"ภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1/2557"

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา :เทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้สอน : วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วท 53.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 39 39 AGI 1101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 2  ปกติ  01 23 22 AGI 3301  หลักการวิเคราะห์อาหาร    3(2-2-5)  อ5-8    4.00   
 3  ปกติ  03 65 65 GSCI2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 4  ปกติ  04 89 88 GSCI2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ศ4-6    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 13.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 13.00          จำนวนรายวิชา  3


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้สอน : สุพจน์ บุญแรง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วท 51.ว4.1,วท 55.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 23 23 AGI 3106  วิศวกรรมอาหาร    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 28 28 AGI 3106  วิศวกรรมอาหาร    3(3-0-6)  อ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 23 23 AGI 3107  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร    1(0-3-2)  จ6-8    3.00   
 4  ปกติ  02 27 27 AGI 3107  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร    1(0-3-2)  อ6-8    3.00   
 5  ปกติ  01 24 24 AGI 3901  การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร    3(3-0-6)  ศ1-3    3.00   
 6  ปกติ  02 22 22 AGI 3901  การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 7  ส-อ  01 5 5 AGI 3202  การแปรรูปอาหาร 2    3(2-2-5)  ส5-8    4.00   
 8  ส-อ  01 5 5 AGI 4205  ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชน    3(2-2-5)  ส9-12    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 18.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 8.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 26.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้สอน : ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วท 56.ว4.1,วท 56.ว4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 16 15 AGI 2401  หลักการแปรรูปผลิตผลการเกษตร    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 0 0 AGI 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมอาหาร    1(0-3-2)  พ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 24 23 AGI 4901  สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3(3-0-6)  ฤ6-8    1.50  อภิรดา ร 
 4  ปกติ  01 25 24 AGI 4902  ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3(250)  ฤ1-4    0.00  อภิรดา ร 
 5  ปกติ  01 23 22 COOP3801  การเตรียมสหกิจศึกษา    1(0-3-2)  พ8-10    3.00   
 6  ปกติ  03 2 2 COOP4801  สหกิจศึกษา    6(560)      0.00   
 7  ปกติ  01 77 77 GSCI2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 8  ส-อ  01 5 5 AGI 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมอาหาร    1(0-3-2)  ส1-3    3.00   
 9  ส-อ  02 69 66 GSCI2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
 10  จ-ศ  01 50 49 GSCI2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ท5-7    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 14.50                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 23.50          จำนวนรายวิชา  7


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้สอน : อภิชญา ทองทับ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วท 52.ว4.1,วท 52.ว4.2,วท 55.ว4.2,วท 54.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 38 38 AG 2401  จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 2  ปกติ  03 25 25 AG 2401  จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
 3  ปกติ  01 26 26 AGI 3104  จุลชีววิทยาทางอาหาร    3(3-0-6)  พ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 23 23 AGI 3104  จุลชีววิทยาทางอาหาร    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 5  ปกติ  01 26 26 AGI 3105  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร    1(0-3-2)  พ6-8    3.00   
 6  ปกติ  02 23 23 AGI 3105  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร    1(0-3-2)  ฤ6-8    3.00   
 7  ส-อ  01 5 5 AGI 3211  เทคโนโลยีเครื่องดื่ม    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 8  ส-อ  01 5 5 AGI 4902  ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3(250)  อ6-8    0.00   
 9  ส-อ  01 59 57 GSCI2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ส8-10    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 20.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 27.00          จำนวนรายวิชา  6


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้สอน : อภิรดา รินพล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วท 53.ว4.2,วท 57.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 25 25 AGI 3211  เทคโนโลยีเครื่องดื่ม    3(2-2-5)  จ6-9    4.00   
 2  ปกติ  01 23 22 AGI 4101  อาหารและโภชนาการ    2(2-0-4)  จ1-2    2.00   
 3  ปกติ  01 24 23 AGI 4901  สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3(3-0-6)  ฤ6-8    1.50  ธิดารัตน์ ห 
 4  ปกติ  01 25 24 AGI 4902  ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3(250)  ฤ1-4    1.50  ธิดารัตน์ ห 
 5  ปกติ  02 79 78 GSCI2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  อ4-6    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  5


