศาสตร์   Agriculture กษ
7 011   สารสนเทศและนิเทศศาสตร์เกษตร   - สก
8 020   การพัฒนาชุมชน   Community Development พช
9 030   การบริหารธุรกิจ   Business Management บธ
10 031   การบริหารธุรกิจ   Business Administration -
11 032   การบริหารธุรกิจ   Business Administration -
12 033   การบริหารธุรกิจ   Business Administration บธ
13 040   ก่อสร้าง   Construction กส
14 050   การจัดการทั่วไป (การจัดการทั่วไป)   General Management (General Management) จก.ทป
15 051   การจัดการ   Management จก
16 060   รัฐประศาสนศาสตร์   Public Administration รป
17 061   นิติศาสตร์   Laws นต
18 062   การปกครองท้องถิ่น   Local Government กท
19 063   บริหารรัฐกิจ   Public Administration บก
20 064   นโยบายสาธารณะ   Public Policy นส
21 070   เกษตรกรรม   Agriculture กก
22 080   การวัดผลการศึกษา   Educational Measurement กว
23 081   การวัดผลและการวิจัย   Measurement and Research กจ
24 090   การศึกษานอกระบบ - ภาษาไทย   Nonformal Education - Thai กน
25 100   การประถมศึกษา   Elementary Education กป
26 102   การประถมศึกษา   Diploma in Professional Teaching กป
27 110   การศึกษาพิเศษ   Special Education กพ
28 111   การศึกษาพิเศษ - เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   - กพ.ทน
29 120   การส่งเสริมสุขภาพ   Health Promotion -
30 130   จิตวิทยาและการแนะแนว   Psychology and Guidance จว
31 131   จิตวิทยาองค์การ   Organization Psychology จอ
32 132   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   Psychology and Guidance จว
33 133   จิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว   Psychology (Guidance Psychology) จว.น
34 134   จิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ   Psychology (Organization Psychology) จว.
35 135   จิตวิทยา (จิตวิทยาการแนะแนว)   Psychology (Guidance Psychology) จว.น
36 136   จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)   Psychology (Organization Psychology) จว.
37 140   การบริหารการศึกษา   Educational Administration
38 150   การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร   Agriculture Extention & Communication สส
39 160   การศึกษาปฐมวัย   Early Childhood Education กฐ
40 161   การอนุบาลศึกษา   Early Childhood Education -
41 170   การศึกษานอกระบบ   Nonformal Education กน
42 180   การอาหาร   Food and Catering กอ
43 190   เคมี   Chemistry คม
44 200   คณิตศาสตร์   Mathematics
45 210   เคมีปฏิบัติ   Chemistry Training คป
46 220   สิ่งทอ   Textile สท
47 230   คหกรรมศาสตร์   Home Economics คศ
48 231   คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   Home Economics (Food and Nutrition) คศอ
49 232   คหกรรมศาสตร์ (ศิลปประดิษฐ์)   Home Economics (Handicrafts) คศป
50 240   ชีววิทยาประยุกต์ (ชีววิทยา)   Applied Biology (Biology) ชป
51 241   ชีววิทยาประยุกต์   Applied Biology ชป
52 243   เทคโนโลยีชีวภาพ   - ทช
53 250   คอมพิวเตอร์   Computer คพ
54 260   คอมพิวเตอร์ศึกษา   Computer Education คพ
55 270   จิตวิทยาและการแนะแนว   Psychology and Guidance จว
56 280   ชีววิทยา   Biology ชว
57 290   ช่างอุตสาหกรรม   Industrial Mechanics -
58 300   เซรามิกส์   Ceramics ซร
59 310   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   Sciences and Food Techonology วท
60 311   คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   Home Econmics (Food and Nutrition) คศ.อ
61 312   คหกรรมศาสตร์ (ศิลปประดิษฐ์)   Home Economics (Handicraft) คศ.ศ
62 313   คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)   Home Economics (Clothing and Design) คศ.ผ
