ลำดับที่ รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ
1 001   ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา   Mekong and Salween River Basins Regional Studies ภข
2 002   ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   Educational Leadership and Human Resource Development ภผ
3 003   การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน   Community Economy and Technology Development พท
4 004   พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม   Community Energy and Environment พส
5 005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา   Information Technology for Business and Education ทษ
6 010   เกษตรศาสตร์   Agriculture กษ
7 011   สารสนเทศและนิเทศศาสตร์เกษตร   - สก
8 012   เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)   - กษส
9 013   เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)   - กษร
10 020   การพัฒนาชุมชน   Community Development พช
11 030   การบริหารธุรกิจ   Business Management บธ
12 031   การบริหารธุรกิจ   Business Administration -
13 032   การบริหารธุรกิจ   Business Administration -
14 033   การบริหารธุรกิจ   Business Administration บธ
15 040   ก่อสร้าง   Construction กส
16 050   การจัดการทั่วไป (การจัดการทั่วไป)   General Management (General Management) จก.ทป
17 051   การจัดการ   Management จก
18 060   รัฐประศาสนศาสตร์   Public Administration รป
19 061   นิติศาสตร์   Laws นต
20 062   การปกครองท้องถิ่น   Local Government กท
21 063   บริหารรัฐกิจ   Public Administration บก
22 064   นโยบายสาธารณะ   Public Policy นส
23 070   เกษตรกรรม   Agriculture กก
24 080   การวัดผลการศึกษา   Educational Measurement กว
25 081   การวัดผลและการวิจัย   Measurement and Research กจ
26 090   การศึกษานอกระบบ - ภาษาไทย   Non-formal Education - Thai กน
27 100   การประถมศึกษา   Elementary Education กป
28 102   การประถมศึกษา   Diploma in Professional Teaching กป
29 110   การศึกษาพิเศษ   Special Education กพ
30 111   การศึกษาพิเศษ - เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   - กพ.ทน
31 120   การส่งเสริมสุขภาพ   Health Promotion -
32 130   จิตวิทยาและการแนะแนว   Psychology and Guidance จว
33 131   จิตวิทยาองค์การ   Organization Psychology จอ
34 132   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   Psychology and Guidance จว
35 133   จิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว   Psychology (Guidance Psychology) จว.น
36 134   จิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ   Psychology (Organization Psychology) จว.
37 135   จิตวิทยา (จิตวิทยาการแนะแนว)   Psychology (Guidance Psychology) จว.น
38 136   จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)   Psychology (Organization Psychology) จว.
39 137   จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)   - จว.ป
40 140   การบริหารการศึกษา   Educational Administration
41 150   การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร   Agriculture Extention & Communication สส
42 160   การศึกษาปฐมวัย   Early Childhood Education กฐ
43 161   การอนุบาลศึกษา   Early Childhood Education -
44 170   การศึกษานอกระบบ   Non-formal Education กน
45 180   การอาหาร   Food and Catering กอ
46 190   เคมี   Chemistry คม
47 200   คณิตศาสตร์   Mathematics
48 210   เคมีปฏิบัติ   Chemistry Training คป
49 220   สิ่งทอ   Textile สท
50 230   คหกรรมศาสตร์   Home Economics คศ
51 231   คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   Home Economics (Food and Nutrition) คศอ
52 232   คหกรรมศาสตร์ (ศิลปประดิษฐ์)   Home Economics (Handicrafts) คศป
53 240   ชีววิทยาประยุกต์ (ชีววิทยา)   Applied Biology (Biology) ชป
54 241   ชีววิทยาประยุกต์   Applied Biology ชป
55 243   เทคโนโลยีชีวภาพ   - ทช
56 250   คอมพิวเตอร์   Computer คพ
57 260   คอมพิวเตอร์ศึกษา   Computer Education คพ
58 270   จิตวิทยาและการแนะแนว   Psychology and Guidance จว
59 280   ชีววิทยา   Biology ชว
60 290   ช่างอุตสาหกรรม   Industrial Mechanics -
61 300   เซรามิกส์   Ceramics ซร
