"ภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3/2556"

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา :ภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน : อุรพล แดนโพธิ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภญ 55.ศ4.1,ภญ 55.ศ4.2,ภญ 52.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 13 13 JPN 3204  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 4    3(3-0-6)  ฤ1-4 ส3-4    3.00   
 2  จ-ศ  01 22 22 JPN 4603  การแปลภาษาญี่ปุ่น    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา :ภาษาจีน

สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : จ 56.ศ4.1,จ 56.ศ4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 13 12 HTM 3204  ภาษาจีนเพื่องานบริการส่วนหน้า    3(3-0-6)  พ1-4  ฤ3-4  3.00   
 2  จ-ศ  01 30 30 TOUR3203  ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์ 1    3(3-0-6)  อ1-4  ฤ1-2  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา :ร่วมคณะมนุษย์ฯ

สาขาวิชา : ร่วมคณะมนุษย์ฯ
ผู้สอน : กรทอง ลีสุวรรณ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 26 22 GHUM1101  จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :ภาษาไทย

สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : กรเพชร เพชรรุ่ง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 51.ค5.01,ท 57.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 26 23 THAI3211  การเขียนเชิงสร้างสรรค์    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  จ-ศ  01 36 35 THAI3211  การเขียนเชิงสร้างสรรค์    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 21 17 GHUM1101  จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  ส-อ  02 51 50 GHUM1101  จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  ส5-7 ส8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : กฤษณา สมบัติ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 54.ค5.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 25 22 THAI3112  ภาษาถิ่นไท    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 36 35 THAI3112  ภาษาถิ่นไท    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 51.ศ4.1,ท 53.ค5.1,ท 53.ค5.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 43 43 THAI4418  วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : ณัฐพร จาดยางโทน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 50.ค5.1,ท 51.ค5.1,ท 52.ศ4.1,ท 56.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 41 39 THAI2110  ภาษากับวัฒนธรรม    3(3-0-6)  ฤ1-4 ส3-4    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : ดลยา แก้วคำแสน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 54.ค5.1,ท 54.ศ4.001,ท 54.ศ4.002

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 36 36 THAI2303  อักษรไทยในท้องถิ่น    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  จ-ศ  01 51 49 THAI2303  อักษรไทยในท้องถิ่น    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : นัยนา ครุฑเมือง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 51.ค5.2,ท 55.ศ4.1,ท 55.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 43 43 THAI4703  การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  ป.โท  01 12 12 THAI5601  การอ่านตีความทางภาษา    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  1.50  เรณู ว 
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.50                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.50          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 50.ค5.2,ท 52.ค5.1,ท 50.ค5.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 52 49 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 71 60 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : วาทินี ศิริชัย
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 55.ค5.1,ท 55.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 37 37 THAI2404  วรรณกรรมท้องถิ่น    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 41 38 THAI2404  วรรณกรรมท้องถิ่น    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : สุชัญญา วงค์เวสช์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 53.ค5.2,ท 53.ค5.02,ท 56.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 42 42 THAI4417  นันทนาการทางภาษาและวรรณกรรมสำหรับครู    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : สุชาดา เกียรติยุทธชาติ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 27 23 THAI3114  ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  จ-ศ  01 38 36 THAI3114  ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา    3(3-0-6)  ฤ1-4 ส3-4    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : อนิสรา รัศมีเจริญ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 54.ศ4.1,ท 54.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 42 38 THAI1104  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 30 26 THAI1104  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    3(3-0-6)  ท5-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 52.ค5.2,ท 52.ค5.3,ท 56.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 36 36 THAI2110  ภาษากับวัฒนธรรม    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : เรณู วิชาศิลป์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ป.โท  01 12 12 THAI5601  การอ่านตีความทางภาษา    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  1.50  นัยนา ค 
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 1.50                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 1.50          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : เรณู อรรฐาเมศร์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ป.โท  01 12 12 THAI5502  คติชนวิทยาพัฒนาการ    3(3-0-6)  ส1-6    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สทส 55.ศ4.2,สทป 55.ศ4.2,สทส 55.ศ4.2,สทส 56.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 16 11 IS 2202  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-2)  ส4-7 อ4-7    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : สุรชาติ พุทธิมา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สทส 53.ศ4.1,สทป 53.ศ4.1,สทส 57.ศ4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 17 13 IS 1105  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  จ-ศ  01 26 21 GHUM1103  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา :ศิลปศึกษา

สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : อำนาจ หงษ์ทอง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ศศ 50.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 31 28 ART 3101  จิตวิทยาการออกแบบ    3(2-2-5)  อ1-4 พ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : ณัฐวัฒน์ โสมดี
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อป 53.ศ4.1,อป 57.ศ4.1,อป 53.ศ4.001,อป 57.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 11 11 ART 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิล    6(560)      1.50  เสน่ห์ ว 
 2  จ-ศ  01 27 26 ART 4301  การสร้างสรรค์สื่อภาพและเสียง    3(2-2-5)  ศ1-2 ส1-2    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 5.50                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 5.50          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : สายพิณ สังคีตศิลป์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ศศ 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 77 70 GHUM2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  จ-ศ  01 59 54 GHUM2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    1.50  สิริพร ค 
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.50                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.50          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : สิริพร คืนมาเมือง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ศศ 51.ค5.1,ศศ 55.ค5.1,วป 52.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 33 26 ART 1103  สุนทรียศาสตร์    3(3-0-6)  ท5-10    3.00   
 2  จ-ศ  01 59 54 GHUM2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    1.50  สายพิณ ส 
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.50                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.50          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วป 51.ศ4.1,อป 55.ศ4.1,วป 51.ศ4.001,อป 55.ศ4.001,อป 53.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 11 11 ART 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิล    6(560)      0.00  ณัฐวัฒน์ ส 
 2  จ-ศ  01 18 17 ART 3403  การออกแบบตกแต่งสถานที่    3(2-2-5)  อ1-4 พ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : เอกพงศ์ สุริยงค์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วป 52.ศ4.1,อป 56.ศ4.1,วป 52.ศ4.001,อป 56.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 15 13 ART 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิล    6(560)      0.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 0.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา :ดนตรี

สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : ธนพชร นุตสาระ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดน 52.ค5.1,ดส 57.ศ4.1,ดส 53.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 10 9 MUS 1352  คีย์บอร์ด 2    2(0-4-2)  ส4-7 อ4-7    4.00   
 2  ส-อ  01 17 15 MUS 3114  ภาษาอังกฤษสำหรับดนตรี    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    1.50  พรสวรรค์ จ 
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 5.50                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 5.50          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : ไกรสิทธิ์ พิรุณ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดน 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 90 84 GHUM2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  ส-อ  01 0 0 MUS 1332  เครื่องลมไม้ 2    2(0-4-2)  ส4-7 อ4-7    4.00   
 3  ส-อ  01 3 3 MUS 4123  การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงแบนด์    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 10.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 10.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : นิรุตร์ แก้วหล้า
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดส 50.ศ4.1,ดส 54.ศ4.1,ดส 55.ศ4.1,ดส 54.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 12 11 MUS 2209  ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5)  ส8-11  อ8-11  2.00  พรสวรรค์ จ 
 2  ส-อ  01 3 3 MUS 3119  วิศวกรรมเสียง    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 3  ส-อ  01 0 0 MUS 3212  การบันทึกเสียง 2    3(2-2-5)  ส4-7 อ4-7    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : พรสวรรค์ จันทะวงศ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดน 51.ค5.1,ดน 55.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 12 11 MUS 2209  ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5)  ส8-11  อ8-11  2.00  นิรุตร์ ก 
 2  ส-อ  01 17 15 MUS 3114  ภาษาอังกฤษสำหรับดนตรี    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    1.50  ธนพชร น 
 3  จ-ศ  01 51 48 GHUM2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
 4  จ-ศ  02 55 51 GHUM2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6)  พ1-3  ฤ1-3  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.50                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.50          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา :นาฏศิลป์

สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : สารภี วีระกุล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 66 58 GHUM2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  จ-ศ  01 55 51 GHUM2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :ปรัชญา