63 316   คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   Home Economics (Clothing and Design) คศ.ผค
64 317   คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ   Home Economics (Food and Nutrition) คศอ
65 318   คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์   - คศ.ศ
66 320   ดนตรีศึกษา   Education Music ดน
67 321   ดนตรี   Music ดต
68 322   ดนตรีศึกษา   Education Music ดน
69 323   ดนตรี (ดนตรีไทย)   Music (Thai Music) ดต.ท
70 324   ดนตรี แขนงวิชาดนตรีสากล   Education Music ดต.ส
71 325   ดนตรี (ดุริยางค์ไทย)   - ดน
72 326   ดนตรี (ดุริยางค์สากล)   - ดน
73 327   ดุริยางค์ไทย   Thai Music ดท
74 328   ดุริยางค์สากล   Music ดส
75 330   เทคโนโลยีเซรามิก แขนงวิชาศิลปะเซรามิกอุตฯ   Ceramic Techonology ทซ.ศ
76 331   เทคโนโลยีเซรามิก แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ   - ทซ.ว
77 332   เทคโนโลยีเซรามิก   - ทซ
78 340   เทคโนโลยีการอาหาร   Food Science Technology วท
79 350   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)   Industrial Technology (Construction Technology) ทอ.กส
80 351   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนฯการจัดการอุตฯ)   Construction Industrial Technology จก.อ
81 352   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง   Construction Industrial Technology กส
82 353   เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง   Construction Engineering Technology กสว
83 360   เทคโนโลยีการเกษตร   Agricultural Technology ทก
84 370   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   Educational Technology and Innovation ทน
85 371   เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา   - ทน.สส
86 372   เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร   Media and Communication Technology ทน
87 373   เทคโนโลยีการศึกษา   - ทก
88 380   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   Industrial Technology ทอ.กส
89 390   ธุรกิจการท่องเที่ยว   Tourism ธท
90 400   ธุรกิจศึกษา   Business Education ธศ
91 401   ธุรกิจศึกษา (การเลขานุการ)   Business Education -
92 403   นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)   Communication Arts (Public Relations) นท.ปส
93 404   นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)   Communication Arts (Mass Communication) นท.สม
94 405   นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)   Communication Arts (Advertising) นท.ฆ
95 406   นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ)   Communication Arts (Journalism and Information Technology) นท.วส
96 410   นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)   Communication Arts (Public Relations) นท.ปช
97 411   นิเทศศาสตร์   Communication Arts นท
98 412   นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์)   Communication Arts (Journalism and Public Relations) นท.วส
99 413   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์   Communication Arts (Public Relations) นท.ปส
100 414   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน   Communication Arts (Mass Communication) นท.มส
101 415   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา   Communication Arts (Advertising) นท.ฆ
102 416   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์   Communication Arts (Journalism) นท.วส
103 417   สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์   Media and Strategic Communication สก
104 420   นาฏศิลป์   Drama นศ
105 421   นาฏศิลป์และการละคร   Dance and Theatre Arts นศล
106 422   นาฏศิลป์ศึกษา   - นศ.ศ
107 423   นาฏศิลป์ไทย   - นศ.ท.
