ลำดับที่ รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ
1 001   ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา   Mekong and Salween River Basins Regional Studies ภข
2 002   ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   Educational Leadership and Human Resource Development ภผ
3 003   การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน   Community Economy and Technology Development พท
4 004   พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม   Community Energy and Environment พส
5 005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา   Information Technology for Business and Education ทษ
6 010   เกษตรศาสตร์   Agriculture กษ
7 011   สารสนเทศและนิเทศศาสตร์เกษตร   - สก
8 012   เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)   - กษส
9 013   เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)   - กษร
10 020   การพัฒนาชุมชน   Community Development พช
11 030   การบริหารธุรกิจ   Business Management บธ
12 031   การบริหารธุรกิจ   Business Administration -
13 032   การบริหารธุรกิจ   Business Administration -
14 033   การบริหารธุรกิจ   Business Administration บธ
15 040   ก่อสร้าง   Construction กส
16 050   การจัดการทั่วไป (การจัดการทั่วไป)   General Management (General Management) จก.ทป
17 051   การจัดการ   Management จก
18 060   รัฐประศาสนศาสตร์   Public Administration รป
19 061   นิติศาสตร์   Laws นต
20 062   การปกครองท้องถิ่น   Local Government กท
21 063   บริหารรัฐกิจ   Public Administration บก
22 064   นโยบายสาธารณะ   Public Policy นส
23 070   เกษตรกรรม   Agriculture กก
24 080   การวัดผลการศึกษา   Educational Measurement กว
25 081   การวัดผลและการวิจัย   Measurement and Research กจ
26 090   การศึกษานอกระบบ - ภาษาไทย   Nonformal Education - Thai กน
27 100   การประถมศึกษา   Elementary Education กป
28 102   การประถมศึกษา   Diploma in Professional Teaching กป
29 110   การศึกษาพิเศษ   Special Education กพ
30 111   การศึกษาพิเศษ - เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   - กพ.ทน
31 120   การส่งเสริมสุขภาพ   Health Promotion -
32 130   จิตวิทยาและการแนะแนว   Psychology and Guidance จว
33 131   จิตวิทยาองค์การ   Organization Psychology จอ
34 132   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   Psychology and Guidance จว
35 133   จิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว   Psychology (Guidance Psychology) จว.น
36 134   จิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ   Psychology (Organization Psychology) จว.
37 135   จิตวิทยา (จิตวิทยาการแนะแนว)   Psychology (Guidance Psychology) จว.น
38 136   จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)   Psychology (Organization Psychology) จว.
39 140   การบริหารการศึกษา   Educational Administration
40 150   การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร   Agriculture Extention & Communication สส
41 160   การศึกษาปฐมวัย   Early Childhood Education กฐ
42 161   การอนุบาลศึกษา   Early Childhood Education -
43 170   การศึกษานอกระบบ   Nonformal Education กน
44 180   การอาหาร   Food and Catering กอ
45 190   เคมี   Chemistry คม
46 200   คณิตศาสตร์   Mathematics
47 210   เคมีปฏิบัติ   Chemistry Training คป
48 220   สิ่งทอ   Textile สท
49 230   คหกรรมศาสตร์   Home Economics คศ
50 231   คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   Home Economics (Food and Nutrition) คศอ
51 232   คหกรรมศาสตร์ (ศิลปประดิษฐ์)   Home Economics (Handicrafts) คศป
52 240   ชีววิทยาประยุกต์ (ชีววิทยา)   Applied Biology (Biology) ชป
53 241   ชีววิทยาประยุกต์   Applied Biology ชป
54 243   เทคโนโลยีชีวภาพ   - ทช
55 250   คอมพิวเตอร์   Computer คพ
56 260   คอมพิวเตอร์ศึกษา   Computer Education คพ
57 270   จิตวิทยาและการแนะแนว   Psychology and Guidance จว
58 280   ชีววิทยา   Biology ชว
59 290   ช่างอุตสาหกรรม   Industrial Mechanics -
60 300   เซรามิกส์   Ceramics ซร
