ใบรายชื่อนักศึกษาตามหมู่เรียน

  นักศึกษาภาค :

 

  ปีการศึกษาที่เข้า :

 

  ระดับการศึกษา :

 

  รหัสสาขาวิชา :

      ตรวจสอบรหัสสาขาวิชา คลิ๊กที่นี่

  หมู่ :

 

  สถานภาพนักศึกษา :

 

ประกาศรหัสนักศึกษาตามชื่อ-นามสกุล

  นักศึกษาภาค :

 

  ชื่อ :

 

  นามสกุล :

 

วิธีการค้นหา
      1. เลือก ประเภทของนักศึกษา ในช่อง นักศึกษาภาค เช่น ภาคปกติ
      2. กรอก ปีการศึกษาที่เข้าเรียน ในช่อง ปีการศึกษาที่เข้า เช่น 46
      3. เลือก ระดับการศึกษา
      4. กรอก รหัสสาขาวิชา โดยใส่ ค้นหารหัสสาขาวิชาแล้วกรอกลงไป เช่น 630
      5. กรอก หมู่ เช่น หมู่ 1
      6. กดปุ่ม Search เพื่อทำการยืนยันการตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอน
      7. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล ป้อนชื่อหรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
      8. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล เช่น  สม%   
           ก็จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่า สม ออกมาทั้งหมดสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่