ตารางการใช้ห้องเรียน 124
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ CHN 11014 SEC 03 ผู้สอน อัญชลี เรือนมั่น CHN 11014 SEC 03 ผู้สอน อัญชลี เรือนมั่น CHN 11014 SEC 03 ผู้สอน อัญชลี เรือนมั่น  CHN 11014 SEC 04 ผู้สอน ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ CHN 11014 SEC 04 ผู้สอน ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ CHN 11014 SEC 04 ผู้สอน ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ CHN 21011 SEC 02 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล CHN 21011 SEC 02 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล CHN 21011 SEC 02 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล     
อังคาร CHN 23011 SEC 02 ผู้สอน วรรณิดา ถึงแสง CHN 23011 SEC 02 ผู้สอน วรรณิดา ถึงแสง CHN 23011 SEC 02 ผู้สอน วรรณิดา ถึงแสง  CHN 11014 SEC 05 ผู้สอน ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ CHN 11014 SEC 05 ผู้สอน ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ CHN 11014 SEC 05 ผู้สอน ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ CHN 37011 SEC 02 ผู้สอน วิราช ทูลแก้ว CHN 37011 SEC 02 ผู้สอน วิราช ทูลแก้ว CHN 37011 SEC 02 ผู้สอน วิราช ทูลแก้ว      
พุธ CHN 11034 SEC 04 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 11034 SEC 04 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 11034 SEC 04 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 11034 SEC 04 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 31014 SEC 04 ผู้สอน วิราช ทูลแก้ว CHN 31014 SEC 04 ผู้สอน วิราช ทูลแก้ว CHN 31014 SEC 04 ผู้สอน วิราช ทูลแก้ว CHN 21011 SEC 01 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล CHN 21011 SEC 01 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล CHN 21011 SEC 01 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล     
พฤหัสบดี CHN 11034 SEC 05 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 11034 SEC 05 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 11034 SEC 05 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 11034 SEC 05 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 12014 SEC 03 ผู้สอน หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ CHN 12014 SEC 03 ผู้สอน หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ CHN 12014 SEC 03 ผู้สอน หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ CHN 12014 SEC 03 ผู้สอน หทัยรัตน์ มหาวรรณ์       
ศุกร์ CHN 11034 SEC 03 ผู้สอน กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ CHN 11034 SEC 03 ผู้สอน กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ CHN 11034 SEC 03 ผู้สอน กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ CHN 11034 SEC 03 ผู้สอน กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ CHN 31014 SEC 03 ผู้สอน Ye Shanshan CHN 31014 SEC 03 ผู้สอน Ye Shanshan CHN 31014 SEC 03 ผู้สอน Ye Shanshan CHN 21014 SEC 04 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล CHN 21014 SEC 04 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล CHN 21014 SEC 04 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล PG 4424 1 SEC 01 ผู้สอน มนฑกานต์ เมฆรา PG 4424 1 SEC 01 ผู้สอน มนฑกานต์ เมฆรา PG 4424 1 SEC 01 ผู้สอน มนฑกานต์ เมฆรา  
เสาร์ STAT21051 SEC 01 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน STAT21051 SEC 01 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน STAT21051 SEC 01 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน        PG 3811 1 SEC 01 ผู้สอน ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ PG 3811 1 SEC 01 ผู้สอน ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ PG 3811 1 SEC 01 ผู้สอน ปภัส ฉัตรยาลักษณ์  