61 310   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   Sciences and Food Technology วท
62 311   คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   Home Econmics (Food and Nutrition) คศ.อ
63 312   คหกรรมศาสตร์ (ศิลปประดิษฐ์)   Home Economics (Handicraft) คศ.ศ
64 313   คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)   Home Economics (Clothing and Design) คศ.ผ
65 316   คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   Home Economics (Clothing and Design) คศ.ผค
66 317   คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ   Home Economics (Food and Nutrition) คศอ
67 318   คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์   - คศ.ศ
68 320   ดนตรีศึกษา   Education Music ดน
69 321   ดนตรี   Music ดต
70 322   ดนตรีศึกษา   Education Music ดน
71 323   ดนตรี (ดนตรีไทย)   Music (Thai Music) ดต.ท
72 324   ดนตรี แขนงวิชาดนตรีสากล   Education Music ดต.ส
73 325   ดนตรี (ดุริยางค์ไทย)   - ดน
74 326   ดนตรี (ดุริยางค์สากล)   - ดน
75 327   ดุริยางค์ไทย   Thai Music ดท
76 328   ดุริยางค์สากล   Music ดส
77 330   เทคโนโลยีเซรามิก แขนงวิชาศิลปะเซรามิกอุตฯ   Ceramic Techonology ทซ.ศ
78 331   เทคโนโลยีเซรามิก แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ   - ทซ.ว
79 332   เทคโนโลยีเซรามิก   - ทซ
80 340   เทคโนโลยีการอาหาร   Food Science Technology วท
81 350   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)   Industrial Technology (Construction Technology) ทอ.กส
82 351   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนฯการจัดการอุตฯ)   Construction Industrial Technology จก.อ
83 352   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง   Construction Industrial Technology กส
84 353   เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง   Construction Engineering Technology กสว
85 360   เทคโนโลยีการเกษตร   Agricultural Technology ทก
86 370   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   Educational Technology and Innovation ทน
87 371   เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา   - ทน.สส
88 372   เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร   Media and Communication Technology ทน
89 373   เทคโนโลยีการศึกษา   - ทก
90 380   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   Industrial Technology ทอ.กส
91 390   ธุรกิจการท่องเที่ยว   Tourism ธท
92 400   ธุรกิจศึกษา   Business Education ธศ
93 401   ธุรกิจศึกษา (การเลขานุการ)   Business Education -
94 403   นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)   Communication Arts (Public Relations) นท.ปส
95 404   นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)   Communication Arts (Mass Communication) นท.สม
96 405   นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)   Communication Arts (Advertising) นท.ฆ
97 406   นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ)   Communication Arts (Journalism) นท.วส
98 410   นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)   Communication Arts (Public Relations) นท.ปช
99 411   นิเทศศาสตร์   Communication Arts นท
100 412   นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์)   Communication Arts (Journalism and Public Relations) นท.วส
101 413   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์   Communication Arts (Public Relations) นท.ปส
102 414   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน   Communication Arts (Mass Communication) นท.มส
103 415   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา   Communication Arts (Advertising) นท.ฆ
104 416   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์   Communication Arts (Journalism) นท.วส
105 417   สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์   Media and Strategic Communication สก
106 420   นาฏศิลป์   Drama นศ
107 421   นาฏศิลป์และการละคร   Dance and Theatre Arts นศล
108 422   นาฏศิลป์ศึกษา   - นศ.ศ
109 423   นาฏศิลป์ไทย   - นศ.ท.