62 310   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   Sciences and Food Technology วท
63 311   คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   Home Economics (Food and Nutrition) คศ.อ
64 312   คหกรรมศาสตร์ (ศิลปประดิษฐ์)   Home Economics (Handicraft) คศ.ศ
65 313   คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)   Home Economics (Clothing and Design) คศ.ผ
66 316   คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   Home Economics (Clothing and Design) คศ.ผค
67 317   คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ   Home Economics (Food and Nutrition) คศอ
68 318   คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์   - คศ.ศ
69 320   ดนตรีศึกษา   Education Music ดน
70 321   ดนตรี   Music ดต
71 322   ดนตรีศึกษา   Education Music ดน
72 323   ดนตรี (ดนตรีไทย)   Music (Thai Music) ดต.ท
73 324   ดนตรี แขนงวิชาดนตรีสากล   Education Music ดต.ส
74 325   ดนตรี (ดุริยางค์ไทย)   - ดน
75 326   ดนตรี (ดุริยางค์สากล)   - ดน
76 327   ดุริยางค์ไทย   Thai Music ดท
77 328   ดุริยางค์สากล   Music ดส
78 330   เทคโนโลยีเซรามิก แขนงวิชาศิลปะเซรามิกอุตฯ   Ceramic Techonology ทซ.ศ
79 331   เทคโนโลยีเซรามิก แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ   - ทซ.ว
80 332   เทคโนโลยีเซรามิก   - ทซ
81 340   เทคโนโลยีการอาหาร   Food Science Technology วท
82 350   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)   Industrial Technology (Construction Technology) ทอ.กส
83 351   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนฯการจัดการอุตฯ)   Construction Industrial Technology จก.อ
84 352   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง   Construction Industrial Technology กส
85 353   เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง   Construction Engineering Technology กสว
86 360   เทคโนโลยีการเกษตร   Agricultural Technology ทก
87 370   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   Educational Technology and Innovation ทน
88 371   เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา   - ทน.สส
89 372   เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร   Media and Communication Technology ทน
90 373   เทคโนโลยีการศึกษา   - ทก
91 380   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   Industrial Technology ทอ.กส
92 390   ธุรกิจการท่องเที่ยว   Tourism ธท
93 400   ธุรกิจศึกษา   Business Education ธศ
94 401   ธุรกิจศึกษา (การเลขานุการ)   Business Education -
95 403   นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)   Communication Arts (Public Relations) นท.ปส
96 404   นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)   Communication Arts (Mass Communication) นท.สม
97 405   นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)   Communication Arts (Advertising) นท.ฆ
98 406   นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ)   Communication Arts (Journalism) นท.วส
99 410   นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)   Communication Arts (Public Relations) นท.ปช
100 411   นิเทศศาสตร์   Communication Arts นท
101 412   นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์)   Communication Arts (Journalism and Public Relations) นท.วส
102 413   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์   Communication Arts (Public Relations) นท.ปส
103 414   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน   Communication Arts (Mass Communication) นท.มส
104 415   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา   Communication Arts (Advertising) นท.ฆ
105 416   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์   Communication Arts (Journalism) นท.วส
106 417   สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์   Media and Strategic Communication สก
107 420   นาฏศิลป์   Drama นศ
108 421   นาฏศิลป์และการละคร   Dance and Theatre Arts นศล
109 422   นาฏศิลป์ศึกษา   - นศ.ศ
110 423   นาฏศิลป์ไทย   Thai Classical Dance นศ.ท.