สาขาวิชา :เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 51.ค5.1,กษ 52.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 15 15 AG 2201  การประกวดและตัดสินผลผลิตทางการเกษตร    2(2-0-4)  ฤ1-2    2.00   
 2  ปกติ  02 39 37 AG 4902  ปัญหาพิเศษ    3(250)  จ6-8    0.00   
 3  ปกติ  01 31 31 ED 5801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1    5(450)      0.00   
 4  ปกติ  01 16 16 FM 3101  เกษตรกลวิธาน    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 5  ปกติ  01 14 14 HORT4301  ไม้ดอกไม้ประดับ    2(1-2-3)  อ6-8    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  5
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : ธัญญา ทะพิงค์แก
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 50.ว4.1,พศ 50.ว4.1,พศ 56.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 20 18 AG 4903  สัมมนาการเกษตร    3(3-0-6)  จ6-8    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 3.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : นครินทร์ พริบไหว
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สศ 55.ว4.1,สศ 56.ว4.1,สศ 57.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 43 42 ANSC1102  การผลิตสัตว์ปีก    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
 2  ปกติ  02 7 7 ANSC1102  การผลิตสัตว์ปีก    3(2-2-5)  อ6-9    4.00   
 3  ปกติ  01 24 23 ANSC4407  เทคโนโลยีอาหารสัตว์    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : บัญชา อินทะกูล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 50.ค5.1,กษ 50.ว4.2,กษ 54.ค5.1,กษ 55.ค5.1,กษ 56.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 21 21 AEXT3101  หลักการส่งเสริมการเกษตร    2(2-0-4)  จ6-7    2.00   
 2  ปกติ  02 33 33 AEXT3101  หลักการส่งเสริมการเกษตร    2(2-0-4)  จ1-2    2.00   
 3  ปกติ  01 48 48 CI 4637  วิธีสอนเกษตรกรรม 1    2(1-2-3)  ฤ1-3    3.00   
 4  ปกติ  02 6 6 CI 4637  วิธีสอนเกษตรกรรม 1    2(1-2-3)  อ1-3    3.00   
 5  ปกติ  01 34 34 CI 4837  การทดลองสอนเกษตรศาสตร์ 1    1(60)  อ6-8    2.00   
 6  ปกติ  02 20 20 CI 4837  การทดลองสอนเกษตรศาสตร์ 1    1(60)  พ1-4    2.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 14.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 14.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : ศุภชัย ศรีธิวงค์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สศ 56.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 22 21 VM 4201  เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ในสัตว์เลี้ยง    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 4.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : ทิพยา สิงหลักษณ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สศ 50.ว4.1,สศ 51.ว4.1,สศ 52.ว4.1,สศ 53.ว4.1,สศ 53.ว4.2,สศ 54.ว4.1,สศ 54.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 44 44 ANSC1101  หลักการเลี้ยงสัตว์    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 32 32 ANSC3901  สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 3  ปกติ  01 20 20 ANSC4904  สัมมนาทางสัตวศาสตร์    3(3-0-6)  จ5-7    3.00   
 4  ปกติ  04 1 1 COOP3801  การเตรียมสหกิจศึกษา    1(0-3-2)      3.00   
 5  ปกติ  01 33 32 VM 2402  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 2    3(2-2-5)  พ6-9    4.00   
 6  ส-อ  01 12 11 ANSC3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์    1(0-3-2)  ส2-4    3.00   
 7  ส-อ  01 12 11 ANSC4501  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์    3(3-0-6)  อ2-4    3.00   
 8  ส-อ  01 13 12 ANSC4902  ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์    3(250)  ส6-8    0.00   
 9  ส-อ  01 12 11 ANSC4904  สัมมนาทางสัตวศาสตร์    3(3-0-6)  อ6-8    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 17.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 9.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 26.00          จำนวนรายวิชา  8
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : พวงเพชร พิมพ์จันทร์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 55.ว4.1,พศ 57.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 28 28 AG 2101  พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 2  ปกติ  02 21 21 AG 2101  พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร    3(2-2-5)  ฤ6-9    4.00   
 3  ปกติ  03 23 23 AG 2101  พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร    3(2-2-5)  จ6-9    4.00   
 4  ปกติ  01 16 15 SOIL3303  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
