"ภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1/2557"

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา :ภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน : วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภญ 51.ศ4.1,ภญ 51.ศ4.2,ภญ 56.ศ4.1,ภญ 56.ศ4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 38 38 JPN 1101  ภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 33 33 JPN 1101  ภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 36 36 JPN 1501  ญี่ปุ่นศึกษา 1    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 43 43 JPN 1501  ญี่ปุ่นศึกษา 1    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน : สารนิช พละปัญญา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภญ 52.ศ4.1,ภญ 53.ศ4.1,ภญ 53.ศ4.2,ภญ 57.ศ4.1,ภญ 57.ศ4.2,ภญ 53.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 36 36 JPN 1201  การศึกษาอักษรคันจิ 1    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 34 34 JPN 1201  การศึกษาอักษรคันจิ 1    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 38 38 JPN 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น    1(0-3-2)  ฤ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 37 35 JPN 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น    1(0-3-2)  พ5-7    3.00   
 5  จ-ศ  01 12 11 JPN 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น    1(0-3-2)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน : Yukiko Kawai
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 36 36 JPN 1401  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 40 40 JPN 1401  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 42 42 JPN 3302  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน : Yumiko Shima
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 38 37 JPN 2403  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 43 42 JPN 2403  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 42 42 JPN 3203  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 36 36 JPN 3203  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 5  ปกติ  02 34 33 JPN 3302  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน : กรุณา กลจักร์วงค์ษา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภญ 50.ศ4.1,ภญ 54.ศ4.1,ภญ 54.ศ4.2,ภญ 51.ศ4.001,ภญ 54.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 33 33 JPN 3401  การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 33 33 JPN 3401  การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 3  ปกติ  02 43 43 JPN 3401  การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 43 43 JPN 3401  การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 5  ปกติ  01 21 21 JPN 4702  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานล่าม    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 6  ปกติ  01 21 21 JPN 4702  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานล่าม    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 7  ปกติ  02 33 31 JPN 4702  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานล่าม    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 8  ปกติ  02 33 31 JPN 4702  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานล่าม    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน : อุรพล แดนโพธิ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภญ 55.ศ4.1,ภญ 55.ศ4.2,ภญ 52.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 36 35 JPN 2103  ภาษาญี่ปุ่น 3    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 38 37 JPN 2103  ภาษาญี่ปุ่น 3    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 40 40 JPN 4901  สัมมนาภาษาญี่ปุ่น    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 34 32 JPN 4901  สัมมนาภาษาญี่ปุ่น    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 5  จ-ศ  01 11 10 JPN 4701  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 6  จ-ศ  01 12 11 JPN 4702  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานล่าม    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 7  จ-ศ  01 12 11 JPN 4703  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 8  จ-ศ  01 12 11 JPN 4901  สัมมนาภาษาญี่ปุ่น    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 12.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 24.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน : ทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 40 39 JPN 2201  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 38 37 JPN 2201  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 34 34 JPN 4603  การแปลภาษาญี่ปุ่น    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 33 31 JPN 4603  การแปลภาษาญี่ปุ่น    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน : สุรกานต์ ชุ่มวารี
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 41 41 JPN 3101  ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 37 37 JPN 3101  ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 34 34 JPN 3602  โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 43 43 JPN 3602  โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา :ภาษาจีน

สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : จ 52.ศ4.1,จ 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 61 61 CHN 1101  ภาษาจีนระดับต้น 1    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 62 62 CHN 1101  ภาษาจีนระดับต้น 1    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 3  ปกติ  03 61 61 CHN 1101  ภาษาจีนระดับต้น 1    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : พัศศ์ ผณิณศวรสกุล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 34 18 CHN 3701  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 2  ปกติ  01 23 23 HTM 3204  ภาษาจีนเพื่องานบริการส่วนหน้า    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 41 41 TOUR2303  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 42 42 TOUR3203  ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์ 1    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : วรรณิดา ถึงแสง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : จ 53.ศ4.1,จ 57.ศ4.1,จ 57.ศ4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 46 46 CHN 2301  การอ่านภาษาจีน 1    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 2  ปกติ  01 45 43 CHN 3103  หลักภาษาจีน    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 39 19 CHN 3501  วัฒนธรรมจีน    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 33 33 CHN 3501  วัฒนธรรมจีน    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : เมษา มหาวรรณ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : จ 51.ศ4.1,จ 51.ค5.1,จ 52.ค5.1,จ 55.ศ4.1,จ 55.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 49 43 CHN 3302  การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาจีน 1    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 50 25 CHN 3601  การแปลภาษาจีน 1    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 3  ปกติ  02 35 35 CHN 3601  การแปลภาษาจีน 1    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 41 22 CI 4817  การทดลองสอนภาษาจีน 1    1(60)  พ4-5    2.00   
 5  ปกติ  33 44 44 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      1.00  หทัยรัตน์ ม กิติญา ช
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : จ 56.ศ4.1,จ 56.ศ4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 66 62 CHN 1103  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 2  ปกติ  02 62 62 CHN 1103  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง    3(2-2-5)  ศ4-7    4.00   
 3  ปกติ  03 61 60 CHN 1103  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 4  ปกติ  33 44 44 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00  เมษา ม หทัยรัตน์ ม
 5  จ-ศ  01 23 23 HTM 2203  ภาษาจีนเพื่องานโรงแรมเบื้องต้น 1    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 6  จ-ศ  01 15 14 HTM 3205  ภาษาจีนเพื่องานอาหารและเครื่องดื่ม    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 7  จ-ศ  01 17 16 TOUR2203  ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 1    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 8  จ-ศ  01 26 26 TOUR3204  ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์ 2    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 12.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 24.00          จำนวนรายวิชา  6
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : หทัยรัตน์ มหาวรรณ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : จ 50.ค5.1,จ 50.ศ4.1,จ 50.ศ4.2,จ 54.ศ4.1,จ 54.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 66 66 CHN 1201  การฟังและการพูดภาษาจีน 1    3(2-2-5)  พ4-7    4.00   
 2  ปกติ  02 60 60 CHN 1201  การฟังและการพูดภาษาจีน 1    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 3  ปกติ  01 44 44 CHN 1202  การฟังและการพูดภาษาจีน 2    3(2-2-5)  จ4-7    4.00   
 4  ปกติ  01 41 22 CI 4617  วิธีสอนภาษาจีน 1    2(1-2-3)  อ5-7    3.00   
 5  ปกติ  33 44 44 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00  เมษา ม กิติญา ช
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : Wang Zhiguo
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 36 36 CHN 2201  การฟังและการพูดภาษาจีน 3    3(2-2-5)  ศ4-7    4.00   
 2  ปกติ  02 42 41 CHN 2201  การฟังและการพูดภาษาจีน 3    3(2-2-5)  อ4-7    4.00   
 3  ปกติ  01 32 18 CHN 3503  ประวัติศาสตร์จีน    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 33 17 CHN 4505  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 14.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 14.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : Gao Feng
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 29 29 CHN 3101  ภาษาจีนระดับกลาง 1    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 41 37 CHN 3101  ภาษาจีนระดับกลาง 1    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 33 18 CHN 4301  ภาษาจีนโบราณ    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 4  ปกติ  01 33 17 CHN 4402  การเขียนภาษาจีนธุรกิจ    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 5  ปกติ  01 27 16 CHN 4501  เรื่องสั้นจีน    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : Lu Danni
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 35 34 CHN 3401  การเขียนภาษาจีน 1    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 42 42 CHN 3401  การเขียนภาษาจีน 1    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 35 19 CHN 3704  ภาษาจีนธุรกิจ    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 4  ปกติ  01 29 18 CHN 4101  ภาษาจีนระดับสูง 1    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 5  ปกติ  02 37 19 CHN 4101  ภาษาจีนระดับสูง 1    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาจีน
ผู้สอน : Wang Run Fang
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 43 43 CHN 2101  ภาษาจีนระดับต้น 3    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 40 40 CHN 2101  ภาษาจีนระดับต้น 3    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  03 38 38 CHN 2101  ภาษาจีนระดับต้น 3    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 36 36 CHN 2302  การอ่านภาษาจีน 2    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 5  ปกติ  02 44 43 CHN 2302  การอ่านภาษาจีน 2    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา :ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชา : ภาษาฝรั่งเศส
ผู้สอน : สุทธินี เดชารัตน์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ฝศ 51.ศ4.1,ฝศ 53.ศ4.1,ฝศ 56.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 27 27 FR 1101  รูปและการใช้ภาษาฝรั่งเศส 1    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 18 17 FR 2401  ฝรั่งเศสศึกษา    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 9 9 FR 3502  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 11 11 FR 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ    1(0-3-2)  พ3-4  พ5  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ภาษาฝรั่งเศส
ผู้สอน : อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ฝศ 50.ศ4.1,ฝศ 52.ศ4.1,ฝศ 54.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 11 11 FR 4501  คอมพิวเตอร์เพื่องานวิชาชีพภาษาฝรั่งเศส    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาฝรั่งเศส
ผู้สอน : พงศา กันทะสอน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ฝศ 55.ศ4.1,ฝศ 57.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 27 27 FR 1301  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 18 17 FR 2501  ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 8 8 FR 3501  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 11 11 FR 4502  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 5  จ-ศ  01 0 0 HTM 2207  ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานโรงแรมเบื้องต้น 1    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : ภาษาฝรั่งเศส
ผู้สอน : Ananick Vavclin
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 29 29 FR 1201  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 18 17 FR 2201  สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 8 8 FR 3201  สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 11 11 FR 4201  สนทนาภาษาฝรั่งเศส 4    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา :ร่วมคณะมนุษย์ฯ

สาขาวิชา : ร่วมคณะมนุษย์ฯ
ผู้สอน : กรทอง ลีสุวรรณ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  05 36 34 ECON1103  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6)  พ6-8    3.00   
 2  ปกติ  01 58 56 GHUM1101  จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 3  จ-ศ  01 42 42 GHUM1101  จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา :ภาษาไทย


รายวิชาที่ไม่มีผู้สอน สาขาวิชา : ภาษาไทย

ที่ ประเภท sec จำนวนลงทะเบียน จำนวนชำระเงิน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ชั่วโมง
1 พิเศษ [ส-อ] 29 19 1 GLAN11011   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) ส5-7 3
2 พิเศษ [ส-อ] 28 36 1 GLAN11011   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) ส8-10 3
3 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 61 27 1 THAI0101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0) 3
 

สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : กรเพชร เพชรรุ่ง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 51.ค5.01,ท 57.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  04 60 60 GHUM1101  จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 71 70 THAI1103  คำและสำนวนไทย    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  02 57 56 THAI1103  คำและสำนวนไทย    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 42 42 THAI2208  กวีนิพนธ์ไทย    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 5  ส-อ  07 53 53 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 6  ส-อ  01 35 35 THAI2208  กวีนิพนธ์ไทย    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 7  จ-ศ  01 42 40 THAI2208  กวีนิพนธ์ไทย    3(3-0-6)  ท5-7    3.00   
 8  ป.โท  01 10 10 THAI5003  ความรู้ความเข้าใจทางด้านวรรณคดีไทย    3(3-0-6)      3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 12.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 24.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 46 46 CI 4613  วิธีสอนภาษาไทย 1    2(1-2-3)  ฤ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 64 63 GHUM1101  จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 3  ปกติ  03 61 60 GHUM1101  จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 4  ส-อ  01 30 30 GHUM1101  จิตตปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 5  ป.โท  01 10 10 THAI5901  วิธีวิจัยและกระบวนการสถิติสำหรับภาษาและวรรณกรรม    3(3-0-6)      3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : กรรณิการ์ พันชนะ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 62 62 THAI1101  หลักภาษาไทย    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 51 51 THAI1101  หลักภาษาไทย    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 50 49 THAI3209  การเขียนภาคนิพนธ์    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 44 44 THAI3209  การเขียนภาคนิพนธ์    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 5  ป.โท  01 10 10 THAI5002  โครงสร้างภาษาไทย    3(3-0-6)      3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : กฤษณา สมบัติ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 54.ค5.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  06 64 64 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 2  ปกติ  30 55 55 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 45 45 THAI3111  ภาษาถิ่น    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 44 44 THAI3114  ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 5  ส-อ  08 56 56 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 6  จ-ศ  10 50 50 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ท1-3    3.00   
 7  จ-ศ  11 0 0 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ท5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 51.ศ4.1,ท 53.ค5.1,ท 53.ค5.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 56 56 THAI1301  วิวัฒนาการของอักษรไทย    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 25 25 THAI3206  การอ่านตีความ    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 48 47 THAI3601  ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาไทย    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 49 49 THAI4605  การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย    3(3-0-6)  อ1-3    1.50  ดลยา ก 
 5  ปกติ  02 46 46 THAI4605  การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย    3(3-0-6)  จ8-10    1.50  ดลยา ก 
 6  จ-ศ  01 51 51 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ท5-7    3.00   
 7  จ-ศ  02 68 68 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ท8-10    3.00   
 8  จ-ศ  04 22 22 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 9  จ-ศ  05 55 55 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ท1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 12.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 24.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : ณัฐพร จาดยางโทน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 50.ค5.1,ท 51.ค5.1,ท 52.ศ4.1,ท 56.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 53 52 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 2  ปกติ  04 55 55 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 71 71 THAI1402  พัฒนาการวรรณคดีไทย    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 48 47 THAI1403  วรรณกรรมปัจจุบัน    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 5  ส-อ  10 52 52 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 6  ส-อ  01 25 25 THAI4801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย    1(0-3-2)  ส8-10    3.00   
 7  จ-ศ  01 40 38 THAI1403  วรรณกรรมปัจจุบัน    3(3-0-6)  ท1-3    3.00   
 8  จ-ศ  01 32 32 THAI4801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย    1(0-3-2)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 12.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 24.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : ดลยา แก้วคำแสน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 54.ค5.1,ท 54.ศ4.001,ท 54.ศ4.002

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  19 59 59 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 2  ปกติ  26 57 57 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 3  ปกติ  03 64 64 THAI1101  หลักภาษาไทย    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 49 49 THAI4605  การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย    3(3-0-6)  อ1-3    1.50  กิตติพงษ์ ว 
 5  ปกติ  02 46 46 THAI4605  การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย    3(3-0-6)  จ8-10    1.50  กิตติพงษ์ ว 
 6  ส-อ  02 55 55 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 7  ส-อ  01 37 37 THAI1101  หลักภาษาไทย    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 18.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : นัยนา ครุฑเมือง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 51.ค5.2,ท 55.ศ4.1,ท 55.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 50 50 THAI3413  วรรณกรรมวิจารณ์    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 47 47 THAI3413  วรรณกรรมวิจารณ์    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 45 45 THAI3701  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 4  ปกติ  01 47 46 THAI4902  การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย    3(250)  จ1-3    0.00   
 5  ส-อ  01 39 39 THAI3701  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 6  ส-อ  01 25 25 THAI4902  การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย    3(250)  อ8-10    0.00   
 7  จ-ศ  01 49 46 THAI3701  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 8  จ-ศ  01 32 32 THAI4902  การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย    3(250)  ศ1-3    0.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 57.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  14 51 49 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 2  ปกติ  16 50 50 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 3  ปกติ  21 59 59 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 46 46 THAI3602  ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงาน    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 5  ส-อ  11 50 50 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 6  ส-อ  01 48 48 THAI1103  คำและสำนวนไทย    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 7  ส-อ  01 38 38 THAI3602  ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงาน    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 8  จ-ศ  01 31 31 THAI3602  ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงาน    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 12.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 24.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 50.ค5.2,ท 52.ค5.1,ท 50.ค5.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 49 49 CI 4613  วิธีสอนภาษาไทย 1    2(1-2-3)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 49 49 CI 4813  การทดลองสอนภาษาไทย 1    1(60)  ศ3-4    2.00   
 3  ปกติ  02 46 46 CI 4813  การทดลองสอนภาษาไทย 1    1(60)  ศ6-7    2.00   
 4  ปกติ  30 50 50 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00   
 5  ปกติ  31 48 48 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00   
 6  ปกติ  01 54 53 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 7  ปกติ  02 51 51 THAI4902  การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย    3(250)  พ5-7    0.00   
 8  ปกติ  03 45 45 THAI4902  การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย    3(250)  พ1-3    0.00   
 9  ส-อ  04 43 43 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00   
 10  ส-อ  01 57 57 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 11  ส-อ  09 56 56 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 12  จ-ศ  03 48 48 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 5.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 14.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : วาทินี ศิริชัย
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 55.ค5.1,ท 55.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  11 55 55 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  38 57 57 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 58 58 THAI1401  ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 4  ปกติ  02 50 50 THAI1401  ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 5  ส-อ  01 34 34 THAI1403  วรรณกรรมปัจจุบัน    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 6  ส-อ  01 49 49 THAI3409  วรรณกรรมสังคมและการเมือง    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 7  จ-ศ  01 37 34 THAI3409  วรรณกรรมสังคมและการเมือง    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : สุชัญญา วงค์เวสช์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 53.ค5.2,ท 53.ค5.02,ท 56.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  17 57 57 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 2  ปกติ  27 52 52 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 55 55 THAI1201  ทักษะทางภาษาไทยสำหรับครู    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 4  ส-อ  03 54 51 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 5  จ-ศ  06 44 43 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ท5-7    3.00   
 6  จ-ศ  08 0 0 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 18.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : อนิสรา รัศมีเจริญ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 54.ศ4.1,ท 54.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  20 57 57 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 2  ปกติ  01 49 48 THAI1105  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 41 41 THAI2302  อักษรไทย    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 37 37 THAI2616  ภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 5  ส-อ  12 79 79 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 6  ส-อ  01 36 36 THAI2616  ภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 7  จ-ศ  01 25 23 THAI2616  ภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ท 52.ค5.2,ท 52.ค5.3,ท 56.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 42 42 THAI2110  ภาษากับวัฒนธรรม    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 43 43 THAI3604  การสร้างและการนำเสนอสารทางภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 47 46 THAI4801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย    1(0-3-2)  พ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 47 46 THAI4903  สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 5  ปกติ  01 42 42 TOUR3305  วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 6  ส-อ  01 48 48 THAI3604  การสร้างและการนำเสนอสารทางภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 7  ส-อ  01 27 27 THAI4903  สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 8  จ-ศ  01 39 36 THAI3604  การสร้างและการนำเสนอสารทางภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 9  จ-ศ  01 31 31 THAI4903  สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 12.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 27.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : โสภิตา ถาวร
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 66 65 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
 2  ปกติ  05 63 63 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 3  ปกติ  07 62 61 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 4  ปกติ  10 56 54 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 5  ปกติ  24 57 57 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 6  ส-อ  04 79 75 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 7  ส-อ  05 64 64 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 8  ส-อ  06 55 55 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 9  จ-ศ  07 0 0 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ท8-10    3.00   
 10  จ-ศ  09 0 0 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 15.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 30.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : นิรมล เกิดมงคล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 53 53 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
 2  ปกติ  02 0 74 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
 3  ปกติ  02 0 74 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
 4  ปกติ  02 74 74 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
 5  ปกติ  03 0 24 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
 6  ปกติ  03 24 24 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
 7  ปกติ  04 0 0 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : ปิติอัญ จมูศรี
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  29 63 62 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
 2  ปกติ  33 57 57 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 3  ปกติ  34 52 52 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : พิริยากร เทพยงค์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  12 57 56 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
 2  ปกติ  13 60 60 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 3  ปกติ  25 60 60 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 4  ปกติ  39 71 71 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  35 58 58 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 2  ปกติ  40 55 55 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : สายฝน ตุ๊ดคง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  09 58 58 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 2  ปกติ  15 63 60 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
 3  ปกติ  18 59 58 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 4  ปกติ  23 57 57 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : สิทธิชัย พันชน
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  22 58 58 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 2  ปกติ  28 58 58 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 3  ปกติ  32 55 55 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาไทย
ผู้สอน : อรพิน ลือพันธ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  08 60 59 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  31 56 54 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
 3  ปกติ  36 65 65 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 4  ปกติ  37 57 57 GLAN1101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : วรพจน์ วีรพลิน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สทส 52.ศ4.1,สทส 56.ศ4.2,สทป 56.ศ4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 100 100 GHUM1103  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 2  ปกติ  01 43 43 IS 2204  การจัดทำหนังสือเด็ก    3(2-2-2)  ฤ1-4    4.00   
 3  ปกติ  01 47 46 IS 3203  การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 47 46 IS 3502  ห้องสมุดอัตโนมัติ    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 13.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สทส 55.ศ4.2,สทป 55.ศ4.2,สทส 55.ศ4.2,สทส 56.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 36 36 IS 1102  สารสนเทศกับสังคม    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 32 32 IS 1102  สารสนเทศกับสังคม    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 36 36 IS 2202  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-2)  อ1-4    4.00   
 4  ปกติ  02 47 46 IS 2202  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-2)  ศ1-4    4.00   
 5  ส-อ  01 61 61 GHUM1103  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 6  ส-อ  01 12 11 IS 2204  การจัดทำหนังสือเด็ก    3(2-2-2)  อ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 14.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : ทัศวรรณ ธิมาคำ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สทส 55.ศ4.1,สทป 55.ศ4.1,สทส 55.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 36 36 IS 1103  แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 31 31 IS 1103  แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 37 36 IS 2201  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 46 46 IS 2201  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 5  ส-อ  01 12 11 IS 2201  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 6  ส-อ  01 23 20 PA 2203  ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 18.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : สุทธินันท์ ชื่นชม
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สทส 54.ศ4.1,สทป 54.ศ4.1,สทส 57.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 2 2 COOP4801  สหกิจศึกษา    6(560)      0.00   
 2  ปกติ  01 36 36 IS 2101  ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 3  ปกติ  02 53 51 IS 2101  ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 25 25 IS 3506  การออกแบบและการพัฒนาสื่อดิจิทัล 2    3(2-2-5)  ศ7-10    4.00   
 5  ปกติ  01 50 50 IS 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    6(560)      0.00   
 6  ปกติ  02 0 0 IS 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    6(560)      0.00   
 7  ปกติ  03 0 0 IS 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    6(560)      0.00   
 8  ส-อ  01 20 19 IS 2101  ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 7.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : สุรชาติ พุทธิมา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สทส 53.ศ4.1,สทป 53.ศ4.1,สทส 57.ศ4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 37 37 IS 1101  ความรู้เบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 30 30 IS 1101  ความรู้เบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 40 39 IS 3201  บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 32 32 IS 3201  บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 5  จ-ศ  01 49 48 GHUM1103  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6)  ท1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : นิตยา วงศ์ใหญ่
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 38 37 IS 3501  การจัดการฐานข้อมูล    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
 2  ปกติ  02 33 32 IS 3501  การจัดการฐานข้อมูล    3(2-2-5)  ฤ4-7    4.00   
 3  ปกติ  01 39 38 IS 3503  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 31 31 IS 3503  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 14.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 14.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : วรรณภา โปธิมอย
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 95 94 GHUM1103  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
ผู้สอน : ศิริเพ็ญ เดโชสว่าง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 99 97 GHUM1103  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 2  ปกติ  01 41 40 IS 2402  ธุรกิจและอุตสาหกรรมสารสนเทศ    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 24 24 IS 3401  การจัดการระบบสารสนเทศ    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 10.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 10.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา :ศิลปศึกษา

สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : ภาสกร โทณะวณิก
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ศศ 54.ค5.1,วป 50.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 33 33 ART 2101  ประวัติศาสตร์ศิลป์    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 43 42 ART 4104  ประวัติศาสตร์ศิลป์เปรียบเทียบ    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  จ-ศ  01 29 25 ART 2101  ประวัติศาสตร์ศิลป์    3(2-2-5)  ท6-9    4.00   
 4  จ-ศ  01 13 13 ART 4104  ประวัติศาสตร์ศิลป์เปรียบเทียบ    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 7.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 14.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : รุทธ ประวัง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ศศ 52.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 51 51 ART 3402  การออกแบบนิทรรศการ    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : ศักราช ฟ้าขาว
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 45 45 ART 3102  ศิลปศึกษาเบื้องต้น    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  04 50 50 CI 4621  วิธีสอนศิลปะ 1    2(1-2-3)  อ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 49 49 CI 4821  การทดลองสอนศิลปะ 1    1(60)  อ6-7    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 8.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 8.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : อำนาจ หงษ์ทอง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ศศ 50.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 31 31 ART 1101  หลักการออกแบบ    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 56 56 ART 1104  หลักการออกแบบศิลปกรรม    3(2-2-5)  อ7-10    4.00   
 3  ปกติ  01 29 27 ART 3302  การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา    3(2-2-5)  จ5-8    4.00   
 4  จ-ศ  01 37 37 ART 1101  หลักการออกแบบ    3(2-2-5)  ท1-4    4.00   
 5  จ-ศ  01 24 24 ART 2302  การถ่ายภาพพื้นฐาน    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 8.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 20.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : ณัฐวัฒน์ โสมดี
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อป 53.ศ4.1,อป 57.ศ4.1,อป 53.ศ4.001,อป 57.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 46 46 ART 2301  คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น    3(2-2-5)  อ7-10    4.00   
 2  ปกติ  01 29 27 ART 3101  จิตวิทยาการออกแบบ    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 3  ปกติ  01 30 30 ART 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิล    6(560)      0.00   
 4  ปกติ  03 144 144 GHUM2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 5  จ-ศ  01 33 30 ART 2301  คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น    3(2-2-5)  ท1-4    4.00   
 6  จ-ศ  01 18 17 ART 3311  ศิลปะกับการออกแบบเว็บไซต์    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 7  จ-ศ  01 17 16 ART 4401  การออกแบบภาพเคลื่อนไหว    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 11.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 12.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 23.00          จำนวนรายวิชา  6
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : สมศักดิ์ พรมจักร
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อป 54.ศ4.1,อป 54.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 46 46 ART 1205  การวาดเส้นขั้นสูง    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 32 32 ART 2201  ประติมากรรมพื้นฐาน    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 3  ปกติ  01 32 32 ART 2202  ศิลปะไทยประยุกต์    3(2-2-5)  จ6-9    4.00   
 4  ปกติ  01 28 26 ART 3201  ประติมากรรมประยุกต์    3(2-2-5)  ศ6-9    4.00   
 5  จ-ศ  01 36 35 ART 1201  การวาดเส้นพื้นฐาน    3(2-2-5)  ส1-4    4.00   
 6  จ-ศ  01 26 23 ART 2201  ประติมากรรมพื้นฐาน    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 16.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 8.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 24.00          จำนวนรายวิชา  5
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : สายพิณ สังคีตศิลป์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ศศ 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  20 48 47 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 0.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : สิริพร คืนมาเมือง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ศศ 51.ค5.1,ศศ 55.ค5.1,วป 52.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 48 48 ART 1103  สุนทรียศาสตร์    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 44 44 ART 3203  วัสดุและเทคนิคศิลปะ    3(2-2-5)  ศ5-8    4.00   
 3  ปกติ  01 52 52 ART 4102  กิจกรรมศิลปะสำหรับครู    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
 4  ปกติ  01 52 52 ART 4103  ศิลปะวิจารณ์    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 5  จ-ศ  01 29 26 ART 2203  ภาพพิมพ์พื้นฐาน    3(2-2-5)  ส1-4    4.00   
 6  จ-ศ  01 65 64 GHUM2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 14.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  6
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วป 51.ศ4.1,อป 55.ศ4.1,วป 51.ศ4.001,อป 55.ศ4.001,อป 53.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 31 31 ART 1301  เขียนแบบพื้นฐาน    3(2-2-5)  ศ7-10    4.00   
 2  ปกติ  01 32 32 ART 2402  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
 3  ปกติ  01 37 35 ART 3202  การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 4  ปกติ  01 28 26 ART 3401  การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน    3(2-2-5)  อ7-10    4.00   
 5  ส-อ  01 62 60 GHUM2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 6  จ-ศ  01 25 25 ART 3303  วัสดุและเทคนิคในการออกแบบ    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
 7  จ-ศ  01 24 24 ART 3401  การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน    3(2-2-5)  ส1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 16.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 11.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 27.00          จำนวนรายวิชา  6
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : เอกพงศ์ สุริยงค์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วป 52.ศ4.1,อป 56.ศ4.1,วป 52.ศ4.001,อป 56.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 32 32 ART 2301  คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 44 44 ART 2303  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ 2 มิติ    3(2-2-5)  จ8-11    4.00   
 3  ปกติ  01 28 26 ART 3301  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์    3(2-2-5)  ฤ7-10    4.00   
 4  จ-ศ  01 25 25 ART 3301  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 5  จ-ศ  01 20 19 ART 3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางออกแบบประยุกต์ศิลป์    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 19.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : จารุวรรณ เพ็งศิริ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 52 52 ART 4903  ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 2  ปกติ  01 124 123 GHUM2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  02 84 82 GHUM2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  04 132 131 GHUM2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : ฐาปนีย์ เครือระยา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 44 44 ART 3103  ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย    3(2-2-5)  อ7-10    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : วิทยา พลวิฑูรย์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 46 46 ART 1102  ศิลปะไทยพื้นฐาน    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ศิลปศึกษา
ผู้สอน : เสริม วัชรินทร์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 31 31 ART 1201  การวาดเส้นพื้นฐาน    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 56 56 ART 1203  วาดเส้นพื้นฐานสำหรับครู    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 8.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 8.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา :ดนตรี

สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : ธนพชร นุตสาระ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดน 52.ค5.1,ดส 57.ศ4.1,ดส 53.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 18 18 MUS 1351  คีย์บอร์ด 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
 2  ปกติ  01 41 40 MUS 2405  ขับร้องประสานเสียง 1    2(1-2-3)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 36 35 MUS 3114  ภาษาอังกฤษสำหรับดนตรี    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 4  ปกติ  01 2 2 MUS 3355  คีย์บอร์ด 5    2(0-4-2)  ฤ7-10    4.00   
 5  ปกติ  01 26 26 MUS 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดุริยางค์สากล    1(0-3-2)  พ1-3    3.00   
 6  ปกติ  01 30 30 MUS 4901  การเสนอผลงานทางดุริยางค์สากล    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
 7  ส-อ  01 9 7 MUS 4901  การเสนอผลงานทางดุริยางค์สากล    3(2-2-5)  อ8-11    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 21.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 25.00          จำนวนรายวิชา  6


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : รณชิต แม้นมาลัย
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดท 54.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 13 13 TMU 1101  พื้นฐานดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 6 6 TMU 1341  เครื่องเป่าไทย 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
 3  ปกติ  01 19 19 TMU 2603  ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น    2(0-4-2)  จ1-4    4.00   
 4  ปกติ  01 19 19 TMU 3109  การวิเคราะห์เพลงไทย 1    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 5  ปกติ  01 2 2 TMU 3345  เครื่องเป่าไทย 5    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
 6  ปกติ  01 14 14 TMU 4124  การปรับวงดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 21.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  6


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : เอกพิชัย สอนศรี
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดส 53.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 209 207 GHUM2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 2  ปกติ  01 24 24 MUS 1311  กีตาร์คลาสสิก 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
 3  ปกติ  01 9 9 MUS 2313  กีตาร์คลาสสิก 3    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
 4  ปกติ  02 0 0 MUS 2313  กีตาร์คลาสสิก 3    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
 5  ปกติ  01 7 7 MUS 3315  กีตาร์คลาสสิก 5    2(0-4-2)  ฤ7-10    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 17.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 17.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : ไกรสิทธิ์ พิรุณ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดน 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 23 22 MUS 1201  พื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 25 25 MUS 1331  เครื่องลมไม้ 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
 3  ปกติ  01 22 22 MUS 2203  การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 4  ปกติ  01 26 26 MUS 4123  การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงแบนด์    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดท 53.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 148 148 GHUM2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 43 43 TMU 1101  พื้นฐานดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 2 2 TMU 1311  เครื่องดีดไทย 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
 4  ปกติ  01 19 19 TMU 2107  ศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 5  ปกติ  01 2 2 TMU 2313  เครื่องดีดไทย 3    2(0-4-2)  ฤ7-10    4.00   
 6  ปกติ  01 19 19 TMU 2401  รวมวงดุริยางค์ไทย 1    2(2-0-4)  พ1-2    2.00   
 7  ปกติ  01 2 2 TMU 3315  เครื่องดีดไทย 5    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
 8  ปกติ  01 14 14 TMU 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดุริยางค์ไทย    1(0-3-2)  อ5-7    3.00   
 9  ส-อ  01 76 73 GHUM2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 26.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 29.00          จำนวนรายวิชา  8