111 430   ดนตรีศึกษา (ไทย-สากล)   Education Music ดน.ส
112 440   นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)   Communication Arts (Journalism) นท.ส
113 441   วารสารศาสตร์   - นท.ว
114 442   นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)   - นท.ม
115 443   นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)   - นท.ฆ
116 450   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   Library and Information Science บร
117 451   สารสนเทศศาสตร์   Information Science สทส
118 452   สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศประยุกต์)   Information Science (Applied Information Science) สทป
119 453   สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศาสตร์)   Information Science (Information Science) สทส
120 460   บรรณารักษศาสตร์   Library Science บศ
121 470   ประวัติศาสตร์   History
122 480   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   Environmental Science (Environmental Technology) วส
123 490   พืชศาสตร์   Plant Science พศ
124 500   พลศึกษา   Physical Education พล
125 501   นันทนาการ   - นน
126 510   ฟิสิกส์   Physics ฟส.ด
127 511   ฟิสิกส์   Physics ฟส
128 520   ฟิสิกส์   Physics ฟส.อท
129 530   ภาษาอังกฤษ   English
130 531   ภาษาอังกฤษ   English ภออ
131 532   ภาษาอังกฤษ   English
132 534   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)   English for International Communication (International Program) ภอป
133 540   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Business English อธ
134 541   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ   Business French ฝศ
135 542   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Business English อธอ
136 543   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Business English อธ
137 544   ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)   International Business English (International Program) อธป
138 550   ภาษาไทย   Thai
139 552   ภาษาไทย   Thai ทท
140 553   ภาษาไทย-วัฒนธรรม   Thai Language And Culture ทว
141 554   การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)   Global Business Management (International Program) จกน
142 561   ภูมิสารสนเทศ   Geoinformatics ภส
143 570   วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สุขภาพเด็ก)   Printmaking -
144 571   วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)   Sports Science (Sports Coaching and Management) วก
145 572   วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย   - วอ
146 580   วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   Metal Trade
147 590   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากร)   Environmental Science (General Environmental) วส
148 591   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   Environmental Science (Environmental Technology) วส
149 592   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   Environmental Sciences วส
150 593   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   - วส
151 600   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)   Industrial Technology ทอ.กผ
152 610   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   General Science
153 611   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา   Science Teaching กสช
154 612   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์   Science Teaching กสฟ
155 613   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น   Science Teaching กสท
156 614   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี   - กสค
157 615   วิทยาศาสตร์   Science
158 617   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี)   - คมว
159 618   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ชีววิทยา)   - ชวว
160 619   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฟิสิกส์)   - ฟสว
161 620   วัฒนธรรมศึกษา   Cultural Studies วธ
162 621   วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะฯ   Cultural Studies (Arts History and Archaeology) วธ
163 622   วัฒนธรรมศึกษา   Cultural Studies วธ
164 630   วิทยาการคอมพิวเตอร์   Computer Science วค
165 631   เทคโนโลยีสารสนเทศ   Information Technology ทส
166 632   การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ   Web Programming and Security ปร
167 640   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์   Co-opertive Economics ศษ
168 641   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   Business Economics ศธ
169 642   เศรษฐศาสตร์   Economics ศฐ
170 643   เศรษฐศาสตร์การเงิน   Finance Economics ศง
171 644   เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)   Economics (Business Economics) ศธ
172 645   เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)   Economics (Economics) ศฐ
173 646   เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)   Economics (Finance Economics) ศง
174 650   ศิลปศึกษา   Art Education ศศ
175 651   ศิลปกรรม (ทัศนศิลป์)   - ศท
176 652   ศิลปกรรม (ดนตรี)   - ศด
177 660   ภาษาจีน   Chinese
178 661   การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ   Teaching Chinese for Foreigners กซ
179 662   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   - ลป
180 663   ธุรกิจระหว่างประเทศ   International Business ธป
181 664   ภาษาจีนธุรกิจ   Business Chinese จธ
182 665   การเป็นผู้ประกอบการ   - กก
183 670   ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)   Fine and Applied Arts (Visual Communication Design) ศป
184 671   ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)   Fine And Applied Arts (Applied Arts Design) ศป
185 672   ศิลปกรรม   Fine and Applied Arts ศป
186 673   วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   Fine and Applied Arts (Applied Arts Design) วป
187 680   ภาษาญี่ปุ่น   Japanese ภญ
188 681   ภาษาเกาหลี   Korean ภก
189 690   ศิลปประดิษฐ์   Handicrafts -
190 700   วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์   Journalism and Public Relations -