สาขาวิชา : ปรัชญา
ผู้สอน : กันยารัตน์ รินศรี
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ส 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 56 45 GHUM1102  ความจริงของชีวิต    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : กมลาศ สาลี สุกัณศีล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 53.ศ4.2,พช 56.ศ4.2,พช 53.ศ4.02,พช 56.ศ4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  02 26 22 SOC 2301  กระบวนการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  ส-อ  03 37 32 SOC 2301  กระบวนการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : กิตติชัย ปัญญาวัน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 50.ศ4.1,พช 54.ศ4.1,พช 50.ศ4.01,พช 54.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  04 49 48 SOC 2301  กระบวนการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  อ1-3 อ5-7    3.00   
 2  ส-อ  01 59 59 SOC 3305  การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ส1-3 ส5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 57.ศ4.1,พช 57.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 36 34 SOC 2301  กระบวนการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  ส-อ  01 30 30 SOC 4303  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : นิชธิมา บุญเฉลียว
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 59 54 GSOC2102  สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  จ-ศ  01 19 16 GSOC2103  ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : สัญญา สะสอง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ส 52.ค5.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 82 71 GHUM1102  ความจริงของชีวิต    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : สุรสิงห์ แสงโสด
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 50.ศ4.2,พช 51.ศ4.2,ส 52.ค5.1,พช 55.ศ4.1,พช 50.ศ4.02,พช 51.ศ4.02,พช 54.ศ4.03,พช 55.ศ4.01,พช 56.ศ4.03,พช 56.ศ4.04

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 45 45 SOC 2305  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน    3(2-2-5)  ส5-8 อ5-8    4.00   
 2  ส-อ  02 32 28 SOC 2305  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน    3(2-2-5)  ส1-4 อ1-4    4.00   
 3  จ-ศ  01 55 54 GSOC2102  สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 11.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 11.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : สุรเดช ลุนิทรานนท์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 54.ศ4.2,พช 57.ศ4.2,พช 54.ศ4.02,พช 55.ศ4.03,พช 57.ศ4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 45 45 SOC 2303  การพัฒนาบุคลิกภาพนักพัฒนา    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  ส-อ  02 38 34 SOC 2303  การพัฒนาบุคลิกภาพนักพัฒนา    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : เปรมวดี กิรวาที
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 53.ศ4.1,พช 56.ศ4.1,พช 53.ศ4.01,พช 56.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 41 35 GSOC2103  ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  ส-อ  01 30 30 SOC 3306  การพัฒนาแบบยั่งยืน    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : ประจักษ์ เข็มมุกด์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 60 60 SOC 2302  การบริหารงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  ส-อ  01 30 30 SOC 4901  สัมมนาการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : ประภาศิริ ศรีภมร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 49 41 GSOC1102  ท้องถิ่นศึกษา    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  จ-ศ  01 10 9 GSOC1102  ท้องถิ่นศึกษา    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : มนตรี ศิริจันทร์ชื่น
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 60 60 SOC 3101  ปัญหาสังคม    3(3-0-6)  อ1-3 อ5-7    3.00   
 2  พิเศษ  51 22 22 PA 3324  กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ    3(3-0)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : เสกสรร ท้าวทุมมา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 50 44 GSOC2101  ชุมชนกับการพัฒนา    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 35 34 GSOC2101  ชุมชนกับการพัฒนา    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :ประวัติศาสตร์

สาขาวิชา : ประวัติศาสตร์
ผู้สอน : ณกานต์ อนุกุลวรรธกะ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ส 55.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 37 37 GSOC2104  โลกยุคโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 29 28 GSOC2104  โลกยุคโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :ภูมิศาสตร์

สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภส 51.ว4.1,ภส 52.ว4.1,ภส 56.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 54 41 GSOC2301  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : ปิยวดี นิลสนธิ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภส 54.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 60 56 GSOC2301  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : วรวิทย์ ศุภวิมุติ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภส 55.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 48 44 GSOC1101  ไทยศึกษา    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  จ-ศ  01 27 22 GSOC1101  ไทยศึกษา    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา :รัฐประศาสนศาสตร์