อาทิตย์     MGT 43011 SEC 01 ผู้สอน เพียงตะวัน พลอาจ MGT 43011 SEC 01 ผู้สอน เพียงตะวัน พลอาจ MGT 43011 SEC 01 ผู้สอน เพียงตะวัน พลอาจ MGT 43011 SEC 02 ผู้สอน ฆัมพร กำลังเกื้อ MGT 43011 SEC 02 ผู้สอน ฆัมพร กำลังเกื้อ MGT 43011 SEC 02 ผู้สอน ฆัมพร กำลังเกื้อ     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:21

ตารางการใช้ห้องเรียน 125
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ EA 3305 2 SEC 01 ผู้สอน สำเนา หมื่นแจ่ม EA 3305 2 SEC 01 ผู้สอน สำเนา หมื่นแจ่ม EA 3305 2 SEC 01 ผู้สอน สำเนา หมื่นแจ่ม  EA 1106 1 SEC 08 ผู้สอน สนิท หาจัตุรัส EA 1106 1 SEC 08 ผู้สอน สนิท หาจัตุรัส EA 1106 1 SEC 08 ผู้สอน สนิท หาจัตุรัส PG 3703 1 SEC 06 ผู้สอน มนตรี อินตา PG 3703 1 SEC 06 ผู้สอน มนตรี อินตา PG 3703 1 SEC 06 ผู้สอน มนตรี อินตา     
อังคาร LA 1901 4 SEC 02 ผู้สอน สออน สมุทรวนิช LA 1901 4 SEC 02 ผู้สอน สออน สมุทรวนิช MATH14014 SEC 13 ผู้สอน สุภาพร ฟองจันทร์ตา MATH14014 SEC 13 ผู้สอน สุภาพร ฟองจันทร์ตา GSOC11064 SEC 02 ผู้สอน มุจลินท์ ชัยชมภู GSOC11064 SEC 02 ผู้สอน มุจลินท์ ชัยชมภู GSOC11064 SEC 02 ผู้สอน มุจลินท์ ชัยชมภู         
พุธ GLAN11014 SEC 15 ผู้สอน โสภิตา ถาวร GLAN11014 SEC 15 ผู้สอน โสภิตา ถาวร GLAN11014 SEC 15 ผู้สอน โสภิตา ถาวร  GLAN11011 SEC 05 ผู้สอน สายฝน ตุ๊ดคง GLAN11011 SEC 05 ผู้สอน สายฝน ตุ๊ดคง GLAN11011 SEC 05 ผู้สอน สายฝน ตุ๊ดคง        
พฤหัสบดี JPN 14014 SEC 02 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 14014 SEC 02 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 14014 SEC 02 ผู้สอน Yukiko Kawai  ENG 12121 SEC 01 ผู้สอน นาตยา วงศ์รักมิตร ENG 12121 SEC 01 ผู้สอน นาตยา วงศ์รักมิตร ENG 12121 SEC 01 ผู้สอน นาตยา วงศ์รักมิตร GSCI11014 SEC 15 ผู้สอน วิเชษฐ์ สิงห์โต GSCI11014 SEC 15 ผู้สอน วิเชษฐ์ สิงห์โต GSCI11014 SEC 15 ผู้สอน วิเชษฐ์ สิงห์โต     
ศุกร์ JPN 16014 SEC 03  JPN 16014 SEC 03  JPN 16014 SEC 03   CA 1102 4 SEC 04 ผู้สอน จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์ CA 1102 4 SEC 04 ผู้สอน จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์ CA 1102 4 SEC 04 ผู้สอน จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์ STAT24044 SEC 14 ผู้สอน กุลจิรา กิ่งไพร STAT24044 SEC 14 ผู้สอน กุลจิรา กิ่งไพร STAT24044 SEC 14 ผู้สอน กุลจิรา กิ่งไพร TOUR25021 SEC 01 ผู้สอน อัศวินี ไชยวุฒิ TOUR25021 SEC 01 ผู้สอน อัศวินี ไชยวุฒิ TOUR25021 SEC 01 ผู้สอน อัศวินี ไชยวุฒิ TOUR25021 SEC 01 ผู้สอน อัศวินี ไชยวุฒิ 
เสาร์        HSC 26014 SEC 01 ผู้สอน กานต์ชัญญา แก้วแดง HSC 26014 SEC 01 ผู้สอน กานต์ชัญญา แก้วแดง HSC 26014 SEC 01 ผู้สอน กานต์ชัญญา แก้วแดง TOUR31031 SEC 01 ผู้สอน สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ TOUR31031 SEC 01 ผู้สอน สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ TOUR31031 SEC 01 ผู้สอน สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ  
อาทิตย์     STAT24044 SEC 09 ผู้สอน กุลจิรา กิ่งไพร STAT24044 SEC 09 ผู้สอน กุลจิรา กิ่งไพร STAT24044 SEC 09 ผู้สอน กุลจิรา กิ่งไพร GLAN11024 SEC 04 ผู้สอน วรางคณา พวงมาลัย GLAN11024 SEC 04 ผู้สอน วรางคณา พวงมาลัย GLAN11024 SEC 04 ผู้สอน วรางคณา พวงมาลัย     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:21

ตารางการใช้ห้องเรียน 126
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ CHN 12014 SEC 05 ผู้สอน หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ CHN 12014 SEC 05 ผู้สอน หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ CHN 12014 SEC 05 ผู้สอน หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ CHN 12014 SEC 05 ผู้สอน หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ GSOC24031 SEC 03 ผู้สอน ชุติมณฑน์ แก้วกุลวงศ์ GSOC24031 SEC 03 ผู้สอน ชุติมณฑน์ แก้วกุลวงศ์ GSOC24031 SEC 03 ผู้สอน ชุติมณฑน์ แก้วกุลวงศ์ GHUM22054 SEC 05 ผู้สอน ทศพร อภิวัฒนเสรี GHUM22054 SEC 05 ผู้สอน ทศพร อภิวัฒนเสรี GHUM22054 SEC 05 ผู้สอน ทศพร อภิวัฒนเสรี     