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : นิรุตร์ แก้วหล้า
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดส 50.ศ4.1,ดส 54.ศ4.1,ดส 55.ศ4.1,ดส 54.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 61 61 MUS 1201  พื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 44 44 MUS 2201  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
 3  ปกติ  01 45 45 MUS 2207  การสร้างสื่อการสอนวิชาดนตรี    3(2-2)  อ1-4    4.00   
 4  ปกติ  01 24 24 MUS 3210  การผลิตดนตรีประกอบสื่อ    3(2-2-5)  ฤ6-9    4.00   
 5  ส-อ  01 5 4 MUS 2402  รวมวงดนตรี 2    2(1-2-3)  ส5-7    3.00   
 6  ส-อ  01 8 7 MUS 3210  การผลิตดนตรีประกอบสื่อ    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 7  ส-อ  01 8 7 MUS 4104  ระบบบันทึกเสียงและประมวลผลทางดนตรี    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 16.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 10.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 26.00          จำนวนรายวิชา  6


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : บูรณพันธุ์ ใจหล้า
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดน 50.ค5.1,ดส 51.ศ4.1,ดส 52.ศ4.1,ดส 56.ศ4.1,ดส 52.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 15 15 MUS 1101  พื้นฐานทฤษฎีดุริยางค์สากล    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 2  ปกติ  03 64 64 MUS 1101  พื้นฐานทฤษฎีดุริยางค์สากล    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 3  ปกติ  02 32 31 MUS 2103  ทฤษฎีการประสานเสียง 2    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 4  ปกติ  01 28 28 MUS 2110  พื้นฐานดนตรีวิทยา    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 5  ปกติ  01 24 24 MUS 4122  การประพันธ์เพลง    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 6  จ-ศ  01 34 32 GHUM2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 18.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : ปรเมศวร์ สรรพศรี
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดท 55.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 128 128 GHUM2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 54 54 TMU 1101  พื้นฐานดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 3 3 TMU 1321  เครื่องสีไทย 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
 4  ปกติ  01 9 9 TMU 2323  เครื่องสีไทย 3    2(0-4-2)  ฤ7-10    4.00   
 5  ปกติ  01 39 37 TMU 2501  ประวัติดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 6  ปกติ  01 7 7 TMU 3325  เครื่องสีไทย 5    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 21.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  6


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : พรสวรรค์ จันทะวงศ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดน 51.ค5.1,ดน 55.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 22 22 MUS 1341  เครื่องทองเหลือง 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
 2  ปกติ  01 23 23 MUS 2343  เครื่องทองเหลือง 3    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
 3  ปกติ  01 40 40 MUS 3129  จิตวิทยาการเรียนการสอนสำหรับครูดนตรี    3(3-0)  อ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 16 16 MUS 3345  เครื่องทองเหลือง 5    2(0-4-2)  ฤ7-10    4.00   
 5  ปกติ  01 49 49 MUS 4217  วิธีสอนเครื่องดนตรีสากล    3(2-2)  ศ1-4    4.00   
 6  ส-อ  01 14 13 MUS 3115  ธุรกิจการดนตรี    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 7  ส-อ  01 7 6 MUS 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดุริยางค์สากล    1(0-3-2)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 19.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 25.00          จำนวนรายวิชา  7


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : มงคล ภิรมย์ครุฑ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดน 54.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 47 47 CI 4625  วิธีสอนดนตรีศึกษา 1    2(1-2)  พ1-3    3.00   
 2  ปกติ  09 46 46 CI 4801  การทดลองสอน 1    1(60)  พ4-5    2.00   
 3  ปกติ  14 41 40 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00   
 4  ปกติ  01 37 37 MUS 2210  การเก็บรักษาและซ่อมเครื่องดนตรี    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 5  ปกติ  01 27 26 MUS 2333  เครื่องลมไม้ 3    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
 6  ปกติ  01 21 20 MUS 2501  ประวัติดุริยางค์ตะวันตก    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 7  ปกติ  01 26 23 MUS 3335  เครื่องลมไม้ 5    2(0-4-2)  ฤ7-10    4.00   
 8  ปกติ  01 11 11 MUS 4120  รูปแบบและการวิเคราะห์ดุริยางค์ตะวันตก    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 23.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 23.00          จำนวนรายวิชา  8


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : มณฑิรา ศิริสว่าง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  04 161 161 GHUM2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 2  ปกติ  01 58 57 MUS 1101  พื้นฐานทฤษฎีดุริยางค์สากล    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 9 9 MUS 1351  คีย์บอร์ด 1    2(0-4-2)  อ7-10    4.00   
 4  ปกติ  02 55 55 MUS 1351  คีย์บอร์ด 1    2(0-4-2)  อ7-10    4.00   
 5  ปกติ  01 45 43 MUS 2103  ทฤษฎีการประสานเสียง 2    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 6  ปกติ  01 6 5 MUS 2353  คีย์บอร์ด 3    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 19.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 19.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : สงกรานต์ สมจันทร์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดท 57.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 11 11 TMU 1331  เครื่องตีไทย 1    2(0-4-2)  อ7-10    4.00   
 2  ปกติ  01 8 8 TMU 2333  เครื่องตีไทย 3    2(0-4-2)  ฤ7-10    4.00   
 3  ปกติ  01 8 8 TMU 3335  เครื่องตีไทย 5    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
 4  ปกติ  01 14 14 TMU 3608  หน้าทับกลองแขกและโทนรำมะนา    2(0-4-2)  ฤ5-6 ศ5-6    4.00   
 5  ปกติ  01 14 14 TMU 4126  หลักการเขียนรายงานดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 6  ปกติ  01 14 14 TMU 4902  สัมมนาวิชาชีพดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 22.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 22.00          จำนวนรายวิชา  6


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : เมธินี ตุ้ยสา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ดท 50.ศ4.1,ดท 51.ศ4.1,ดท 52.ศ4.1,ดท 56.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 47 46 TMU 1103  การบันทึกโน๊ตเพลงไทย    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 6 6 TMU 1331  เครื่องตีไทย 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
 3  ปกติ  01 38 37 TMU 1341  เครื่องเป่าไทย 1    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
 4  ปกติ  04 9 9 TMU 1341  เครื่องเป่าไทย 1    2(0-4-2)  อ7-10    4.00   
 5  ปกติ  01 22 21 TMU 2104  ทฤษฎีดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 6  ปกติ  01 5 4 TMU 2343  เครื่องเป่าไทย 3    2(0-4-2)  ฤ7-10    4.00   
 7  ปกติ  01 16 16 TMU 4901  การเสนอผลงานทางดุริยางค์ไทย    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 26.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 26.00          จำนวนรายวิชา  6


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : บุญยิ่ง กันธวงค์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 14 14 TMU 4122  พุทธธรรมในดุริยางค์ไทย    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : ปณิธาน พันธ์พวง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 24 24 MUS 1321  กีตาร์ประชานิยม 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
 2  ปกติ  01 21 21 MUS 2323  กีตาร์ประชานิยม 3    2(0-4-2)  ศ7-10    4.00   
 3  ปกติ  01 13 13 MUS 3325  กีตาร์ประชานิยม 5    2(0-4-2)  ฤ7-10    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : รักษิต โหตรภวานนท์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 9 9 MUS 1361  เครื่องกระทบ 1    2(0-4-2)  จ7-10    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ดนตรี
ผู้สอน : วิเศษ บุญนนท์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 29 29 MUS 2401  รวมวงดนตรี 1    2(1-2-3)  ฤ4-6    3.00   
 2  ปกติ  01 45 45 MUS 3403  ปฏิบัติรวมวงดนตรี 3    1(0-2)  อ5-6    2.00   
 3  ปกติ  01 24 24 MUS 3604  เพลงไทยสากลนิยม    2(0-4-2)  อ1-4    4.00   
 4  ปกติ  01 51 50 MUS 4515  การเรียบเรียงดนตรีสำหรับวงดุริยางค์    3(3-0)  จ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา :นาฏศิลป์

สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : บุษบัน ศรีสารคาม
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นศ 51.ค5.1,นศ 52.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 33 32 CI 4623  วิธีสอนนาฏศิลป์ 1    2(1-2-3)  จ5-7    1.00  สรายุทธ อ สุนิษา ส
 2  ปกติ  02 36 36 CI 4623  วิธีสอนนาฏศิลป์ 1    2(1-2-3)  พ5-7    1.00  สรายุทธ อ สุนิษา ส
 3  ปกติ  01 33 32 CI 4823  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1    1(60)  จ8-9    0.67  สรายุทธ อ สุนิษา ส
 4  ปกติ  02 36 36 CI 4823  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1    1(60)  พ8-9    0.67  สรายุทธ อ สุนิษา ส
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.33                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.33          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นศล 52.ศ4.1,นศล 53.ศ4.1,นศล 55.ศ4.1,นศล 56.ศ4.1,นศล 57.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 23 22 DM 1104  นาฎศิลป์และศิลปะการละครสำหรับเด็ก    3(2-2-5)  อ5-8    2.00  พิมลแข ส 
 2  ปกติ  02 42 42 DM 1104  นาฎศิลป์และศิลปะการละครสำหรับเด็ก    3(2-2-5)  อ1-4    2.00  พิมลแข ส 
 3  ปกติ  01 23 22 DM 2302  นาฏศิลป์และการละครอาเซียน    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 4  ปกติ  02 41 41 DM 2302  นาฏศิลป์และการละครอาเซียน    3(2-2-5)  จ6-9    4.00   
 5  ปกติ  05 139 138 GHUM2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 6  ส-อ  01 112 108 GHUM2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 7  จ-ศ  01 20 20 GHUM2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : สรายุทธ อ่องแสงคุณ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นศล 51.ศ4.1,นศ.ท. 53.ค5.1,นศ.ท. 54.ค5.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 33 32 CI 4623  วิธีสอนนาฏศิลป์ 1    2(1-2-3)  จ5-7    1.00  บุษบัน ศ สุนิษา ส
 2  ปกติ  02 36 36 CI 4623  วิธีสอนนาฏศิลป์ 1    2(1-2-3)  พ5-7    1.00  บุษบัน ศ สุนิษา ส
 3  ปกติ  01 33 32 CI 4823  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1    1(60)  จ8-9    0.67  บุษบัน ศ สุนิษา ส
 4  ปกติ  02 36 36 CI 4823  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1    1(60)  พ8-9    0.67  บุษบัน ศ สุนิษา ส
 5  ปกติ  01 40 40 DM 1103  พิธีไหว้และประวัติบุคคลสำคัญทางนาฏศิลป์    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 6  ปกติ  02 59 58 DM 1103  พิธีไหว้และประวัติบุคคลสำคัญทางนาฏศิลป์    3(3-0-6)  ฤ6-8    3.00   
 7  ปกติ  02 36 36 DM 4901  นาฏยนิพนธ์    4(335)  ศ1-3  ศ5-7  0.00   
 8  ปกติ  02 36 36 DM 4904  การนำเสนอผลงานการแสดง    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.33                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 13.33          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : สุนิษา สุกิน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นศ.ท. 54.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 33 32 CI 4623  วิธีสอนนาฏศิลป์ 1    2(1-2-3)  จ5-7    1.00  สรายุทธ อ บุษบัน ศ
 2  ปกติ  02 36 36 CI 4623  วิธีสอนนาฏศิลป์ 1    2(1-2-3)  พ5-7    1.00  สรายุทธ อ บุษบัน ศ
 3  ปกติ  01 33 32 CI 4823  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1    1(60)  จ8-9    0.67  สรายุทธ อ บุษบัน ศ
 4  ปกติ  02 36 36 CI 4823  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1    1(60)  พ8-9    0.67  สรายุทธ อ บุษบัน ศ
 5  ปกติ  02 61 61 DM 1101  นาฏศิลป์ไทย 1    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 6  ปกติ  01 33 32 DM 4901  นาฏยนิพนธ์    4(335)  ศ1-3  ศ5-7  0.00   
 7  ปกติ  01 33 32 DM 4904  การนำเสนอผลงานการแสดง    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 8  ปกติ  15 40 40 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 11.33                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 11.33          จำนวนรายวิชา  6