รายวิชาที่ไม่มีผู้สอน สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์

ที่ ประเภท sec จำนวนลงทะเบียน จำนวนชำระเงิน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ชั่วโมง
1 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 09 41 1 PA 3324   กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ   3(3-0) 3
 

สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : รป 53.ร4.1,รป 53.ร4.2,รป 57.ร4.1,รป 57.ร4.2,รป 54.ร4.01,รป 54.ร4.02,รป 54.ร4.03,รป 54.ร4.04,รป 54.ร4.05,รป 57.ร4.01,รป 57.ร4.02,รป 57.ร4.03

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 51 47 PA 2201  นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  ส-อ  01 23 23 PA 4901  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : รักฎา เมธีโภคพงษ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : บก 51.ร4.1,บก 51.ร4.2,รป 54.ร4.1,รป 54.ร4.2,รป 56.ร4.1,บก 51.ร4.01,บก 51.ร4.02,รป 53.ร4.02,รป 53.ร4.03,รป 56.ร4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 52 48 PA 4101  ปัญหาการเมืองไทย    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : บก 52.ร4.1,บก 52.ร4.2,รป 55.ร4.1,รป 55.ร4.2,รป 56.ร4.2,บก 52.ร4.01,บก 52.ร4.02,รป 53.ร4.01,รป 55.ร4.01,รป 55.ร4.02,รป 55.ร4.03,รป 55.ร4.04,รป 56.ร4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 67 62 PA 3201  การบริหารโครงการ    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  ส-อ  02 53 48 PA 3201  การบริหารโครงการ    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 3  ส-อ  01 39 39 PA 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    6(560)      0.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ชุมมาศ แป้งหอม
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 46 44 PA 4201  จริยธรรมในการบริหาร    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ณัฐชานันท์ วงศ์มูลสิทธิกร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 16 13 GSOC1202  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ธนวัฒน์ ปินตา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  02 65 63 PA 4101  ปัญหาการเมืองไทย    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : พงษ์ศักดิ์ สว่างผล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 45 43 PA 4102  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  ส-อ  02 32 31 PA 4102  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : พนพ สัตโยภาส
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  พิเศษ  61 73 49 PA 3223  การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย    3(3-0)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : พัชราพรรณ ชอบธรรม
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 46 45 PA 1204  ระบบบริหารราชการไทย    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  ส-อ  02 36 32 PA 1204  ระบบบริหารราชการไทย    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : มุจลินท์ ไชยชมภู
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 50 46 GSOC1202  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  ส-อ  02 23 23 GSOC1202  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : สุภัทรา วุฒิเอ้ย
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  02 47 45 PA 4201  จริยธรรมในการบริหาร    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  พิเศษ  51 22 22 PA 3212  ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น    3(3-0)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : อมาคินป์ ชินโชติกร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 62 58 GHUM1103  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : อุทัย ขัติยศ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  พิเศษ  51 22 22 PA 3331  จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น    3(3-0)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ไชยวัฒน์ แป้งหอม
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  02 49 44 PA 2201  นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ไพฑูรย์ หาญภักดีสกุล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 49 46 PA 4203  การวิเคราะห์นโยบาย    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  ส-อ  02 65 64 PA 4203  การวิเคราะห์นโยบาย    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :วัฒนธรรม


รายวิชาที่ไม่มีผู้สอน สาขาวิชา : วัฒนธรรม

ที่ ประเภท sec จำนวนลงทะเบียน จำนวนชำระเงิน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ชั่วโมง
1 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 09 44 1 PA 3411   สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น   9(450) 450
 