อังคาร BCOM46031 SEC 01 ผู้สอน พุทธชาติ ยมกิจ BCOM46031 SEC 01 ผู้สอน พุทธชาติ ยมกิจ BCOM46031 SEC 01 ผู้สอน พุทธชาติ ยมกิจ  ICT 14014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 14014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 14014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 14014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 14014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง GLAN11011 SEC 09 ผู้สอน กรเพชร เพชรรุ่ง      
พุธ MGT 11014 SEC 11 ผู้สอน พนิดา สัตโยภาส MGT 11014 SEC 11 ผู้สอน พนิดา สัตโยภาส MGT 11014 SEC 11 ผู้สอน พนิดา สัตโยภาส  HSC 31034 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 31034 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 31034 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น        
พฤหัสบดี BCOM35034 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ BCOM35034 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ BCOM35034 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ BCOM35034 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ HOME32014 SEC 02 ผู้สอน อัฐพงศ์ แสงงาม ICT 23024 SEC 01 ผู้สอน พุทธชาติ ยมกิจ ICT 23024 SEC 01 ผู้สอน พุทธชาติ ยมกิจ ICT 23024 SEC 01 ผู้สอน พุทธชาติ ยมกิจ GHUM22054 SEC 32 ผู้สอน กัญญวีร ศรีบุรี GHUM22054 SEC 32 ผู้สอน กัญญวีร ศรีบุรี     
ศุกร์ CHN 12021 SEC 02 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 12021 SEC 02 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 12021 SEC 02 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน CHN 12021 SEC 02 ผู้สอน วุฒิชัย สืบสอน GLAN11014 SEC 26 ผู้สอน อรพิน ลือพันธ์ GLAN11014 SEC 26 ผู้สอน อรพิน ลือพันธ์ GLAN11014 SEC 26 ผู้สอน อรพิน ลือพันธ์ LA 2107 4 SEC 02 ผู้สอน ชยพล กมลรัตนา LA 2107 4 SEC 02 ผู้สอน ชยพล กมลรัตนา  STAT21051 SEC 01 ผู้สอน ปิยะชาติ เวียงนาค STAT21051 SEC 01 ผู้สอน ปิยะชาติ เวียงนาค STAT21051 SEC 01 ผู้สอน ปิยะชาติ เวียงนาค  
เสาร์ STAT24044 SEC 02 ผู้สอน ลักษณา บุศย์น้ำเพชร STAT24044 SEC 02 ผู้สอน ลักษณา บุศย์น้ำเพชร STAT24044 SEC 02 ผู้สอน ลักษณา บุศย์น้ำเพชร  STAT11024 SEC 02 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน STAT11024 SEC 02 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน STAT11024 SEC 02 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน    STAT24044 SEC 01 ผู้สอน ปิยะชาติ เวียงนาค STAT24044 SEC 01 ผู้สอน ปิยะชาติ เวียงนาค STAT24044 SEC 01 ผู้สอน ปิยะชาติ เวียงนาค  
อาทิตย์ STAT24041 SEC 01 ผู้สอน กุลจิรา กิ่งไพร STAT24041 SEC 01 ผู้สอน กุลจิรา กิ่งไพร STAT24041 SEC 01 ผู้สอน กุลจิรา กิ่งไพร  STAT24044 SEC 04 ผู้สอน ปรารถนา มินเสน STAT24044 SEC 04 ผู้สอน ปรารถนา มินเสน STAT24044 SEC 04 ผู้สอน ปรารถนา มินเสน STAT24044 SEC 06 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน STAT24044 SEC 06 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน STAT24044 SEC 06 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 127
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ ICT 23014 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู ICT 23014 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู ICT 23014 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู ICT 23014 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู RE 3211 1 SEC 01 ผู้สอน กันยารัตน์ รินศรี RE 3211 1 SEC 01 ผู้สอน กันยารัตน์ รินศรี RE 3211 1 SEC 01 ผู้สอน กันยารัตน์ รินศรี ENV 43104 SEC 02 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา ENV 43104 SEC 02 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา ENV 43104 SEC 02 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา     
