[ ดาวโหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว ได้ที่นี่ ]  
ขั้นตอนที่ 1 (รับเอกสาร ณ หน้าศาลาพระพุทธจตุลทิศ )    

    1.) รับเอกสารที่โต๊ะแจกเอกสารรายงานตัว ประกอบด้วย
        1. เอกสารขั้นตอนการรายงานตัว (เอกสารหมายเลข 1 ) นี้ ท่านต้องให้เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อหลังผ่านการตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
        2. แผนที่ รายชื่อโต๊ะที่จะเข้ารายงานตัว

    2.) จัดเรียงเอกสารที่เตรียมมาและที่ได้รับแจกตามลำดับนี้
        2.1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา (ที่พิมพ์มาจากอินเตอร์เน็ต)
        2.2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนา อีก 2 ฉบับ
        2.3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
        2.4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
        2.5. แบบกรอกข้อมูลทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรบริการเงินด่วน ATM ที่กรอกข้อมูลแล้ว
        2.6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
        *** ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารฉบับถ่ายสำเนา ทุกฉบับ ***

    3.) ยื่นเอกสารที่จัดเรียงแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเซ็นชื่อ ( ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. )

    4.) รับเอกสารทั้งหมดคืน ติดต่อรับบัตรคิวชำระเงิน ณ จุดประชาสัมพันธ์

                   หมายเหตุ นักศึกษาที่เอกสารไม่ครบในรายละเอียดข้างต้น จะไม่ได้รับการรายงานตัว


 
ขั้นตอนที่ 2 (ชำระเงิน ณ งานการเงิน อาคาร 1 )  

     ยื่นเอกสารเพื่อชำระเงิน ณ งานการเงิน กองคลังสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1
    ( ตามคิวที่ได้รับ รอฟังประกาศจากประชาสัมพันธ์)
     ** นักศึกษาตรียมยื่น ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบแจ้งชำระค่ากิจกรรมและอุปกรณ์ ( พิมพ์ มาจาก ระบบบันทึกทะเบียนประวัติ ) **


 
ขั้นตอนที่ 3 (ลงรหัสยืนยันการรายงานตัว )  

     ยื่นเอกสารทะเบียนประวัตินักศึกษาที่มีบาร์โค๊ด และใบขั้นตอน ให้กับ เจ้าหน้าที่ เพื่อแสกนบาร์โค๊ด ยืนยันการรายงานตัว)
    
 **หมายเหตุ : ในส่วนของบาร์โค๊ด ต้องชัดเจน และคมชัด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง **


 
ขั้นตอนที่ 4 (ยื่นเอกสารรายงานตัวตามโต๊ะสาขาวิชาที่กำหนด )  

     1. มอบเอกสารการรายงานตัวจากขั้นตอนที่ 1 ที่ได้จัดเรียงไว้แล้วให้เจ้าหน้าที่ ตามโต๊ะสาขาวิชาที่กำหนด ( ดูเอกสาร หมายเลข 3)
     2. ลงลายมือชื่อในใบรายชื่อ และระบุขนาดเสื้อกิจรรมนักศึกษา S M L XL หรือ XXL


 
ขั้นตอนที่ 5 (ยื่นเอกสารที่โต๊ะเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา) ** กรณีมีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) / นักศึกษาวิชาทหาร  
     - นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ต้องการเรียนวิชาทหาร สามารถรับเอกสารเพื่อนำไปกรอกข้อมูล
 

 

  เข้าระบบ กรอกทะเบียนประวัติ