สาขาวิชา : วัฒนธรรม
ผู้สอน : จักรินรัฐ นิยมค้า
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วธ 51.ศ4.1,วธ 53.ศ4.1,วธ 55.ศ4.1,วธ 57.ศ4.1,วธ 51.ศ4.001,วธ 52.ศ4.001,วธ 55.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 15 12 CUL 3502  ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่องานทางวัฒนธรรม    3(2-2-5)  ฤ1-4 อ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : วัฒนธรรม
ผู้สอน : วาทินี คุ้มแสง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วธ 50.ศ4.1,วธ 52.ศ4.1,วธ 54.ศ4.1,วธ 56.ศ4.1,วธ 54.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 13 11 CUL 4406  การจัดระบบข้อมูลทางวัฒนธรรม    3(2-2-5)  พ1-4  ส1-4  4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา :นิติศาสตร์

สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : นิมิต วุฒิอินทร์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 53.น4.1,นต 54.น4.1,นต 55.น4.2,นต 54.น4.001,นต 55.น4.001,นต 48.น4.01,นต 48.น4.03,นต 52.น4.01,นต 55.น4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 51 47 LW 2312  หลักกฎหมายปกครอง    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  ส-อ  02 41 39 LW 2312  หลักกฎหมายปกครอง    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 3  ส-อ  01 39 33 LW 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย    6(560)      0.00   
 4  จ-ศ  01 22 22 LW 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย    6(560)      0.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 50.น4.2,นต 51.น4.3,นต 54.น4.2,นต 52.น4.001,นต 53.น4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 36 33 GSOC1201  กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 30 26 GSOC1201  กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ณฐ นารินทร์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 55.น4.1,นต 55.น4.002,นต 55.น4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 36 35 LW 4502  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 18 17 LW 4502  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : นิล พันธ์คงชื่น
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 53.น4.2,นต 53.น4.002,นต 54.น4.002

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  พิเศษ  61 74 50 PA 4151  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป    3(3-0)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : วศิน ยิ้มแย้ม
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 52.น4.2,ส 53.ค5.2,นต 53.น4.001,นต 54.น4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  พิเศษ  61 72 48 PA 3222  กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น    3(3-0)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : กีรติ เกิดคำ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  พิเศษ  51 22 22 PA 3314  การจัดการวิสาหกิจชุมชน    3(3-0)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ชวิน คำบุญเรือง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  02 23 23 LW 2303  กฎหมายรัฐธรรมนูญ    3(3-0-6)  ฤ1-3  ส1-3  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  02 20 19 LW 2112  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า และประกันภัย    3(3-0-6)  อ1-3  ศ1-3  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ต่อศักดิ์ อำพล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 13 12 LW 2112  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า และประกันภัย    3(3-0-6)  ฤ1-3  ส1-3  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : วิเศษ อ่อนตา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 64 56 LW 2113  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด    2(2-0-4)  ส3-4 อ3-4    2.00   
 2  ส-อ  02 0 0 LW 2113  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด    2(2-0-4)  ส1-2 อ1-2    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สนธยา เครือเวทย์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 50 50 LW 3406  กฎหมายระหว่างประเทศ    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สมพงษ์ เย็นแก้ว
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 37 31 LW 1102  กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1    2(2-0-4)  ส4-7    2.00   
 2  จ-ศ  01 45 41 LW 1102  กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1    2(2-0-4)  ท6-9    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สมศักดิ์ ธรรมชัยเดชา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 41 41 LW 4209  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค    2(2-0-4)  ส6-7 อ6-7    2.00   
 2  จ-ศ  01 19 16 LW 4209  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค    2(2-0-4)  ศ1-4 ส1-2    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สุเทพ ทาทอง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  02 34 32 LW 2303  กฎหมายรัฐธรรมนูญ    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  จ-ศ  01 19 18 LW 2303  กฎหมายรัฐธรรมนูญ    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
 3  จ-ศ  01 34 31 LW 3406  กฎหมายระหว่างประเทศ    3(3-0-6)  ฤ1-4 ส3-4    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : เกรียงไกร กาญจนคูหา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  03 29 29 LW 2312  หลักกฎหมายปกครอง    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  จ-ศ  01 24 23 LW 2113  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด    2(2-0-4)  ศ1-4    2.00   
 3  จ-ศ  02 24 23 LW 2113  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด    2(2-0-4)  พ1-4    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 7.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : เวียง ขวัญอ้นอินทร์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 6 6 LW 2112  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า และประกันภัย    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  ส-อ  02 41 37 LW 2112  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า และประกันภัย    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :ภาษาอังกฤษ