อังคาร ICT 26014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 26014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 26014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 26014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง TOUR13041 SEC 01 ผู้สอน พิณพลอย นาโค ICT 24024 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ ICT 24024 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ ICT 24024 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ GLAN11014 SEC 24 ผู้สอน ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี GLAN11014 SEC 24 ผู้สอน ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี      
พุธ PG 1203 2 SEC 05 ผู้สอน สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ PG 1203 2 SEC 05 ผู้สอน สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ PG 1203 2 SEC 05 ผู้สอน สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ  BCOM36014 SEC 01 ผู้สอน เอกรัฐ บุญเชียง BCOM36014 SEC 01 ผู้สอน เอกรัฐ บุญเชียง BCOM36014 SEC 01 ผู้สอน เอกรัฐ บุญเชียง BCOM48011 SEC 01 ผู้สอน พุทธชาติ ยมกิจ BCOM48011 SEC 01 ผู้สอน พุทธชาติ ยมกิจ BCOM48011 SEC 01 ผู้สอน พุทธชาติ ยมกิจ     
พฤหัสบดี ER 3207 1 SEC 01 ผู้สอน ทิพย์เกสร กำปนาท ER 3207 1 SEC 01 ผู้สอน ทิพย์เกสร กำปนาท ER 3207 1 SEC 01 ผู้สอน ทิพย์เกสร กำปนาท  GSOC23021 SEC 01 ผู้สอน นันทิยา ตันตราสืบ GSOC23021 SEC 01 ผู้สอน นันทิยา ตันตราสืบ GSOC23021 SEC 01 ผู้สอน นันทิยา ตันตราสืบ GSCI11024 SEC 34 ผู้สอน พงศธร ฟองตา GSCI11024 SEC 34 ผู้สอน พงศธร ฟองตา GSCI11024 SEC 34 ผู้สอน พงศธร ฟองตา     
ศุกร์ BCOM46041 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง BCOM46041 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง BCOM46041 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง BCOM46041 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง BCOM46041 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง CHN 23024 SEC 02 ผู้สอน ประนอม ลำงาม CHN 23024 SEC 02 ผู้สอน ประนอม ลำงาม GSCI11014 SEC 32 ผู้สอน ธัชพล ใจดี GSCI11014 SEC 32 ผู้สอน ธัชพล ใจดี GSCI11014 SEC 32 ผู้สอน ธัชพล ใจดี TOUR41011 SEC 01 ผู้สอน ธนดล อามาตพล TOUR41011 SEC 01 ผู้สอน ธนดล อามาตพล TOUR41011 SEC 01 ผู้สอน ธนดล อามาตพล  
เสาร์ GLAN11014 SEC 02 ผู้สอน วาทินี ศิริชัย GLAN11014 SEC 02 ผู้สอน วาทินี ศิริชัย GLAN11014 SEC 02 ผู้สอน วาทินี ศิริชัย  GLAN11014 SEC 11 ผู้สอน ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี GLAN11014 SEC 11 ผู้สอน ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี GLAN11014 SEC 11 ผู้สอน ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี GLAN11014 SEC 03 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน GLAN11014 SEC 03 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน GLAN11014 SEC 03 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน TOUR32022 SEC 01 ผู้สอน กริช สอิ้งทอง TOUR32022 SEC 01 ผู้สอน กริช สอิ้งทอง TOUR32022 SEC 01 ผู้สอน กริช สอิ้งทอง TOUR32022 SEC 01 ผู้สอน กริช สอิ้งทอง 
อาทิตย์ SOC 22014 SEC 02 ผู้สอน พินทอง ดอกไม้แก้ว SOC 22014 SEC 02 ผู้สอน พินทอง ดอกไม้แก้ว SOC 22014 SEC 02 ผู้สอน พินทอง ดอกไม้แก้ว     GLAN11014 SEC 04 ผู้สอน กฤษณา สมบัติ GLAN11014 SEC 04 ผู้สอน กฤษณา สมบัติ GLAN11014 SEC 04 ผู้สอน กฤษณา สมบัติ     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 128
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ EED 22051 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ EED 22051 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ EED 22051 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์  HSC 23044 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ HSC 23044 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ HSC 23044 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ HSC 23044 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ GSCI21051 SEC 04 ผู้สอน ธนัช ยอดดำเนิน GSCI21051 SEC 04 ผู้สอน ธนัช ยอดดำเนิน     
