แผนผังที่นั่งสอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ช้างเผือก)


แผนผังที่นั่งสอบ ณ วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

คำอธิบายหมายเลขห้องสอบที่ใช้สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2548


ห้องสอบที่มีเลข 3 ตัว ตัวอย่างเช่น ห้อง 143

1 => เลขตัวแรก หมายถึง อาคาร 1
4 => เลขตัวที่สอง หมายถึง ชั้นที่ 4
3 => เลขตัวที่สาม หมายถึง ห้องที่ 3

ห้องสอบที่มีเลข 4 ตัว ตัวอย่างเช่น ห้อง 2021
20 => เลขสองตัวแรก หมายถึง อาคาร 20
2 => เลขตัวที่สาม หมายถึง ชั้นที่ 2
1 => เลขตัวสุดท้าย หมายถึง ห้องที่ 1

ห้องสอบที่มีเลข 5 ตัว ตัวอย่างเช่น ห้อง 27104
27 => เลขสองตัวแรก หมายถึง อาคาร 27
10 => เลขตัวที่สามและสี่ หมายถึง ชั้นที่ 10
4 => เลขตัวสุดท้าย หมายถึง ห้องที่ 4

ห้องสอบ วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างเช่น ห้อง วพ123
วพ =>
ตัวหนังสือ วพ หมายถึง วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1=> เลขตัวแรก หมายเลข 1 หมายถึง อาคารวิทยาลัยพละศึกษา ถ้าหากเป็นตัวเลขอื่นๆ หมายถึงอาคารกาญจนาภิเษก
2=> เลขตัวที่สอง หมายถึง ชั้นที่ 2
3=> เลขตัวสุดท้าย หมายถึง ห้องที่ 3


ค้นหาใหม่
สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่