108 430   ดนตรีศึกษา (ไทย-สากล)   Education Music ดน.ส
109 440   นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)   Communication Arts (Journalism) นท.ส
110 441   วารสารศาสตร์   - นท.ว
111 442   นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)   - นท.ม
112 443   นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)   - นท.ฆ
113 450   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   Library and Information Science บร
114 451   สารสนเทศศาสตร์   Information Science สทส
115 452   สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศประยุกต์)   Information Science (Applied Information Science) สทป
116 453   สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศาสตร์)   Information Science (Information Science) สทส
117 460   บรรณารักษศาสตร์   Library Science บศ
118 470   ประวัติศาสตร์   History
119 480   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   Environmental Science (Environmental Technology) วส
120 490   พืชศาสตร์   Plant Science พศ
121 500   พลศึกษา   Physical Education พล
122 501   นันทนาการ   - นน
123 510   ฟิสิกส์   Physics ฟส.ด
124 511   ฟิสิกส์   Physics ฟส
125 520   ฟิสิกส์   Physics ฟส.อท
126 530   ภาษาอังกฤษ   English
127 531   ภาษาอังกฤษ   English ภออ
128 532   ภาษาอังกฤษ   English
129 534   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ   English for International Communication ภอป
130 540   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Business English อธ
131 541   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ   Business French ฝศ
132 542   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Business English อธอ
133 543   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Business English อธ
134 544   ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ   International Business English อธป
135 550   ภาษาไทย   Thai
136 552   ภาษาไทย   Thai ทท
137 553   ภาษาไทย-วัฒนธรรม   Thai Language And Culture ทว
138 561   ภูมิสารสนเทศ   Geoinformatics ภส
139 570   วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สุขภาพเด็ก)   Printmaking -
140 571   วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)   Sports Science (Sports Coaching and Management) วก
141 572   วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย   - วอ
142 580   วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   Metal Trade
143 590   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากร)   Environmental Science (General Environmental) วส
144 591   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   Environmental Science (Environmental Technology) วส
145 592   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   Environmental Sciences วส
146 600   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)   Industrial Technology ทอ.กผ
147 610   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   General Science
148 611   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา   Science Teaching กสช
149 612   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์   Science Teaching กสฟ
150 613   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น   Science Teaching กสท
151 614   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี   - กสค
152 615   วิทยาศาสตร์   Science
153 617   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี)   - คมว
154 618   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ชีววิทยา)   - ชวว
155 619   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฟิสิกส์)   - ฟสว
156 620   วัฒนธรรมศึกษา   Cultural Studies วธ
157 621   วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะฯ   Cultural Studies (Arts History and Archaeology) วธ
158 622   วัฒนธรรมศึกษา   Cultural Studies วธ
159 630   วิทยาการคอมพิวเตอร์   Computer Science วค
160 631   เทคโนโลยีสารสนเทศ   Information Technology ทส
161 632   การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ   Web Programming and Security ปร
162 640   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์   Co-opertive Economics ศษ
163 641   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   Business Economics ศธ
164 642   เศรษฐศาสตร์   Economics ศฐ
165 643   เศรษฐศาสตร์การเงิน   Finance Economics ศง
166 644   เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)   Economics (Business Economics) ศธ
167 645   เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)   Economics (Economics) ศฐ
168 646   เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)   Economics (Finance Economics) ศง
169 650   ศิลปศึกษา   Art Education ศศ
170 651   ศิลปกรรม (ทัศนศิลป์)   - ศท
171 652   ศิลปกรรม (ดนตรี)   - ศด
172 660   ภาษาจีน   Chinese
173 661   การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ   Teaching Chinese for Foreigners กซ
174 662   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   - ลป
175 663   ธุรกิจระหว่างประเทศ   International Business ธป
176 664   ภาษาจีนธุรกิจ   Business Chinese จธ
177 665   การเป็นผู้ประกอบการ   - กก
178 670   ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)   Fine and Applied Arts (Visual Communication Design) ศป
179 671   ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)   Fine And Applied Arts (Applied Arts Design) ศป
180 672   ศิลปกรรม   Fine and Applied Arts ศป
181 673   วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ แขนงวิชาออกแบบประ   Fine and Applied Arts (Applied Arts Design) วป
182 680   ภาษาญี่ปุ่น   Japanese ภญ
183 681   ภาษาเกาหลี   Korean ภก
184 690   ศิลปประดิษฐ์   Handicrafts -
185 700   วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์   Journalism and Public Relations -