อังคาร CHEM27014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ CHEM27014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ CHEM27014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์  TOUR44011 SEC 01 ผู้สอน กริช สอิ้งทอง TOUR44011 SEC 01 ผู้สอน กริช สอิ้งทอง TOUR44011 SEC 01 ผู้สอน กริช สอิ้งทอง GSCI22014 SEC 04 ผู้สอน วีรวรรณ จันทร์ทอง GSCI22014 SEC 04 ผู้สอน วีรวรรณ จันทร์ทอง GSCI22014 SEC 04 ผู้สอน วีรวรรณ จันทร์ทอง      
พุธ HSC 26014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 26014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 26014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น  HSC 12014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ HSC 12014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ HSC 12014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ HSC 12014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ GSCI21024 SEC 23 ผู้สอน ยุวธิดา เทพยศ GSCI21024 SEC 23 ผู้สอน ยุวธิดา เทพยศ     
พฤหัสบดี BIO 11014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ BIO 11014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ BIO 11014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ BIO 11014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ BIO 11014 SEC 01 ผู้สอน ทัศน์กร อินทจักร์ TOUR35011 SEC 03 ผู้สอน วรพล วัฒนเหลืองอรุณ TOUR35011 SEC 03 ผู้สอน วรพล วัฒนเหลืองอรุณ TOUR35011 SEC 03 ผู้สอน วรพล วัฒนเหลืองอรุณ       
ศุกร์ GSOC11034 SEC 09 ผู้สอน เกษกานต์ ขัติยะ GSOC11034 SEC 09 ผู้สอน เกษกานต์ ขัติยะ GSOC11034 SEC 09 ผู้สอน เกษกานต์ ขัติยะ  STAT11024 SEC 01 ผู้สอน ถนัด บุญชัย STAT11024 SEC 01 ผู้สอน ถนัด บุญชัย STAT11024 SEC 01 ผู้สอน ถนัด บุญชัย GSOC11034 SEC 12 ผู้สอน จิตราภรณ์ สุทธาวาส GSOC11034 SEC 12 ผู้สอน จิตราภรณ์ สุทธาวาส GSOC11034 SEC 12 ผู้สอน จิตราภรณ์ สุทธาวาส     
เสาร์ MGT 21034 SEC 02 ผู้สอน ธวัชชัย บุญมี MGT 21034 SEC 02 ผู้สอน ธวัชชัย บุญมี MGT 21034 SEC 02 ผู้สอน ธวัชชัย บุญมี  PA 1201 4 SEC 01 ผู้สอน ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร PA 1201 4 SEC 01 ผู้สอน ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร PA 1201 4 SEC 01 ผู้สอน ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร SOC 33041 SEC 01 ผู้สอน ปลินดา ระมิงค์วงศ์ SOC 33041 SEC 01 ผู้สอน ปลินดา ระมิงค์วงศ์ SOC 33041 SEC 01 ผู้สอน ปลินดา ระมิงค์วงศ์     
อาทิตย์ GSOC11074 SEC 02 ผู้สอน นิล พันธ์คงชื่น GSOC11074 SEC 02 ผู้สอน นิล พันธ์คงชื่น GSOC11074 SEC 02 ผู้สอน นิล พันธ์คงชื่น  GHUM11014 SEC 04 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส GHUM11014 SEC 04 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส GHUM11014 SEC 04 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส GHUM11014 SEC 02 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส GHUM11014 SEC 02 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส GHUM11014 SEC 02 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 131
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ GLAN11031 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ GLAN11031 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ GLAN11031 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ  TOUR11024 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR11024 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR11024 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล        
อังคาร HRM 11014 SEC 01 ผู้สอน วีรวิชญ์ ปิยนนท์ศิลป์ HRM 11014 SEC 01 ผู้สอน วีรวิชญ์ ปิยนนท์ศิลป์ HRM 11014 SEC 01 ผู้สอน วีรวิชญ์ ปิยนนท์ศิลป์  TOUR25031 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR25031 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR25031 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา         