110 430   ดนตรีศึกษา (ไทย-สากล)   Education Music ดน.ส
111 440   นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)   Communication Arts (Journalism) นท.ส
112 441   วารสารศาสตร์   - นท.ว
113 442   นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)   - นท.ม
114 443   นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)   - นท.ฆ
115 450   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   Library and Information Science บร
116 451   สารสนเทศศาสตร์   Information Science สทส
117 452   สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศประยุกต์)   Information Science (Applied Information Science) สทป
118 453   สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศาสตร์)   Information Science (Information Science) สทส
119 460   บรรณารักษศาสตร์   Library Science บศ
120 470   ประวัติศาสตร์   History
121 480   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   Environmental Science (Environmental Technology) วส
122 490   พืชศาสตร์   Plant Science พศ
123 500   พลศึกษา   Physical Education พล
124 501   นันทนาการ   - นน
125 510   ฟิสิกส์   Physics ฟส.ด
126 511   ฟิสิกส์   Physics ฟส
127 520   ฟิสิกส์   Physics ฟส.อท
128 530   ภาษาอังกฤษ   English
129 531   ภาษาอังกฤษ   English ภออ
130 532   ภาษาอังกฤษ   English
131 534   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)   English for International Communication (International Program) ภอป
132 540   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Business English อธ
133 541   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ   Business French ฝศ
134 542   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Business English อธอ
135 543   ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Business English อธ
136 544   ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)   International Business English (International Program) อธป
137 550   ภาษาไทย   Thai
138 552   ภาษาไทย   Thai ทท
139 553   ภาษาไทย-วัฒนธรรม   Thai Language And Culture ทว
140 554   การจัดการธุรกิจนานาชาติ   - จกน
141 561   ภูมิสารสนเทศ   Geoinformatics ภส
142 570   วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สุขภาพเด็ก)   Printmaking -
143 571   วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)   Sports Science (Sports Coaching and Management) วก
144 572   วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย   - วอ
145 580   วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   Metal Trade
146 590   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากร)   Environmental Science (General Environmental) วส
147 591   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   Environmental Science (Environmental Technology) วส
148 592   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   Environmental Sciences วส
149 600   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)   Industrial Technology ทอ.กผ
150 610   วิทยาศาสตร์ทั่วไป   General Science
151 611   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา   Science Teaching กสช
152 612   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์   Science Teaching กสฟ
153 613   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น   Science Teaching กสท
154 614   การสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี   - กสค
155 615   วิทยาศาสตร์   Science
156 617   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี)   - คมว
157 618   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ชีววิทยา)   - ชวว
158 619   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฟิสิกส์)   - ฟสว
159 620   วัฒนธรรมศึกษา   Cultural Studies วธ
160 621   วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะฯ   Cultural Studies (Arts History and Archaeology) วธ
161 622   วัฒนธรรมศึกษา   Cultural Studies วธ
162 630   วิทยาการคอมพิวเตอร์   Computer Science วค
163 631   เทคโนโลยีสารสนเทศ   Information Technology ทส
164 632   การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ   Web Programming and Security ปร
165 640   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์   Co-opertive Economics ศษ
166 641   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   Business Economics ศธ
167 642   เศรษฐศาสตร์   Economics ศฐ
168 643   เศรษฐศาสตร์การเงิน   Finance Economics ศง
169 644   เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)   Economics (Business Economics) ศธ
170 645   เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)   Economics (Economics) ศฐ
171 646   เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)   Economics (Finance Economics) ศง
172 650   ศิลปศึกษา   Art Education ศศ
173 651   ศิลปกรรม (ทัศนศิลป์)   - ศท
174 652   ศิลปกรรม (ดนตรี)   - ศด
175 660   ภาษาจีน   Chinese
176 661   การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ   Teaching Chinese for Foreigners กซ
177 662   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   - ลป
178 663   ธุรกิจระหว่างประเทศ   International Business ธป
179 664   ภาษาจีนธุรกิจ   Business Chinese จธ
180 665   การเป็นผู้ประกอบการ   - กก
181 670   ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)   Fine and Applied Arts (Visual Communication Design) ศป
182 671   ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)   Fine And Applied Arts (Applied Arts Design) ศป
183 672   ศิลปกรรม   Fine and Applied Arts ศป
184 673   วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   Fine and Applied Arts (Applied Arts Design) วป
185 680   ภาษาญี่ปุ่น   Japanese ภญ
186 681   ภาษาเกาหลี   Korean ภก
187 690   ศิลปประดิษฐ์   Handicrafts -