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : เทพฤทธิ์ มณีกุล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นศ 55.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 39 39 DM 2304  องค์ประกอบการสร้างงานแสดง    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 2  ปกติ  01 23 22 DM 2305  การแสดง 1    3(2-2-5)  ศ5-8    4.00   
 3  ปกติ  01 33 32 DM 3501  องค์ประกอบและหลักการสร้างละครและงานบนเวที    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 36 36 DM 3501  องค์ประกอบและหลักการสร้างละครและงานบนเวที    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 5  ปกติ  01 25 25 DM 3502  การบริหารและการจัดการด้านการแสดง    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 16.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 16.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : กาญจน์ชญานิศ สฤษชสมบัติ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 23 22 DM 2303  ระบำพื้นเมืองตะวันตก    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : พิมลแข สุวรรณกนิษฐ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นศล 50.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 23 22 DM 1104  นาฎศิลป์และศิลปะการละครสำหรับเด็ก    3(2-2-5)  อ5-8    2.00  ปิติสันต ม 
 2  ปกติ  02 42 42 DM 1104  นาฎศิลป์และศิลปะการละครสำหรับเด็ก    3(2-2-5)  อ1-4    2.00  ปิติสันต ม 
 3  ปกติ  01 26 26 DM 3404  การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงไทยและสากล    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 4  ปกติ  02 45 44 DM 3404  การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงไทยและสากล    3(2-2-5)  พ5-8    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : วิไลลักษณ์ ทองสาลี
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 40 40 DM 1101  นาฏศิลป์ไทย 1    3(2-2-5)  ฤ5-8    4.00   
 2  ปกติ  01 25 25 DM 3208  รำเดี่ยวและรำคู่    3(2-2-5)  อ5-8    4.00   
 3  ปกติ  02 45 44 DM 3208  รำเดี่ยวและรำคู่    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : สารภี วีระกุล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 69 68 DM 2602  จิตวิทยาเพื่อการสอนนาฏศิลป์    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 2  ปกติ  01 112 111 GHUM2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 3  ปกติ  02 104 103 GHUM2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 4  ปกติ  03 149 148 GHUM2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : สิริวิชย์ พังสุวรรณ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 23 22 DM 2501  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  จ6-8    3.00   
 2  ปกติ  02 41 41 DM 2501  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  จ2-4    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นาฏศิลป์
ผู้สอน : อนงค์นาถ สุวรรณมาโจ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 25 25 DM 3106  การเขียนบทละคร    3(3-0-6)  พ6-8    3.00   
 2  ปกติ  02 45 44 DM 3106  การเขียนบทละคร    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 25 25 DM 3401  ศิลปะการแสดงเพื่อการสร้างสรรค์    3(2-2-5)  ศ5-8    4.00   
 4  ปกติ  04 148 146 GHUM2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 13.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา :ปรัชญา


รายวิชาที่ไม่มีผู้สอน สาขาวิชา : ปรัชญา

ที่ ประเภท sec จำนวนลงทะเบียน จำนวนชำระเงิน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ชั่วโมง
1 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 61 27 1 GH 0101   ความจริงของชีวิต   3(3-0) 3
 

สาขาวิชา : ปรัชญา
ผู้สอน : กันยารัตน์ รินศรี
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ส 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 296 295 GHUM1102  ความจริงของชีวิต    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 2  ปกติ  04 347 347 GHUM1102  ความจริงของชีวิต    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 50 50 RE 1101  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 50 50 RE 2201  พุทธธรรม    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 5  ส-อ  01 79 79 GHUM1102  ความจริงของชีวิต    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ปรัชญา
ผู้สอน : สัญญา สะสอง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ส 52.ค5.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 41 41 EED 3401  คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา    2(2-0-4)      2.00   
 2  ปกติ  01 181 181 GHUM1102  ความจริงของชีวิต    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 0 0 PHIL2401  จริยศาสตร์    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 46 45 SOC 1202  จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 5  ปกติ  02 44 43 SOC 1202  จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 6  ส-อ  01 32 28 SOC 1202  จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 7  ส-อ  02 23 23 SOC 1202  จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 8  ส-อ  03 30 28 SOC 1202  จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 9  ส-อ  04 49 48 SOC 1202  จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 10  จ-ศ  01 50 49 GHUM1102  ความจริงของชีวิต    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 14.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 15.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 29.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ปรัชญา
ผู้สอน : นันทพร วรกุล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 217 217 GHUM1102  ความจริงของชีวิต    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : กมลาศ สาลี สุกัณศีล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 53.ศ4.2,พช 56.ศ4.2,พช 53.ศ4.02,พช 56.ศ4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 51 51 SOC 3101  ปัญหาสังคม    3(3-0)  อ8-10    3.00   
 2  ปกติ  01 48 48 SOC 4302  องค์กรและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 3  ปกติ  02 41 40 SOC 4302  องค์กรและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : กิตติชัย ปัญญาวัน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 50.ศ4.1,พช 54.ศ4.1,พช 50.ศ4.01,พช 54.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 47 47 SOC 2102  ชุมชนศึกษา    3(2-2-5)  ศ4-7    4.00   
 2  ปกติ  02 40 39 SOC 2102  ชุมชนศึกษา    3(2-2-5)  จ4-7    4.00   
 3  ปกติ  01 29 29 SOC 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน    1(0-3-2)  พ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 30 30 SOC 4301  การวางแผนพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 5  ปกติ  02 39 39 SOC 4301  การวางแผนพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 6  ส-อ  01 47 44 SOC 2102  ชุมชนศึกษา    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 7  ส-อ  02 23 22 SOC 2102  ชุมชนศึกษา    3(2-2-5)  ส1-4    4.00   
 8  ส-อ  01 64 63 SOC 4301  การวางแผนพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 17.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 11.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 28.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 57.ศ4.1,พช 57.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 64 64 SOC 1102  หลักสังคมวิทยา    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 2  ปกติ  03 52 52 SOC 1102  หลักสังคมวิทยา    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 58 58 SOC 1102  หลักสังคมวิทยา    3(3-0)  พ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 30 29 SOC 4303  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 5  ปกติ  02 38 38 SOC 4303  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 6  ส-อ  01 64 64 SOC 1102  หลักสังคมวิทยา    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 7  ส-อ  02 70 70 SOC 1102  หลักสังคมวิทยา    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : นิชธิมา บุญเฉลียว
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 57.ศ4.2,พช 57.ศ4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 65 64 GSOC2103  ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 2  ปกติ  03 64 64 GSOC2103  ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 38 37 SO 4901  สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 45 44 SO 4901  สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 5  ส-อ  01 43 39 SO 4901  สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 6  ส-อ  02 17 17 SO 4901  สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 7  ส-อ  04 49 48 SO 4901  สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 8  จ-ศ  01 0 0 GSOC2101  ชุมชนกับการพัฒนา    3(3-0-6)  ท1-3    3.00   
 9  จ-ศ  01 50 48 GSOC2103  ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  ท8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 15.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 27.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : ปลินดา ระมิงค์วงศ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 47 47 SOC 3101  ปัญหาสังคม    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 2  ปกติ  04 42 41 SOC 3101  ปัญหาสังคม    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 31 31 SOC 3306  การพัฒนาแบบยั่งยืน    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 4  ปกติ  02 39 38 SOC 3306  การพัฒนาแบบยั่งยืน    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 5  ส-อ  01 47 44 SOC 2304  กระบวนการกลายเป็นชายขอบกับการพัฒนา    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 6  ส-อ  02 23 22 SOC 2304  กระบวนการกลายเป็นชายขอบกับการพัฒนา    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 18.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : สุรสิงห์ แสงโสด
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 50.ศ4.2,พช 51.ศ4.2,ส 52.ค5.1,พช 55.ศ4.1,พช 50.ศ4.02,พช 51.ศ4.02,พช 54.ศ4.03,พช 55.ศ4.01,พช 56.ศ4.03,พช 56.ศ4.04

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 44 44 ANTH1301  ประเพณีประจำท้องถิ่น    2(2-0)  จ1-2    2.00   
 2  ปกติ  01 46 45 SOC 2305  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 3  ปกติ  02 43 42 SOC 2305  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 4  ปกติ  02 39 39 SOC 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน    1(0-3-2)  พ8-10    3.00   
 5  ส-อ  03 29 27 SO 4901  สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 16.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : สุรเดช ลุนิทรานนท์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 54.ศ4.2,พช 54.ศ4.02,พช 55.ศ4.03