พุธ TOUR11014 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR11014 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR11014 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา     TOUR43031 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR43031 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR43031 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น     
พฤหัสบดี     TOUR41011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR41011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR41011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล BCOM45021 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ BCOM45021 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ BCOM45021 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ     
ศุกร์ GSOC22014 SEC 01 ผู้สอน กฤต พันธุ์ปัญญา GSOC22014 SEC 01 ผู้สอน กฤต พันธุ์ปัญญา GSOC22014 SEC 01 ผู้สอน กฤต พันธุ์ปัญญา            
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 132
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์               
อังคาร     STAT24044 SEC 01 ผู้สอน ภัทรมน พันธุ์แพง STAT24044 SEC 01 ผู้สอน ภัทรมน พันธุ์แพง STAT24044 SEC 01 ผู้สอน ภัทรมน พันธุ์แพง         
พุธ GSOC22014 SEC 02 ผู้สอน กฤต พันธุ์ปัญญา GSOC22014 SEC 02 ผู้สอน กฤต พันธุ์ปัญญา GSOC22014 SEC 02 ผู้สอน กฤต พันธุ์ปัญญา  GHUM22044 SEC 01 ผู้สอน สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ GHUM22044 SEC 01 ผู้สอน สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ GHUM22044 SEC 01 ผู้สอน สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ        
พฤหัสบดี TOUR49011 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา TOUR49011 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา TOUR49011 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา  FB 1101 4 SEC 01 ผู้สอน บุปผา คำนวณ FB 1101 4 SEC 01 ผู้สอน บุปผา คำนวณ FB 1101 4 SEC 01 ผู้สอน บุปผา คำนวณ        
ศุกร์               
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 133
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์     KOR 45021 SEC 01 ผู้สอน CHO HYUN JEE KOR 45021 SEC 01 ผู้สอน CHO HYUN JEE KOR 45021 SEC 01 ผู้สอน CHO HYUN JEE        
อังคาร KOR 34031 SEC 01 ผู้สอน Kim Young Ran KOR 34031 SEC 01 ผู้สอน Kim Young Ran KOR 34031 SEC 01 ผู้สอน Kim Young Ran             
พุธ KOR 12011 SEC 01 ผู้สอน CHO HYUN JEE KOR 12011 SEC 01 ผู้สอน CHO HYUN JEE KOR 12011 SEC 01 ผู้สอน CHO HYUN JEE  KOR 34031 SEC 02 ผู้สอน Kim Young Ran KOR 34031 SEC 02 ผู้สอน Kim Young Ran KOR 34031 SEC 02 ผู้สอน Kim Young Ran        
พฤหัสบดี KOR 12011 SEC 02 ผู้สอน CHO HYUN JEE KOR 12011 SEC 02 ผู้สอน CHO HYUN JEE KOR 12011 SEC 02 ผู้สอน CHO HYUN JEE            
ศุกร์               
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 134
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์               
อังคาร                
พุธ     KOR 45021 SEC 02 ผู้สอน CHO HYUN JEE KOR 45021 SEC 02 ผู้สอน CHO HYUN JEE KOR 45021 SEC 02 ผู้สอน CHO HYUN JEE        
พฤหัสบดี               
ศุกร์               
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 135
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ CI 3201 1 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ CI 3201 1 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ CI 3201 1 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ  ED 3801 2 SEC 02 ผู้สอน ณิชชยวรรณ พันธ์ศุภะ ED 3801 2 SEC 02 ผู้สอน ณิชชยวรรณ พันธ์ศุภะ ED 3801 2 SEC 02 ผู้สอน ณิชชยวรรณ พันธ์ศุภะ LA 2508 4 SEC 01 ผู้สอน ธนัท จันทร์ดี LA 2508 4 SEC 01 ผู้สอน ธนัท จันทร์ดี LA 2508 4 SEC 01 ผู้สอน ธนัท จันทร์ดี     