191 701   ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา   Communication and Advertising ศส
192 710   สังคมศึกษา   Social Studies
193 720   ภาษาจีน   Chinese
194 730   สุขศึกษา   Health Education สข
195 731   สาธารณสุขชุมชน   Community Health สธ
196 732   สาธารณสุขศาสตร์   Public Health สธศ
197 740   สถิติประยุกต์   Applied Statistics สป
198 750   สัตวรักษ์   Veterinary Technology สร
199 760   สัตวบาล   Animal Husbandry สบ
200 761   สัตวศาสตร์   Animal Sciences สศ
201 770   อุตสาหกรรมศิลป์   Industrial Arts อส
202 771   อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา   Industrial Technology Education อส.ท
203 780   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   Industrial Product Design อผ
204 781   ออกแบบผลิตภัณฑ์   Product Design อผ
205 782   การออกแบบผลิตภัณฑ์   Product Design อผ
206 790   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)   Industrial Technology (Architecture Technology) ทอ.สป
207 791   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม   Architecture Industrial Technology สถป
208 792   เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   Architecture Technology สถป
209 799   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (ล้านนาคดีศึกษา)   Community Research and Development(Lanna Studies) ลค
210 800   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   Industrial Technology (Electonics Technology) ทอ.ฟฟ
211 810   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   Tourism Industry อท
212 811   การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   - -
213 812   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   Tourism Industry อทก
214 813   การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง   Tourism and Sufficiency Economy กท.ศพ
215 814   การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   Sustainable Tourism Management กท.ยย
216 815   การท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง)   Tourism and Hotel (Tourism and Sufficiency Economy) ทท.ศพ
217 816   การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ธุรกิจท่องเที่ยว)   Tourism and Hotel (Tourism Business) ทท.ท
218 817   การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ธุรกิจโรงแรม)   Tourism and Hotel (Tourism Hotel) ทท.ร
219 818   การท่องเที่ยว   Tourism ทท
220 820   ออกแบบประยุกต์ศิลป์   Applied Arts Design อป
221 821   -   - -
222 830   ช่างอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)   Industrial Machanics (Construction) -
223 840   ช่างอุตสาหกรรม (ช่างปั้นดินเผา)   Industrial Machanics (Seramics) -
224 850   ช่างอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)   Industrial Machanics (Electronics) -
225 860   จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ   Psychology & Counseling-Nonformal Educ. -
226 880   การจัดการทั่วไป   General Management จก.ทป
227 889   หลักสูตรและการสอน   Curriculum and Instruction ลส
228 900   การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   Business Administration (Accounting) บธ.บช
229 901   การบัญชี   Accountancy บช
230 910   การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   Business Administration (Personnel Administration) บธ.มษ
231 911   การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   Business Administration (Business Computer) บธ.คพ
232 912   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   Human Resource Management บม
233 913   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Business Computer คธ
234 914   การจัดการ   General Management จก
235 920   การบริหารธุรกิจ (การตลาด)   Business Administration (Marketing) บธ.ตล
236 921   การตลาด   Marketing ตล
237 922   การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)   Business Administration (Management) บธ.จก
238 923   การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   Business Administration (Accounting) บธ.บช
239 930   การบริหารธุรกิจ (การบริหารงานทั่วไป)   Business Administration (General Affairs Administration) บธ.ทป
240 940   การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)   Business Administration (Finance and Banking) บธ.ธน
241 950   การจัดการทั่วไป (การบัญชี)   General Management (Accounting) จก.บช
242 960   การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   General Management (Personnel Administration) จก.มษ
243 961   การจัดการทั่วไป (การบริหารงานบุคคล)   General Management (Personnel Management) จก.บค
244 962   การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์)   General Management (Computer) จก.ค
245 970   การจัดการทั่วไป (การตลาด)   General Management (Marketing) จก.ตล
246 980   การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   General Management (Business Computer) จก.คพ
247 981   การจัดการทั่วไป (การเงินการบัญชี)   General Management (Finance-Accounting) จก.บช
248 990   การบริหารธุรกิจ (การเงิน)   Business Administration (Finance) บธ.กง
249 991   ยุทธศาสตร์การพัฒนา   - ยพ
250 992   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   Educational Technology and Communications ทน
251 993   การบริหารการศึกษา   Educational Administration บศ
252 994   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (การท่องเที่ยว)   Community Research and Development (Tourism) ทท
253 995   การจัดการและการประเมินโครงการ   Project Management and Evaluation กทบ.
254 996   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (บริหารจัดการศึกษา)   Community Research and Development(Educational Management) -
255 997   วิชาชีพครู   Graduate Diploma of Teaching Profession
256 998   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (วิจัยและสถิติ)   Community Research and Development(Research and Statistics) วจ


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่