188 700   วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์   Journalism and Public Relations -
189 701   ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา   Communication and Advertising ศส
190 710   สังคมศึกษา   Social Studies
191 720   ภาษาจีน   Chinese
192 730   สุขศึกษา   Health Education สข
193 731   สาธารณสุขชุมชน   Community Health สธ
194 732   สาธารณสุขศาสตร์   Public Health สธศ
195 740   สถิติประยุกต์   Applied Statistics สป
196 750   สัตวรักษ์   Veterinary Technology สร
197 760   สัตวบาล   Animal Husbandry สบ
198 761   สัตวศาสตร์   Animal Sciences สศ
199 770   อุตสาหกรรมศิลป์   Industrial Arts อส
200 771   อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา   Industrial Technology Education อส.ท
201 780   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   Industrial Product Design อผ
202 781   ออกแบบผลิตภัณฑ์   Product Design อผ
203 782   การออกแบบผลิตภัณฑ์   Product Design อผ
204 790   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)   Industrial Technology (Design Technology) ทอ.สป
205 791   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม   Architecture Industrial Technology สถป
206 792   เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   Architecture Technology สถป
207 799   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (ล้านนาคดีศึกษา)   Community Research and Development(Lanna Studies) ลค
208 800   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   Industrial Technology (Electonics Technology) ทอ.ฟฟ
209 810   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   Tourism Industry อท
210 811   การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   - -
211 812   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   Tourism Industry อทก
212 813   การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง   Tourism and Sufficiency Economy กท.ศพ
213 814   การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   Sustainable Tourism Management กท.ยย
214 815   การท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง)   Tourism and Hotel (Tourism and Sufficiency Economy) ทท.ศพ
215 816   การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ธุรกิจท่องเที่ยว)   Tourism and Hotel (Tourism Business) ทท.ท
216 817   การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ธุรกิจโรงแรม)   Tourism and Hotel (Tourism Hotel) ทท.ร
217 818   การท่องเที่ยว   Tourism ทท
218 820   ออกแบบประยุกต์ศิลป์   Applied Arts Design อป
219 830   ช่างอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)   Industrial Machanics (Construction) -
220 840   ช่างอุตสาหกรรม (ช่างปั้นดินเผา)   Industrial Machanics (Seramics) -
221 850   ช่างอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)   Industrial Machanics (Electronics) -
222 860   จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ   Psychology & Counseling-Nonformal Educ. -
223 880   การจัดการทั่วไป   General Management จก.ทป
224 889   หลักสูตรและการสอน   Curriculum and Instruction ลส
225 900   การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   Business Administration (Accounting) บธ.บช
226 901   การบัญชี   Accountancy บช
227 910   การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   Business Administration (Personnel Administration) บธ.มษ
228 911   การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   Business Administration (Business Computer) บธ.คพ
229 912   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   Human Resource Management บม
230 913   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Business Computer คธ
231 914   การจัดการ   General Management จก
232 920   การบริหารธุรกิจ (การตลาด)   Business Administration (Marketing) บธ.ตล
233 921   การตลาด   Marketing ตล
234 930   การบริหารธุรกิจ (การบริหารงานทั่วไป)   Business Administration (General Affairs Administration) บธ.ทป
235 940   การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)   Business Administration (Finance and Banking) บธ.ธน
236 950   การจัดการทั่วไป (การบัญชี)   General Management (Accounting) จก.บช
237 960   การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   General Management (Personnel Administration) จก.มษ
238 961   การจัดการทั่วไป (การบริหารงานบุคคล)   General Management (Personnel Management) จก.บค
239 962   การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์)   General Management (Computer) จก.ค
240 970   การจัดการทั่วไป (การตลาด)   General Management (Marketing) จก.ตล
241 980   การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   General Management (Business Computer) จก.คพ
242 981   การจัดการทั่วไป (การเงินการบัญชี)   General Management (Finance-Accounting) จก.บช
243 990   การบริหารธุรกิจ (การเงิน)   Business Administration (Finance) บธ.กง
244 991   ยุทธศาสตร์การพัฒนา   - ยพ
245 992   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   Educational Technology and Communications ทน
246 993   การบริหารการศึกษา   Educational Administration บศ
247 994   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (การท่องเที่ยว)   Community Research and Development (Tourism) ทท
248 995   การจัดการและการประเมินโครงการ   Project Management and Evaluation กทบ.
249 996   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (บริหารจัดการศึกษา)   Community Research and Development(Educational Management) -
250 997   วิชาชีพครู   Graduate Diploma of Teaching Profession
251 998   การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (วิจัยและสถิติ)   Community Research and Development(Research and Statistics) วจ


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่