"ภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาคเรียนที่ 1/60"


 เลือกเทอม  1/60 , 3/59 , 2/59 , 1/59 , 3/58 , 2/58 , 1/58 , 3/57 , 2/57 , 1/57 , 3/56 , 2/56 , 1/56 , 3/55 , 2/55 , 1/55 , 3/54 , 2/54 , 1/54 , 3/53

ภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ คณะ
1   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2   ครุศาสตร์
3   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4   วิทยาการจัดการ
5   เทคโนโลยีการเกษตร
6   รวมทุกคณะ
 
 

รายวิชาที่ขอเปิดนอกเหนือจากแผนการเรียน

ที่ คณะ
1   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2   ครุศาสตร์
3   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4   วิทยาการจัดการ
5   เทคโนโลยีการเกษตร
6   รวมทุกคณะ
 
 

สรุปภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ คณะ
1   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2   ครุศาสตร์
3   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4   วิทยาการจัดการ
5   เทคโนโลยีการเกษตร
6   รวมทุกคณะ
 
 

สรุปภาระงานอาจารย์พิเศษ

ที่ คณะ
1   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2   ครุศาสตร์
3   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4   วิทยาการจัดการ
5   เทคโนโลยีการเกษตร
6   รวมทุกคณะ


** หมายเหตุ **
รายวิชาที่เป็นรายวิชาที่เปิดใหม่ จะไม่ปรากฏในตารางนี้และจะเบิกค่าสอนหมดครั้งเดียวในช่วงปลายภาคเรียน
รายวิชาที่ยังไม่ได้ส่งชื่อ จะไม่ปรากฏในตารางนี้