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 43 42 SOC 2103  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 43 42 SOC 2103  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 30 30 SOC 3304  มิติทางเพศกับการพัฒนา    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 38 38 SOC 3304  มิติทางเพศกับการพัฒนา    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 5  ส-อ  01 47 44 ANTH3202  มานุษยวิทยาการแพทย์    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 6  ส-อ  02 23 22 ANTH3202  มานุษยวิทยาการแพทย์    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 18.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : เปรมวดี กิรวาที
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 53.ศ4.1,พช 56.ศ4.1,พช 53.ศ4.01,พช 56.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 72 72 ANTH1102  หลักมานุษยวิทยา    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 51 51 ANTH1102  หลักมานุษยวิทยา    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 3  ปกติ  02 61 60 GSOC2103  ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 4  ปกติ  04 59 59 GSOC2103  ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 5  ส-อ  01 66 66 ANTH1102  หลักมานุษยวิทยา    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 6  ส-อ  02 71 71 ANTH1102  หลักมานุษยวิทยา    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 7  ส-อ  01 50 47 GSOC2103  ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : โฆษิต ไชยประสิทธิ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พช 51.ศ4.1,พช 55.ศ4.2,พช 51.ศ4.01,พช 55.ศ4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 62 62 SOC 1201  ประชากรศึกษา    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 52 52 SOC 1201  ประชากรศึกษา    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 45 44 SOC 3307  การจัดการสังคมผู้สูงอายุ    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 49 48 SOC 3307  การจัดการสังคมผู้สูงอายุ    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : จิรวัฒน์ รักชาติ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 50 50 SOC 3101  ปัญหาสังคม    3(3-0)  จ8-10    3.00   
 2  ส-อ  01 65 64 SOC 3304  มิติทางเพศกับการพัฒนา    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : ประจักษ์ เข็มมุกด์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 29 29 SOC 4901  สัมมนาการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 2  ปกติ  03 38 38 SOC 4901  สัมมนาการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 3  ส-อ  01 47 44 SOC 3202  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ส-อ  02 23 22 SOC 3202  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : ประภาศิริ ศรีภมร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 66 66 GSOC1102  ท้องถิ่นศึกษา    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 66 64 GSOC1102  ท้องถิ่นศึกษา    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 3  ปกติ  03 62 62 GSOC1102  ท้องถิ่นศึกษา    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 4  ปกติ  04 61 61 GSOC1102  ท้องถิ่นศึกษา    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : พงศกร สงวนศักดิ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 42 42 SOC 3202  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 2  จ-ศ  01 22 20 GSOC1102  ท้องถิ่นศึกษา    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : พินทอง ดอกไม้แก้ว
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 67 66 GSOC2102  สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 2  ปกติ  04 64 64 GSOC2102  สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 3  ปกติ  03 54 53 SOC 2102  สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : มนตรี ศิริจันทร์ชื่น
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 53 53 GSOC4901  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น    3(2-2)  ฤ1-4    4.00   
 2  ปกติ  02 50 50 GSOC4901  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น    3(2-2)  จ1-4    4.00   
 3  ส-อ  01 64 63 SOC 3302  ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 4  ส-อ  01 63 62 SOC 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน    1(0-3-2)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 8.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 14.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : รัชนี นิลจันทร์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 47 47 SOC 2302  การบริหารงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 41 40 SOC 2302  การบริหารงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 3  ส-อ  01 47 47 GSOC1102  ท้องถิ่นศึกษา    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 4  จ-ศ  01 53 52 GSOC2102  สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)  ท5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 0 0 ANTH3203  ภูมิปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 42 42 ANTH3203  ภูมิปัญญาศึกษา    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 61 58 GSOC2101  ชุมชนกับการพัฒนา    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 58 55 GSOC2101  ชุมชนกับการพัฒนา    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : เสกสรร ท้าวทุมมา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 60 60 GSOC2101  ชุมชนกับการพัฒนา    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  04 73 73 GSOC2101  ชุมชนกับการพัฒนา    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 66 64 GSOC2102  สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 70 68 GSOC2102  สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : เสาวรีย์ ชัยวรรณ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 54 52 GSOC2102  สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : โสฬวรรณ อินทสิทธิ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 69 69 GSOC2101  ชุมชนกับการพัฒนา    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 2  ส-อ  04 64 64 SOC 2102  สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0)  ส8-10    3.00   
 3  ส-อ  05 41 41 SOC 2102  สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0)  อ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา :ประวัติศาสตร์

สาขาวิชา : ประวัติศาสตร์
ผู้สอน : จิตราภรณ์ สุทธาวาส
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ส 50.ค5.1,ส 51.ค5.1,ส 51.ค5.2,ส 54.ค5.1,ส 54.ค5.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  21 44 43 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00   
 2  ปกติ  01 41 41 EED 3305  อาเซียนศึกษากับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา    2(2-0-4)      2.00   
 3  ปกติ  01 48 47 HIST1101  ประวัติศาสตร์ไทย    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 49 49 HIST1101  ประวัติศาสตร์ไทย    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 5  ปกติ  01 52 50 HIST2201  อารยธรรมตะวันออก-ตะวันตก    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 6  ปกติ  01 61 61 HIST2704  ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น    3(3-0)  ศ5-7    3.00   
 7  ส-อ  01 50 49 GSOC2104  โลกยุคโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 8  จ-ศ  01 15 14 GSOC2104  โลกยุคโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 14.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 20.00          จำนวนรายวิชา  6


สาขาวิชา : ประวัติศาสตร์
ผู้สอน : ณกานต์ อนุกุลวรรธกะ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ส 55.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 50 50 CI 4625  วิธีสอนสังคมศึกษา 1    2(1-2-3)  พ5-7    3.00   
 2  ปกติ  03 55 55 CI 4625  วิธีสอนสังคมศึกษา 1    2(1-2-3)  พ8-10    3.00   
 3  ปกติ  10 52 52 CI 4801  การทดลองสอน 1    1(60)  อ1-2    2.00   
 4  ปกติ  11 51 51 CI 4801  การทดลองสอน 1    1(60)  อ3-4    2.00   
 5  ปกติ  35 45 44 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00   
 6  ปกติ  01 55 55 HIST3701  ระเบียบวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 13.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ประวัติศาสตร์
ผู้สอน : อรพิน สร้อยญาณะ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 60 60 GSOC2104  โลกยุคโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 23 23 GSOC2104  โลกยุคโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 3  ปกติ  03 60 60 GSOC2104  โลกยุคโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 4  ปกติ  04 61 61 GSOC2104  โลกยุคโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :ภูมิศาสตร์


รายวิชาที่ไม่มีผู้สอน สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์

ที่ ประเภท sec จำนวนลงทะเบียน จำนวนชำระเงิน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ชั่วโมง
1 แม่ฮ่องสอน ปกติ 01 23 1 GSOC23011   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน   3(3-0-6) พ5-7 3
 

สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : อริศา จิระศิริโชติ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  40 50 50 GSCI1102  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
 2  ส-อ  01 9 9 COM 4204  ระบบภูมิสารสนเทศ    3(2-2-5)  ส5-6 อ5-6    4.00   
 3  จ-ศ  01 12 12 COM 4204  ระบบภูมิสารสนเทศ    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 8.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 11.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภส 51.ว4.1,ภส 52.ว4.1,ภส 56.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 12 12 COOP4801  สหกิจศึกษา    6(560)      0.00   
 2  ปกติ  01 36 36 GEO 3102  ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 37 37 GEO 3408  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 60 60 GSOC1101  ไทยศึกษา    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 5  ปกติ  03 68 67 GSOC1101  ไทยศึกษา    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 6  จ-ศ  01 46 46 GSOC1101  ไทยศึกษา    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : ปิยวดี นิลสนธิ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภส 54.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 51 51 GEO 1301  ภูมิศาสตร์กายภาพ    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 60 60 GEO 3510  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 22 22 GEO 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ    6(560)      0.00   
 4  ปกติ  02 66 66 GSOC1101  ไทยศึกษา    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 5  ส-อ  01 54 54 GSOC2301  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  5
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : พรรณิการ์ อุทธวัง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภส 53.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 18 18 GEO 2425  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 42 41 GEO 2425  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 3  จ-ศ  01 30 30 GSOC2301  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน    3(3-0-6)  ท1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : วรวิทย์ ศุภวิมุติ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภส 55.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 45 45 GEO 1402  ภูมิศาสตร์มนุษย์    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 78 77 GEO 1500  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 38 38 GEO 3613  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
 4  ปกติ  04 68 68 GSOC1101  ไทยศึกษา    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 5  ส-อ  01 59 55 GSOC1101  ไทยศึกษา    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 16.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : สุโข เสมมหาศักดิ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : ภส 57.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 53 53 GEO 1600  การอ่านและการแปลความหมายจากแผนที่    3(2-2)  ฤ7-10    4.00   
 2  ปกติ  02 51 51 GEO 1600  การอ่านและการแปลความหมายจากแผนที่    3(2-2)  ฤ1-4    4.00   
 3  ปกติ  01 37 37 GEO 3610  เทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 4  ปกติ  02 35 35 GEO 3612  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1    3(2-2-5)  พ5-8    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 16.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 16.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : Huan vu Duc
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 36 36 GEO 3603  การออกแบบและผลิตแผนที่มัลติมีเดีย    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : ชุดาภัค พันธ์เพ็ง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 118 118 GSOC2301  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 2  ปกติ  03 100 98 GSOC2301  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 40 39 GEO 2601  แผนที่และการทำแผนที่    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : ภูมิ สาทสินธุ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 50 50 GEO 2201  ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 57 57 GEO 2201  ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : ศุภชัย แสนใจอิ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 50 50 GEO 1500  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 2  ปกติ  01 32 31 GEO 3612  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 7.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 7.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : อดิศร ฟุ้งขจร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 36 36 GEO 3617  หลักการแปลความหมายจากแผ่นดินไหว    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : อภิญญา ซูดะ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 121 116 GSOC2301  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  04 119 117 GSOC2301  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์
ผู้สอน : อานุภาพ เกิดผล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 38 37 GEO 3604  การสำรวจภูมิประเทศ    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :รัฐประศาสนศาสตร์


รายวิชาที่ไม่มีผู้สอน สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์

ที่ ประเภท sec จำนวนลงทะเบียน จำนวนชำระเงิน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ชั่วโมง
1 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 61 22 1 PA 3333   การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น   3(3-0) 3
2 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 61 40 1 POL 4103   การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น   3(3-0) 3
3 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 61 22 1 PA 3412   การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น   3(3-0) 3
4 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 61 22 1 PA 3321   สถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น   3(3-0) 3
5 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 61 22 1 PA 3334   ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ   3(3-0) 3
 

สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : รป 53.ร4.1,รป 53.ร4.2,รป 57.ร4.1,รป 57.ร4.2,รป 54.ร4.01,รป 54.ร4.02,รป 54.ร4.03,รป 54.ร4.04,รป 54.ร4.05

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 52 50 PA 2201  นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 51 50 PA 2201  นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 49 47 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  พ8-10    1.00  รักฎา ม ชัยรัตน์ น
 4  ปกติ  02 42 41 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  พ8-10    1.00  รักฎา ม ชัยรัตน์ น
 5  ปกติ  01 51 48 PA 4901  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 6  ปกติ  02 41 41 PA 4901  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 7  ส-อ  01 49 49 PA 4901  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 8  ส-อ  02 21 21 PA 4901  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 19.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : รักฎา เมธีโภคพงษ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : บก 51.ร4.1,บก 51.ร4.2,รป 54.ร4.1,รป 54.ร4.2,บก 51.ร4.01,บก 51.ร4.02,รป 53.ร4.02,รป 53.ร4.03,รป 56.ร4.01,รป 56.ร4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 57 57 PA 1101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 49 48 PA 1101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  03 47 47 PA 1101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 4  ปกติ  04 43 43 PA 1101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 5  ปกติ  01 49 47 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  พ8-10    1.00  จุไรรัตน์ จ ชัยรัตน์ น
 6  ปกติ  02 42 41 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  พ8-10    1.00  จุไรรัตน์ จ ชัยรัตน์ น
 7  ส-อ  01 50 50 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  ส8-10    1.00  ชัยรัตน์ น จุไรรัตน์
 8  ส-อ  02 22 22 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  ส5-7    1.00  ชัยรัตน์ น จุไรรัตน์
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 2.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : บก 52.ร4.1,บก 52.ร4.2,รป 55.ร4.1,รป 55.ร4.2,บก 52.ร4.01,บก 52.ร4.02,รป 53.ร4.01,รป 55.ร4.01,รป 55.ร4.02,รป 55.ร4.03,รป 55.ร4.04