อังคาร EED 11014 SEC 01 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ EED 11014 SEC 01 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ EED 11014 SEC 01 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ LA 1501 4 SEC 02 ผู้สอน นิล พันธ์คงชื่น CI 2301 1 SEC 01 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข CI 2301 1 SEC 01 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข CI 2301 1 SEC 01 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข LA 2105 4 SEC 01 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 2105 4 SEC 01 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 2105 4 SEC 01 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย      
พุธ EA 1106 1 SEC 01 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข EA 1106 1 SEC 01 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข EA 1106 1 SEC 01 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข MATH12014 SEC 06 ผู้สอน จักรกริช ถ้ำแก้ว EA 1106 1 SEC 02 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข EA 1106 1 SEC 02 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข EA 1106 1 SEC 02 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข        
พฤหัสบดี PG 3703 1 SEC 01 ผู้สอน ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา PG 3703 1 SEC 01 ผู้สอน ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา PG 3703 1 SEC 01 ผู้สอน ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา  PE 3103 1 SEC 01 ผู้สอน ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา PE 3103 1 SEC 01 ผู้สอน ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา PE 3103 1 SEC 01 ผู้สอน ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา LA 3111 4 SEC 02 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์ LA 3111 4 SEC 02 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์ LA 3111 4 SEC 02 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์     
ศุกร์ LA 2202 4 SEC 01 ผู้สอน สออน สมุทรวนิช LA 2202 4 SEC 01 ผู้สอน สออน สมุทรวนิช LA 2202 4 SEC 02 ผู้สอน สออน สมุทรวนิช LA 2202 4 SEC 02 ผู้สอน สออน สมุทรวนิช LA 1604 4 SEC 10 ผู้สอน อังคณา นวลละออง SPE 36011 SEC 01 ผู้สอน ลลิภัทร สืบเมือง SPE 36011 SEC 01 ผู้สอน ลลิภัทร สืบเมือง CHN 35014 SEC 04 ผู้สอน วรรณิดา ถึงแสง CHN 35014 SEC 04 ผู้สอน วรรณิดา ถึงแสง CHN 35014 SEC 04 ผู้สอน วรรณิดา ถึงแสง HRM 21031 SEC 01 ผู้สอน กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ HRM 21031 SEC 01 ผู้สอน กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ HRM 21031 SEC 01 ผู้สอน กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ  
เสาร์ LW 3402 1 SEC 01 ผู้สอน บัญญัติ สิทธิวางค์กูล LW 3402 1 SEC 01 ผู้สอน บัญญัติ สิทธิวางค์กูล LW 3402 1 SEC 01 ผู้สอน บัญญัติ สิทธิวางค์กูล  LW 3202 1 SEC 01 ผู้สอน เวียง ขวัญอ้นอินทร์ LW 3202 1 SEC 01 ผู้สอน เวียง ขวัญอ้นอินทร์ LW 3202 1 SEC 01 ผู้สอน เวียง ขวัญอ้นอินทร์ LW 4405 1 SEC 01 ผู้สอน ต่อศักดิ์ อำพล LW 4405 1 SEC 01 ผู้สอน ต่อศักดิ์ อำพล LW 4405 1 SEC 01 ผู้สอน ต่อศักดิ์ อำพล     
อาทิตย์ LA 2109 4 SEC 01 ผู้สอน ณัฎฐะวุฒิ ภัทราคม LA 2109 4 SEC 01 ผู้สอน ณัฎฐะวุฒิ ภัทราคม LA 3301 4 SEC 01 ผู้สอน ณัฎฐะวุฒิ ภัทราคม LA 3301 4 SEC 01 ผู้สอน ณัฎฐะวุฒิ ภัทราคม LW 3204 1 SEC 01 ผู้สอน สมพงศ์ เย็นแก้ว LW 3204 1 SEC 01 ผู้สอน สมพงศ์ เย็นแก้ว LW 3204 1 SEC 01 ผู้สอน สมพงศ์ เย็นแก้ว LA 2104 4 SEC 01 ผู้สอน เวียง ขวัญอ้นอินทร์ LA 2104 4 SEC 01 ผู้สอน เวียง ขวัญอ้นอินทร์ LA 2104 4 SEC 01 ผู้สอน เวียง ขวัญอ้นอินทร์     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 136