186 701   ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา   Communication and Advertising ศส
187 710   สังคมศึกษา   Social Studies
188 720   ภาษาจีน   Chinese
189 730   สุขศึกษา   Health Education สข
190 731   สาธารณสุขชุมชน   Community Health สธ
191 732   สาธารณสุขศาสตร์   Public Health สธศ
192 740   สถิติประยุกต์   Applied Statistics สป
193 750   สัตวรักษ์   Veterinary Technology สร
194 760   สัตวบาล   Animal Husbandry สบ
195 761   สัตวศาสตร์   Animal Sciences สศ
196 770   อุตสาหกรรมศิลป์   Industrial Arts อส
197 771   อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา   Industrial Technology Education อส.ท
198 780   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   Industrial Product Design อผ
199 781   ออกแบบผลิตภัณฑ์   Product Design อผ
200 782   การออกแบบผลิตภัณฑ์   Product Design อผ
201 790   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)   Industrial Technology (Design Technology) ทอ.สป
202 791   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม   Architecture Industrial Technology สถป
203 792   เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   Architecture Technology สถป
204 799   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (ล้านนาคดีศึกษา)   Community Research and Development(Lanna Studies) ลค
205 800   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   Industrial Technology (Electonics Technology) ทอ.ฟฟ
206 810   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   Tourism Industry อท
207 811   การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   - -
208 812   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   Tourism Industry อทก
209 813   การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง   Tourism and Sufficiency Economy กท.ศพ
210 814   การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   Sustainable Tourism Management กท.ยย
211 815   การท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยวในมิต   Tourism and Hotel (Tourism and Sufficiency Economy) ทท.ศพ
212 816   การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ธุรกิจท่องเที่ยว)   Tourism and Hotel (Tourism Business) ทท.ท
213 817   การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ธุรกิจโรงแรม)   Tourism and Hotel (Tourism Hotel) ทท.ร
214 818   การท่องเที่ยว   - ทท
215 820   ออกแบบประยุกต์ศิลป์   Applied Arts Design อป
216 830   ช่างอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)   Industrial Machanics (Construction) -
217 840   ช่างอุตสาหกรรม (ช่างปั้นดินเผา)   Industrial Machanics (Seramics) -
218 850   ช่างอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)   Industrial Machanics (Electronics) -
219 860   จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ   Psychology & Counseling-Nonformal Educ. -
220 880   การจัดการทั่วไป   General Management จก.ทป
221 889   หลักสูตรและการสอน   Curriculum and Instruction ลส
222 900   การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   Business Administration (Accounting) บธ.บช
223 901   การบัญชี   Accountancy บช
224 910   การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   Business Administration (Personnel Administration) บธ.มษ
225 911   การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   Business Administration (Business Computer) บธ.คพ
226 912   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   Human Resource Management บม
227 913   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Business Computer คธ
228 914   การจัดการ   General Management จก
229 920   การบริหารธุรกิจ (การตลาด)   Business Administration (Marketing) บธ.ตล
230 921   การตลาด   Marketing ตล
231 930   การบริหารธุรกิจ (การบริหารงานทั่วไป)   Business Administration (General Affairs Administration) บธ.ทป
232 940   การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)   Business Administration (Finance and Banking) บธ.ธน
233 950   การจัดการทั่วไป (การบัญชี)   General Management (Accounting) จก.บช
234 960   การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   General Management (Personnel Administration) จก.มษ
235 961   การจัดการทั่วไป (การบริหารงานบุคคล)   General Management (Personnel Management) จก.บค
236 962   การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์)   General Management (Computer) จก.ค
237 970   การจัดการทั่วไป (การตลาด)   General Management (Marketing) จก.ตล
238 980   การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   General Management (Business Computer) จก.คพ
239 981   การจัดการทั่วไป (การเงินการบัญชี)   General Management (Finance-Accounting) จก.บช
240 990   การบริหารธุรกิจ (การเงิน)   Business Administration (Finance) บธ.กง
241 991   ยุทธศาสตร์การพัฒนา   - ยพ
242 992   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   Educational Technology and Communications ทน
243 993   การบริหารการศึกษา   Educational Administration บศ
244 994   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (การท่องเที่ยว)   Community Research and Development (Tourism) ทท
245 995   การจัดการและการประเมินโครงการ   Project Management and Evaluation กทบ.
246 996   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (บริหารจัดการศึกษา)   Community Research and Development(Educational Management) -
247 997   วิชาชีพครู   Graduate Diploma of Teaching Profession
248 998   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (วิจัยและสถิติ)   Community Research and Development(Research and Statistics) วจ


สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่