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 60 60 PA 1102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 48 48 PA 1102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 48 46 PA 2204  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 51 51 PA 2204  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 5  ปกติ  01 49 47 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  พ8-10    1.00  รักฎา ม จุไรรัตน์ จ
 6  ปกติ  02 42 41 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  พ8-10    1.00  รักฎา ม จุไรรัตน์ จ
 7  ส-อ  01 63 61 PA 3202  การจัดการภาครัฐแนวใหม่    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 8  ส-อ  02 46 44 PA 3202  การจัดการภาครัฐแนวใหม่    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 9  ส-อ  01 50 50 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  ส8-10    1.00  รักฎา ม จุไรรัตน์
 10  ส-อ  02 22 22 PA 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    1(0-3-2)  ส5-7    1.00  รักฎา ม จุไรรัตน์
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 8.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 21.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : พัชราพรรณ ชอบธรรม
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : รป 56.ร4.1,รป 56.ร4.2,รป 57.ร4.01,รป 57.ร4.02,รป 57.ร4.03

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 49 48 PA 3201  การบริหารโครงการ    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 42 40 PA 3201  การบริหารโครงการ    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 50 50 PA 3202  การจัดการภาครัฐแนวใหม่    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 55 53 PA 3202  การจัดการภาครัฐแนวใหม่    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 5  ส-อ  01 63 61 PA 3204  เทคนิคการบริหาร    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 6  ส-อ  02 44 42 PA 3204  เทคนิคการบริหาร    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 18.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : จารุณี แก้วทอง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 62 60 PA 3205  การประเมินบุคคล    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 2  ส-อ  02 45 43 PA 3205  การประเมินบุคคล    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ชุมมาศ แป้งหอม
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 49 47 PA 4201  จริยธรรมในการบริหาร    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 30 30 PA 4201  จริยธรรมในการบริหาร    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ธนวัฒน์ ปินตา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 52 52 POL 2101  การปกครองท้องถิ่นไทย    3(3-0)  ศ8-10    3.00   
 2  ส-อ  01 55 55 PA 1101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 3  ส-อ  02 56 56 PA 1101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 4  ส-อ  03 38 38 PA 1101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : นวรัตน์ ชมชื่น
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 47 47 PA 3206  การบริหารการพัฒนา    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 2  ส-อ  02 60 56 PA 3206  การบริหารการพัฒนา    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ประชัน รักพงษ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 93 92 GSOC1202  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 97 97 GSOC1202  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 51 51 PA 3208  การบริหารองค์กรภาครัฐเปรียบเทียบ    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 49 47 PA 3208  การบริหารองค์กรภาครัฐเปรียบเทียบ    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : มุจลินท์ ชัยชมภู
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 104 104 GSOC1202  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 2  ปกติ  04 108 108 GSOC1202  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 3  ส-อ  01 73 67 GSOC1202  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 4  จ-ศ  01 25 23 GSOC1202  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  ท1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : สิมินตราพร สุรินทร์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 50 50 PA 3203  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 51 49 PA 3203  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 52 50 PA 3204  เทคนิคการบริหาร    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 38 37 PA 3204  เทคนิคการบริหาร    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : สุภัทรา วุฒิเอ้ย
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 56 56 PA 1106  การบริหารงานท้องถิ่นไทย    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 2  ปกติ  01 52 52 POL 2101  การปกครองท้องถิ่นไทย    3(3-0)  ศ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : อมาคินป์ ชินโชติกร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  04 108 108 GHUM1103  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 51 50 PA 2203  ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 3  ปกติ  02 44 43 PA 2203  ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 4  ส-อ  02 51 50 PA 2203  ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : เทพนิมิต แสนพรหม
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 52 50 PA 2205  การบริหารงานท้องถิ่นไทย    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 2  ส-อ  02 30 29 PA 2205  การบริหารงานท้องถิ่นไทย    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้สอน : ไชยวัฒน์ แป้งหอม
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 0 0 PA 1103  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 0 0 PA 1103  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 33 31 PA 4203  การวิเคราะห์นโยบาย    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 24 23 PA 4203  การวิเคราะห์นโยบาย    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา :วัฒนธรรม

สาขาวิชา : วัฒนธรรม
ผู้สอน : จักรินรัฐ นิยมค้า
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วธ 51.ศ4.1,วธ 53.ศ4.1,วธ 55.ศ4.1,วธ 51.ศ4.001,วธ 52.ศ4.001,วธ 55.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 59 59 CUL 1102  โบราณคดีเบื้องต้น    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 8 8 CUL 1102  โบราณคดีเบื้องต้น    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 3  ปกติ  03 58 57 CUL 1102  โบราณคดีเบื้องต้น    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 4  ปกติ  01 44 44 CUL 3111  การบริหารงานโบราณคดี    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 5  จ-ศ  01 15 14 CUL 3111  การบริหารงานโบราณคดี    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : วัฒนธรรม
ผู้สอน : พิสุทธิลักษณ์ บุญโต
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วธ 57.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 55 55 CUL 1101  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 42 42 CUL 3306  หลักการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 45 45 CUL 3401  คติชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 4  ปกติ  01 47 46 CUL 3502  ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่องานทางวัฒนธรรม    3(2-2-5)  จ6-9    4.00   
 5  จ-ศ  01 17 16 CUL 3401  คติชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 16.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : วัฒนธรรม
ผู้สอน : วาทินี คุ้มแสง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วธ 50.ศ4.1,วธ 52.ศ4.1,วธ 54.ศ4.1,วธ 56.ศ4.1,วธ 54.ศ4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 51 51 CUL 3106  โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 2    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 41 40 CUL 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรม    1(0-3-2)  พ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 40 39 CUL 4902  การวิจัยวัฒนธรรม    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
 4  จ-ศ  01 13 13 CUL 4901  สัมมนาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 11.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 14.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : วัฒนธรรม
ผู้สอน : ภูเดช แสนสา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 50 47 ART 1105  ศิลปกรรมพื้นบ้าน    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 49 48 CUL 2402  ภาษาล้านนา    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 43 43 HIST3103  ประวัติศาสตร์ล้านนา    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 4  จ-ศ  01 16 15 HIST3103  ประวัติศาสตร์ล้านนา    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : วัฒนธรรม
ผู้สอน : สายกลาง จินดาสุ
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 14 14 CUL 3405  การอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : วัฒนธรรม
ผู้สอน : อรรคพล สาตุ้ม
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 55 55 ART 1207  การวาดเส้นทัศนศิลป์    3(2-2-5)  พ7-10    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :นิติศาสตร์


รายวิชาที่ไม่มีผู้สอน สาขาวิชา : นิติศาสตร์

ที่ ประเภท sec จำนวนลงทะเบียน จำนวนชำระเงิน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ชั่วโมง
1 ปกติ 07 50 1 LW 1311 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3(3-0-6) 3
2 ปกติ 06 52 1 LW 1311 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3(3-0-6) 3
3 ปกติ 08 24 1 LAW 23021   กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6) อ8-10 3
 

สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : นิมิต วุฒิอินทร์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 53.น4.1,นต 54.น4.1,นต 55.น4.2,นต 54.น4.001,นต 55.น4.001,นต 48.น4.01,นต 48.น4.03,นต 52.น4.01,นต 55.น4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 44 42 LW 1102  กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1    2(2-0-4)  ศ3-4    2.00   
 2  ปกติ  05 41 41 LW 1311  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 3  ปกติ  02 49 47 LW 2302  หลักกฎหมายมหาชน    2(2-0-4)  ฤ3-4    2.00   
 4  ปกติ  02 51 51 LW 3305  กฎหมายปกครอง 2    2(2-0-4)  พ3-4    2.00   
 5  ปกติ  01 29 29 LW 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย    1(0-3-2)  พ8-10    3.00   
 6  ปกติ  02 27 27 LW 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย    1(0-3-2)  อ8-10    3.00   
 7  ปกติ  01 29 28 LW 4307  นิติปรัชญา    2(2-0-4)  จ6-7    2.00   
 8  ส-อ  01 68 68 LW 1311  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 9  ส-อ  02 56 56 LW 1311  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 10  ส-อ  03 72 70 LW 1311  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 11  ส-อ  04 32 32 LW 1311  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 12  จ-ศ  01 39 38 LW 3304  กฎหมายปกครอง 1    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 17.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 15.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 32.00          จำนวนรายวิชา  7
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : กฤษฎา เอื่ยมละมัย
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 56.น4.2,นต 57.น4.1,นต 51.น4.001,นต 51.น4.01,นต 56.น4.01,นต 57.น4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 38 35 LW 2107  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 39 38 LW 2107  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 54 53 LW 2109  เอกเทศสัญญา 1    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 21 18 LW 2109  เอกเทศสัญญา 1    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 5  จ-ศ  01 35 33 LW 2107  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : พินิจนันท์ พรหมารัตน์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 56.น4.1,นต 57.น4.2,นต 56.น4.001

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 49 47 LW 3114  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและบริษัทมหาชนจำกัด    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 14 14 LW 3114  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและบริษัทมหาชนจำกัด    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 14 14 LW 3116  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
 4  ปกติ  02 49 49 LW 3116  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 5  ปกติ  01 4 4 LW 4407  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ    2(2-0-4)  ฤ1-2    2.00   
 6  ปกติ  02 10 10 LW 4407  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ    2(2-0-4)  ฤ3-4    2.00   
 7  จ-ศ  01 29 28 LW 3114  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและบริษัทมหาชนจำกัด    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 16.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 19.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 50.น4.2,นต 51.น4.3,นต 54.น4.2,นต 52.น4.001,นต 53.น4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 70 67 GSOC1201  กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 60 60 GSOC1201  กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  03 75 75 GSOC1201  กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 4  ปกติ  01 24 24 LW 2108  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้    2(2-0-4)  จ1-2    2.00   
 5  ปกติ  02 47 45 LW 2108  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้    2(2-0-4)  จ3-4    2.00   
 6  ส-อ  01 19 19 GSOC1201  กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 7  ส-อ  16 50 49 GSOC1201  กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 8  ส-อ  01 35 35 LW 1117  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 9  จ-ศ  01 26 26 GSOC1201  กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ท5-7    3.00   
 10  จ-ศ  01 30 30 LW 2108  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้    2(2-0-4)  ศ1-2    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 14.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 27.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ณฐ นารินทร์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 55.น4.1,นต 55.น4.002,นต 55.น4.02