รายวิชาที่ไม่มีผู้สอน สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

ที่ ประเภท sec จำนวนลงทะเบียน จำนวนชำระเงิน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ชั่วโมง
1 พิเศษ [จ-ศ] 01 1 1 ENG 39021   การศึกษาเอกเทศ   3(250) ฤ1-4 ส3-4 250
 

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : กนิษฐ์ ดีหนอ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 52.ศ4.1,อ 52.ศ4.2,อธ 55.ศ4.1,อธ 53.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 62 53 GLAN1103  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  ส-อ  02 62 58 GLAN1103  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : กฤษณะ สุยะอ้าย
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 54.ค5.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  04 54 41 GLAN1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  จ-ศ  02 36 26 ENG 1502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ส3-4  ท1-4  3.00   
 3  จ-ศ  01 56 52 GLAN1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : จารุณี นาคเจริญ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 52.ค5.3

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  05 51 42 GLAN1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 52.ค5.1,อธ 51.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 62 51 GLAN1103  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : ดุษฎี รังษีชัชวาล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 50 45 ENG 1601  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  ส-อ  03 50 45 ENG 1601  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 3  จ-ศ  04 55 47 GLAN1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  อ1-3  พ1-3  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : ปณชนก ชาญไววิทย์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 55.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  04 48 42 ENG 1502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  จ-ศ  01 39 34 ENG 1502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : พะเยา พรหมเทศ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 57.ศ4.2,อธ 53.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 58 53 GLAN1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  03 61 55 GLAN1103  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6)  ศ1-4  ส1-2  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : ภัทรกมล รักสวน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อธอ 53.ศ4.1,อ 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  02 22 18 ENG 1502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 86 84 ENG 3406  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 2    3(3-0-6)  ฤ1-4 ส3-4    3.00   
 3  จ-ศ  02 56 45 GLAN1103  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : รณวีร์ พาผล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อธ 57.ศ4.1,อธ 54.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 61 54 ENG 1602  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  ส-อ  02 42 36 ENG 1602  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 3  จ-ศ  01 58 54 ENG 1602  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์    3(3-0-6)  ฤ1-4 ส3-4    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : ลลิดา วิบูลวัชร
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 51.ค5.1,อ 53.ค5.2,อธ 52.ศ4.002

