"ภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3/2556"

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา :เทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้สอน : สุพจน์ บุญแรง
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วท 51.ว4.1,วท 55.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 5 5 AGI 3901  การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร    3(3-0-6)  ส1-6    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้สอน : ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วท 56.ว4.1,วท 56.ว4.2

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 6 6 AGI 3301  หลักการวิเคราะห์อาหาร    3(2-2-5)  อ1-8    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้สอน : อภิชญา ทองทับ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วท 52.ว4.1,วท 52.ว4.2,วท 55.ว4.2,วท 54.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 5 5 AGI 4901  สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3(3-0-6)  ส7-10  อ9-10  3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้สอน : อภิรดา รินพล
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : วท 53.ว4.2,วท 57.ว4.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 57 52 GSCI2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ส5-7 อ5-7    3.00   
 2  จ-ศ  01 56 49 GSCI2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  1


สาขาวิชา :เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : ศุภชัย ศรีธิวงค์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สศ 56.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 14 14 VM 4201  เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ในสัตว์เลี้ยง    3(2-2-5)  ส4-11    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 4.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 4.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : ทิพยา สิงหลักษณ์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : สศ 50.ว4.1,สศ 51.ว4.1,สศ 52.ว4.1,สศ 53.ว4.1,สศ 53.ว4.2,สศ 54.ว4.1,สศ 54.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 13 13 ANSC3901  สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์    3(3-0-6)  อ4-9    3.00   
 2  ส-อ  01 12 12 VM 3101  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป    3(2-2-5)  ส1-6 อ1-2    4.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 7.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 7.00          จำนวนรายวิชา  2
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : รัชนีพร สุทธิภาศิลป์
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 51.ว4.2,กษ 53.ว4.1,กษ 54.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 17 16 AG 4902  ปัญหาพิเศษ    3(250)  ส7-10  อ9-10  0.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 0.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 0.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : กษ 53.ค5.1

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  จ-ศ  01 12 10 GSCI2104  พืชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ศ1-4 ส1-2    3.00   
  รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 3.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 3.00          จำนวนรายวิชา  1
** รับผิดชอบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน : เบญจมาศ อินทรส
อาจารย์ประจำ
ที่ปรึกษาหมู่เรียน : พศ 52.ว4.1,กษ 52.ว4.01

ที่
ประเภท
sec
จำนวนลงทะเบียน
จำนวนชำระเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา
ชั่วโมง
ผู้สอนร่วม
 1  ส-อ  01 12 12 AG 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์    1(0-3-2)  อ3-8    3.00   
 2  ส-อ  01 46 34 GSCI2104  พืชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  ส8-10  อ8-10  3.00   
รวมชั่วโมงภาคปกติ 0.00                          รวมชั่วโมงภาคพิเศษ 6.00                            รวมชั่วโมงทั้งหมด 6.00          จำนวนรายวิชา  2กลับหน้าหลัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่