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 32 31 LAW 2302  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  อ6-8    3.00   
 2  ปกติ  02 47 47 LAW 2302  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  อ2-4    3.00   
 3  ปกติ  01 9 9 LW 3501  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 53 53 LW 3501  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 5  ปกติ  02 27 27 LW 4307  นิติปรัชญา    2(2-0-4)  จ4-5    2.00   
 6  ส-อ  02 41 40 LW 1117  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 7  ส-อ  01 31 30 LW 3501  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 8  จ-ศ  01 22 21 LW 3501  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 9  จ-ศ  02 0 0 LW 3501  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 14.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 12.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 26.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 51.น4.1,นต 51.น4.2,นต 54.น4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 50 49 LW 3201  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 18 18 LW 3201  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 22 22 LW 4405  กฎหมายล้มละลาย    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  02 14 14 LW 4405  กฎหมายล้มละลาย    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 5  จ-ศ  01 41 40 LW 1117  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ท1-3    3.00   
 6  จ-ศ  02 21 21 LW 1117  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ท5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 18.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : นิล พันธ์คงชื่น
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : นต 53.น4.2,นต 53.น4.002,นต 54.น4.002

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 46 45 LW 1104  หลักกฎหมายเอกชน    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 60 60 LW 1104  หลักกฎหมายเอกชน    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 3  ปกติ  01 22 22 LW 4206  กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 4  ปกติ  02 15 14 LW 4206  กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 40 39 LW 3205  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง    2(2-0-4)  อ1-2    2.00   
 2  ปกติ  02 26 25 LW 3205  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง    2(2-0-4)  อ3-4    2.00   
 3  ส-อ  01 53 51 LW 3202  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 4  ส-อ  01 54 51 LW 3402  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 10.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : จิรชยา สุขสาร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  04 61 61 GSOC1201  กฎหมายในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 2  ปกติ  06 33 33 LAW 2302  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ชยพล มูลเมืองมา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 27 27 LW 1102  กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1    2(2-0-4)  ศ1-2    2.00   
 2  ปกติ  01 25 25 LW 2302  หลักกฎหมายมหาชน    2(2-0-4)  ฤ1-2    2.00   
 3  ปกติ  01 19 18 LW 3305  กฎหมายปกครอง 2    2(2-0-4)  พ1-2    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ชวิน คำบุญเรือง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 52 51 LW 2309  หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 52 50 LW 2309  หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 3  ปกติ  02 46 43 LW 2312  หลักกฎหมายปกครอง    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 30 29 LW 3202  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ณัฎฐะวุฒิ ภัทราคม
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 33 30 LW 2103  กฎหมายอาญา 3: ภาคความผิด 2    3(3-0-6)  ส8-10    1.50  วชิระ ศ 
 2  ส-อ  01 38 35 LW 2107  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้    3(3-0-6)  ส5-7    1.50  วชิระ ศ 
 3  ส-อ  01 36 31 LW 2108  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้    2(2-0-4)  อ3-4    1.00  วชิระ ศ 
 4  จ-ศ  01 35 33 LW 3204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2    3(3-0-6)  ศ1-3    1.50  วชิระ ศ 
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 5.50                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 5.50          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ตรีภพ คริสรักษา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 25 23 LW 3304  กฎหมายปกครอง 1    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ต่อศักดิ์ อำพล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 46 46 LW 1311  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 2  ส-อ  01 40 37 LW 3114  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและบริษัทมหาชนจำกัด    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 3  ส-อ  01 51 49 LW 4405  กฎหมายล้มละลาย    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  จ-ศ  01 17 16 LW 4405  กฎหมายล้มละลาย    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : นัฐวิน อัศวภูวดล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 39 39 LW 2308  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 2  ปกติ  01 1 1 LW 4408  หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย    2(2-0-4)  ศ4-5    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 5.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 5.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 31 28 LW 3115  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : บัญญัติ สิทธิวางค์กูล
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 28 27 LW 3115  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 2  จ-ศ  02 0 0 LW 3115  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ปุริมปรัชญ์ จันทร์กองกวิน
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 22 22 LW 3203  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 2  ปกติ  02 48 47 LW 3203  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1    3(3-0-6)  พ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : พรศักดิ์ สังข์สังวาลย์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 29 28 LW 4207  การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย    2(2-0-4)  จ4-5    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 2.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 2.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : ศรัญวดี ไชยพร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  03 42 42 LAW 2302  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ศ2-4    3.00   
 2  ปกติ  04 39 39 LAW 2302  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ศ6-8    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สมพงษ์ เย็นแก้ว
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 52 50 LW 3204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2    3(3-0-6)  ส5-7    3.00   
 2  จ-ศ  01 34 34 LW 2103  กฎหมายอาญา 3: ภาคความผิด 2    3(3-0-6)  ท8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สมศักดิ์ ธรรมชัยเดชา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 0 0 LW 4209  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค    2(2-0-4)  ศ8-9    2.00   
 2  ปกติ  02 14 14 LW 4209  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค    2(2-0-4)  ศ6-7    2.00   
 3  ส-อ  01 30 28 LW 3205  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง    2(2-0-4)  อ1-2    2.00   
 4  จ-ศ  01 36 34 LW 3205  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง    2(2-0-4)  ศ1-2    2.00   
 5  จ-ศ  02 4 4 LW 3205  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง    2(2-0-4)  ส1-2    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 10.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สออน สมุทรวนิช
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  05 27 25 LAW 2302  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 45 43 LW 1117  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 2  ปกติ  01 50 49 LW 2312  หลักกฎหมายปกครอง    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 3  จ-ศ  02 0 0 LW 3304  กฎหมายปกครอง 1    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สุภาพร เกษมสุนทร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 37 36 LW 1117  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : สุเทพ ทาทอง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 48 45 LW 2309  หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 2  ส-อ  01 45 44 LW 4307  นิติปรัชญา    2(2-0-4)  ส8-9    2.00   
 3  จ-ศ  01 8 8 LW 4307  นิติปรัชญา    2(2-0-4)  ส1-2    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 7.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : อังคณา นวลละออง
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 48 48 LAW 1201  กฎหมายกับชีวิต    2(2-0)  พ1-2    2.00   
 2  ปกติ  01 49 49 LW 1311  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 3  ปกติ  02 63 63 LW 1311  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 8.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 8.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : เกรียงไกร กาญจนคูหา
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 20 20 LW 4207  การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย    2(2-0-4)  จ6-7    2.00   
 2  ปกติ  02 36 36 LW 4408  หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย    2(2-0-4)  ศ4-5    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : เวียง ขวัญอ้นอินทร์
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 33 33 LW 2113  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด    2(2-0-4)  อ3-4    2.00   
 2  ปกติ  02 7 7 LW 2113  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด    2(2-0-4)  อ1-2    2.00   
 3  จ-ศ  01 20 19 LW 3402  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 7.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : นิติศาสตร์
ผู้สอน : โสภิศ อินทสโร
อาจารย์พิเศษ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน :

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 60 60 LW 1104  หลักกฎหมายเอกชน    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :ภาษาอังกฤษ


รายวิชาที่ไม่มีผู้สอน สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

ที่ ประเภท sec จำนวนลงทะเบียน จำนวนชำระเงิน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา ชั่วโมง
1 แม่ฮ่องสอน ปกติ 01 2 1 ENG 47041   การสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) พ5-7 3
2 ปกติ 15 1 1 ENG 16011   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) ศ8-10 3
3 พิเศษ [จ-ศ] 02 2 1 GLAN11021   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) ส1-3 3
4 พิเศษ [จ-ศ] 05 5 1 GLAN11021   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) ท8-10 3
5 พิเศษ [จ-ศ] 13 2 1 GLAN11021   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) พ1-3 3
6 พิเศษ [จ-ศ] 01 1 1 GLAN11031   ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ   3(3-0-6) ส1-3 3
7 แม่ฮ่องสอน พิเศษ 61 26 1 ENG 0102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน   3(3-0) 3
8 พิเศษ [ส-อ] 29 19 1 GLAN11021   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) อ5-7 3
9 พิเศษ [ส-อ] 28 36 1 GLAN11021   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) อ8-10 3
10 พิเศษ [ส-อ] 01 2 1 ENG 15011   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3-0-6) ส8-10 3
11 ปกติ 01 33 1 ENG 45251   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำเข้าและส่งออก   3(3-0-6) ศ1-3 3
 

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : ฉันทนา ศศิธรามาศ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อธอ 50.ศ4.1,อธ 52.ศ4.1,อธ 56.ศ4.1,อธ 54.ศ4.003

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  02 57 57 ENG 1207  การอ่าน 1    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 28 28 ENG 1501  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    3(3-0-6)  ศ6-8    3.00   
 3  ปกติ  02 45 44 ENG 1501  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    3(3-0-6)  ศ2-4    3.00   
 4  ปกติ  12 54 54 ENG 1603  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 5  ปกติ  28 61 61 GLAN1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  4


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : นาตยา วงศ์รักมิตร
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อธ 53.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 35 34 ENG 1212  การเขียน 1    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 2  ปกติ  02 22 21 ENG 1212  การเขียน 1    3(3-0-6)  พ5-7    3.00   
 3  ปกติ  01 50 50 ENG 4702  การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 4  ปกติ  02 34 34 ENG 4702  การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 5  ปกติ  01 33 32 ENG 4702  การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
 6  ปกติ  02 0 0 ENG 4702  การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)  แม่ฮ่องสอน/อื่นๆ  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 15.00          จำนวนรายวิชา  2


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : นิตยา สงวนงาม
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 56.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 51 49 ENG 1602  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 2  ปกติ  01 35 34 ENG 4523  ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 33 33 ENG 4705  การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษา    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
 4  ปกติ  02 52 52 ENG 4705  การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษา    3(3-0-6)  ศ5-7    3.00   
 5  ปกติ  26 81 81 GLAN1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 6  ส-อ  01 22 22 ENG 4523  ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
 7  จ-ศ  01 45 45 ENG 4523  ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 8  ป.โท  02 27 25 ENG 5101  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา    3(3-0)      3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 15.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 24.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 54.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  05 49 49 ENG 1602  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 2  ปกติ  09 36 35 ENG 1602  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 50 50 ENG 2401  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00   
 4  ปกติ  04 50 50 ENG 2401  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)  ฤ8-10    3.00   
 5  ปกติ  01 45 43 ENG 3902  การศึกษาเอกเทศ    3(250)  ศ5-7    0.00   
 6  ปกติ  02 0 0 ENG 3902  การศึกษาเอกเทศ    3(250)  ศ8-10    0.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : สิทธิชัย สาเอี่ยม
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 50.ศ4.1,อธ 54.ศ4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 55 54 ENG 1102  ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษา    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 54 53 ENG 1103  สัทศาสตร์เพื่อการใช้    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 49 49 ENG 2105  วจีวิภาค    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 39 39 ENG 2105  วจีวิภาค    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : สุชานาฏ สิตานุรักษ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อธ 51.ศ4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 33 33 ENG 3405  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1    3(3-0-6)  ศ8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน : เฉลิมชัย ไชยชมภู
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : อ 53.ศ4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 50 48 ENG 0104  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน    3(3-0)  ฤ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 50 50 ENG 2107  วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 3  ปกติ  02 59 57 ENG 2107  วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1    3(3-0-6)  อ5-7    3.00   
 4  ปกติ  03 50 48 ENG 2107  วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1    3(3-0-6)  อ8-10    3.00   
 5  ปกติ  01 46 43 ENG 3519  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด    3(3-0-6)  ฤ5-7    3.00