ขั้นตอนที่ 1 (รับเอกสาร ณ ศาลาร่มธรรม )    

     รับเอกสารที่โต๊ะแจกเอกสารรายงานตัว ประกอบด้วย
     1. ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าประกันของเสียหาย
          [ตรวจสอบข้อมูล เพื่อความสะดวกในการหาใบแจ้ง]   คลิกที่นี่ >>>>>
     2. เอกสารขั้นตอนการรายงานตัว(เอกสารหมายเลข 1 ) นี้ ท่านต้องให้เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อหลังผ่านการตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
     3. แผนที่ รายชื่อโต๊ะที่จะเข้ารายงานตัว
     4. ใบแจ้งรายละเอียดค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมและบริการสุขภาพ (1,960)


 
ขั้นตอนที่ 2 (ชำระเงิน ณ งานการเงิน อาคาร 1 )  

     ยื่นเอกสารเพื่อชำระเงิน ณ งานการเงิน กองคลังสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1
**นักศึกษาควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ระบุในขั้นตอนที่ 3 ให้ครบถ้วน ก่อนการชำระเงิน**


 
ขั้นตอนที่ 3 (ตรวจหลักฐาน ณ ศาลาร่มโพธิ์ )  

     1. จัดเรียงเอกสารที่เตรียมมาและที่ได้รับแจกตามลำดับดังนี้
        1.1 ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา (ที่พิมพ์มาจากอินเทอร์เน็ต)
        1.2 ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนาอีก 2 ฉบับ
        1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
        1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
        1.5 แบบกรอกข้อมูลทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรบริการเงินด่วน ATM ที่กรอกข้อมูลแล้ว
        1.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
               
 *** ทั้งนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารฉบับถ่ายสำเนาทุกฉบับ ***

     2. ยื่นเอกสารที่จัดเรียงแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเซ็นชื่อ
     3. รับเอกสารทั้งหมดคืนเพื่อนำไปรายงานตัวในขั้นต่อไป
          
       
หมายเหตุ นักศึกษาที่เอกสารไม่ครบในรายละเอียดข้างต้น จะไม่ได้รับการรายงานตัว


 
ขั้นตอนที่ 4 (ลงรหัส (รายงานตัวที่โต๊ะคอมพิวเตอร์)  

    แจ้งเลขประจำตัวประชาชนและชื่อ-สกุลเพื่อตรวจสอบการเป็นนักศึกษา (ความถูกต้องของตัวสะกด , ชื่อสถานศึกษาเดิม สาขาวิชาที่ศึกษาต่อ)


 
ขั้นตอนที่ 5 (ยื่นเอกสารรายงานตัวตามโต๊ะสาขาวิชาที่กำหนด )  

     1. มอบเอกสารการรายงานตัวจากขั้นตอนที่ 1 ที่ได้จัดเรียงไว้แล้วให้เจ้าหน้าที่ ตามโต๊ะสาขาวิชาที่กำหนด ( ดูเอกสาร หมายเลข 3)
     2. ลงลายมือชื่อในใบรายชื่อ และระบุขนาดเสื้อกิจรรมนักศึกษา S M L XL หรือ XXL


 
ขั้นตอนที่ 6 (ยื่นเอกสารที่โต๊ะเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา) กรณีมีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)  
     - นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ต้องการเรียนวิชาทหาร สามารถรับเอกสารเพื่อนำไปกรอกข้อมูล
 

ดาวโหลดเอกสารขั้นตอนการรายงานตัว  ==>>>>