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  03 37 31 ENG 1502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  จ-ศ  02 55 47 ENG 1603  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : วรสุดา วัฒนวงศ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 52.ค5.2,อธ 52.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  02 60 56 GLAN1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : วราพร ไชยคุนา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 53.ศ4.1,อ 57.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 84 78 ENG 1603  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 63 61 ENG 1603  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : ศิริพรรณ สุวรรณาลัย
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อธ 50.ศ4.1,อ 55.ศ4.1,อธ 54.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 33 30 ENG 3520  ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  จ-ศ  01 51 48 ENG 3520  ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : สลิลา พันชนะ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 51.ค5.2,อ 55.ศ4.2,อธ 50.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 47 44 ENG 1502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  ส-อ  04 55 47 GLAN1103  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : เกศินี ศรีรัตน์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 53.ค5.3,อธ 50.ศ4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  03 49 45 ENG 1502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : ปิยะพันธ์ กันทิสา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 55 55 ENG 1601  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6)  ฤ1-4 ส3-4    3.00   
 2  จ-ศ  03 51 47 GLAN1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : พรรษกร ชาตรีภิญโญ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  02 58 57 ENG 1601  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  จ-ศ  04 53 43 GLAN1103  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6)  อ1-3 พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : เพชรรัตน์ ศรีนุต
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  03 70 68 ENG 1602  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  ส-อ  03 59 53 GLAN1103  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา :อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อทก 51.ศ4.2,ทท.ร 53.ศ4.1,ทท.ร 56.ศ4.1,ทท 57.ศ4.2,อทก 52.ศ4.002,ทท.ร 53.ศ4.001,ทท.ร 54.ศ4.001,ทท.ร 55.ศ4.001,ทท.ร 56.ศ4.001,ทท 57.ศ4.002,อทก 51.ศ4.02,ทท.ท 55.ศ4.01,ทท.ท 56.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 17 17 HTM 2403  การจัดการงานแม่บ้าน    3(2-2-5)  ส4-7 อ4-7    4.00   
 2  จ-ศ  01 50 45 HTM 2403  การจัดการงานแม่บ้าน    3(2-2-5)  อ1-4 พ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 8.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 8.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : อัศวินี ไชยวุฒิ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อทก 50.ศ4.2,ทท.ศพ 53.ศ4.1,ทท.ศพ 55.ศ4.1,อทก 50.ศ4.001,อทก 52.ศ4.001,ทท.ท 55.ศ4.002,ทท.ร 56.ศ4.002,ทท.ร 54.ศ4.01,ทท.ร 56.ศ4.01,ทท 57.ศ4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 71 62 GSOC2302  การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : กริช สอิ้งทอง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อทก 52.ศ4.2,ทท.ท 53.ศ4.1,ทท.ท 55.ศ4.1,ทท.ท 56.ศ4.1,ทท 57.ศ4.1,อทก 50.ศ4.003,อทก 51.ศ4.002,ทท.ท 54.ศ4.001,ทท.ท 55.ศ4.001,ทท.ท 56.ศ4.002,ทท 57.ศ4.001,อทก 52.ศ4.01,ทท.ท 53.ศ4.01,ทท.ท 56.ศ4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 34 34 TOUR4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    6(560)      0.00   
 2  จ-ศ  01 50 47 GSOC2302  การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
 3  จ-ศ  01 29 26 HTM 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม    6(560)  ท1-3    0.00   
 4  จ-ศ  02 52 47 TOUR4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    6(560)      0.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : ชูสิทธิ์ ชูชาติ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ทท.ศพ 54.ศ4.1,ทท.ศพ 56.ศ4.1,ทท.ท 56.ศ4.001,ทท.ท 54.ศ4.01,ทท.ร 56.ศ4.02,ทท 57.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 26 25 TOUR2304  ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  จ-ศ  01 44 41 TOUR2304  ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : จารุภัทร ธนาฐิตากร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 13 13 HTM 3201  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการส่วนหน้า    3(3-0-6)  พ1-4  ฤ3-4  3.00   
 2  จ-ศ  01 9 8 TOUR3201  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานมัคคุเทศก์ 1    3(3-0-6)  อ1-4 ฤ1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : ชลฤทัย ชื่นบาน
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 55 53 TOUR1104  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ท5-10    3.00   
 2  จ-ศ  02 23 20 TOUR1104  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ส3-4  ท1-4  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : ชาญวิทย์ จาตุประยูร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 16 11 TOUR1104  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  ส-อ  03 24 22 TOUR1104  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : ชาตยา จึงสุวดี
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 37 37 TOUR3101  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  01 35 33 TOUR3101  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6)  พ1-4 ฤ3-4    3.00   
 3  จ-ศ  03 22 21 TOUR3101  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6)  อ1-4  ฤ1-2  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : ชูเกียรติ ศิริวงศ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 50 45 HTM 2404  ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน    3(3-0-6)  ฤ1-4 ส3-4    3.00   
 2  จ-ศ  01 43 40 TOUR2302  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 1    3(2-2-5)  อ1-4 พ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 7.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : พิณพลอย นาโค
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  02 41 37 TOUR1104  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2    3(3-0-6)  ส1-3 อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : ลักษมณ์ บุญเรือง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 17 15 CUL 2301  พิพิธภัณฑสถานวิทยา    3(2-2-5)  อ1-4 พ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : อรชุดา แก้วพลอย
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 20 19 HTM 2404  ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
 2  ส-อ  01 30 29 TOUR2302  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 1    3(2-2-5)  ส1-4 อ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 7.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : เจนจิรา เนียมจันทร์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 22 22 TOUR3201  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานมัคคุเทศก์ 1    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1กลับหน้าหลัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่