 5  ส-อ  01 40 37 GSCI2104  พืชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ส1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 16.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 19.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : มงคล ยะไชย
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 54.ค5.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 22 21 ANSC3402  การผลิตโคเนื้อ    3(2-2-5)  อ6-9    4.00   
 2  ปกติ  01 20 20 ANSC3403  การผลิตโคนม    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 8.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 8.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : รัชนีพร สุทธิภาศิลป์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 51.ว4.2,กษ 53.ว4.1,กษ 54.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 14 14 SOIL1101  ปฐพีวิทยา    3(2-2-5)  จ6-9    4.00   
 2  ปกติ  02 37 37 SOIL1101  ปฐพีวิทยา    3(2-2-5)  อ6-9    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 8.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 8.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : วชิรนนท์ แก้วตาปี
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 51.ว4.1,กษ 56.ว4.1,กษ 56.ว4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 44 43 FISH3202  การเลี้ยงและเพาะพันธุ์กบ    3(2-2-5)  ฤ6-9    4.00   
 2  ปกติ  01 22 22 FISH3203  การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ    3(2-2-5)  ฤ1-4    4.00   
 3  ปกติ  01 14 14 FISH4202  การเลี้ยงปลาสวยงาม    3(2-2-5)  จ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 12.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 12.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 53.ว4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 15 14 AG 2103  หลักการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(2-2-5)  อ6-9    4.00   
 2  ปกติ  02 23 23 AG 2103  หลักการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(2-2-5)  พ6-9    4.00   
 3  ปกติ  01 10 10 AG 3501  หลักการขยายพันธุ์พืช    3(2-2-5)  พ1-4    4.00   
 4  ปกติ  01 2 2 AG 4103  การปรับปรุงพันธุ์พืช    3(2-2-5)  ฤ6-9    4.00   
 5  ปกติ  01 17 17 ENT 3201  การอารักขาพืช    3(2-2-5)  อ1-4    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 20.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 20.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : สายบัว เข็มเพ็ชร
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 54.ว4.1,กษ 57.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 18 17 AG 3901  สถิติและการวิจัยทางการเกษตร    3(3-0-6)  ฤ6-8    3.00   
 2  ปกติ  01 31 31 AGRO2601  พืชอาหารสัตว์    3(2-2-5)  จ6-9    4.00   
 3  ปกติ  03 84 83 GSCI2104  พืชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  อ4-6    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 10.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 10.00          จำนวนรายวิชา  3
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 25 25 AG 1101  หลักพืชศาสตร์    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
 2  ปกติ  01 14 13 AG 3104  การบริหารธุรกิจเกษตร    2(2-0-4)  ฤ1-2    2.00   
 3  ปกติ  01 22 22 AG 4902  ปัญหาพิเศษ    3(250)  จ1-4    0.00   
 4  จ-ศ  01 23 23 GSCI2104  พืชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ท1-3    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 6.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  4
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 52.ว4.2,พศ 53.ว4.1,กษ 51.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 16 16 HORT2201  การผลิตผัก    3(2-2-5)  ศ1-4    4.00   
 2  ปกติ  02 37 37 HORT2201  การผลิตผัก    3(2-2-5)  ฤ6-9    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 8.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 8.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : เบญจมาศ อินทรส
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พศ 52.ว4.1,กษ 52.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ปกติ  01 64 62 GSCI2104  พืชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  จ1-3    3.00   
 2  ปกติ  02 84 82 GSCI2104  พืชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  จ8-10    3.00   
 3  ปกติ  04 67 67 GSCI2104  พืชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ฤ1-3    3.00   
 4  ส-อ  01 12 0 AG 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์    6(560)      0.00   
รวมชั่วโมงภาคปกติ 9.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 9.00          จำนวนรายวิชา  2กลับหน้าหลัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่