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ LA 1605 4 SEC 02 ผู้สอน ธนพล วงศ์จรัสกุล LA 1605 4 SEC 02 ผู้สอน ธนพล วงศ์จรัสกุล LA 1605 4 SEC 02 ผู้สอน ธนพล วงศ์จรัสกุล  LA 1507 4 SEC 05 ผู้สอน สง่า มังคละ LA 1507 4 SEC 05 ผู้สอน สง่า มังคละ LA 1507 4 SEC 05 ผู้สอน สง่า มังคละ LA 3112 4 SEC 02 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์ LA 3112 4 SEC 02 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์ LA 3112 4 SEC 02 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์     
อังคาร LA 1604 4 SEC 07 ผู้สอน สุทธิราช คำป๊ก LA 1604 4 SEC 07 ผู้สอน สุทธิราช คำป๊ก LA 1604 4 SEC 07 ผู้สอน สุทธิราช คำป๊ก  LA 1605 4 SEC 03 ผู้สอน ริญญาภัทร์ ณ สงขลา LA 1605 4 SEC 03 ผู้สอน ริญญาภัทร์ ณ สงขลา LA 1605 4 SEC 03 ผู้สอน ริญญาภัทร์ ณ สงขลา LA 1604 4 SEC 11 ผู้สอน ริญญาภัทร์ ณ สงขลา LA 1604 4 SEC 11 ผู้สอน ริญญาภัทร์ ณ สงขลา LA 1604 4 SEC 11 ผู้สอน ริญญาภัทร์ ณ สงขลา      
พุธ LA 2103 4 SEC 02 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 2103 4 SEC 02 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 2103 4 SEC 02 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย  LA 1604 4 SEC 09 ผู้สอน อังคณา นวลละออง LA 1604 4 SEC 09 ผู้สอน อังคณา นวลละออง LA 1604 4 SEC 09 ผู้สอน อังคณา นวลละออง        
พฤหัสบดี GSOC11054 SEC 03 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ GSOC11054 SEC 03 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ GSOC11054 SEC 03 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์  LA 1605 4 SEC 01 ผู้สอน ธนพล วงศ์จรัสกุล LA 1605 4 SEC 01 ผู้สอน ธนพล วงศ์จรัสกุล LA 1605 4 SEC 01 ผู้สอน ธนพล วงศ์จรัสกุล LA 1507 4 SEC 04 ผู้สอน ธนพล วงศ์จรัสกุล LA 1507 4 SEC 04 ผู้สอน ธนพล วงศ์จรัสกุล LA 1507 4 SEC 04 ผู้สอน ธนพล วงศ์จรัสกุล     
ศุกร์ LA 1502 4 SEC 01 ผู้สอน ชยพล กมลรัตนา LA 1502 4 SEC 01 ผู้สอน ชยพล กมลรัตนา LA 1502 4 SEC 02 ผู้สอน ชยพล กมลรัตนา LA 1502 4 SEC 02 ผู้สอน ชยพล กมลรัตนา LA 1605 4 SEC 04 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ LA 1605 4 SEC 04 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ LA 1605 4 SEC 04 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ LA 2104 4 SEC 01 ผู้สอน จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ LA 2104 4 SEC 01 ผู้สอน จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ LA 2104 4 SEC 01 ผู้สอน จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ ECON11034 SEC 01 ผู้สอน พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ ECON11034 SEC 01 ผู้สอน พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ ECON11034 SEC 01 ผู้สอน พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์  
เสาร์ LA 2107 4 SEC 01 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ LA 2107 4 SEC 01 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ LA 2108 4 SEC 01 ผู้สอน พรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ LA 2108 4 SEC 01 ผู้สอน พรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ LA 2110 4 SEC 01 ผู้สอน บัญญัติ สิทธิวางค์กูล LA 2110 4 SEC 01 ผู้สอน บัญญัติ สิทธิวางค์กูล LA 2110 4 SEC 01 ผู้สอน บัญญัติ สิทธิวางค์กูล LA 2104 4 SEC 02 ผู้สอน เวียง ขวัญอ้นอินทร์ LA 2104 4 SEC 02 ผู้สอน เวียง ขวัญอ้นอินทร์ LA 2104 4 SEC 02 ผู้สอน เวียง ขวัญอ้นอินทร์ ECON11034 SEC 02 ผู้สอน มัทนา อินใชย ECON11034 SEC 02 ผู้สอน มัทนา อินใชย ECON11034 SEC 02 ผู้สอน มัทนา อินใชย  
อาทิตย์     LA 3112 4 SEC 01 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์ LA 3112 4 SEC 01 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์ LA 3112 4 SEC 01 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์ LW 3403 1 SEC 01 ผู้สอน ต่อศักดิ์ อำพล LW 3403 1 SEC 01 ผู้สอน ต่อศักดิ์ อำพล LW 3403 1 SEC 01 ผู้สอน ต่อศักดิ์ อำพล     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 137
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ ED 3801 2 SEC 01 ผู้สอน ณิชชยวรรณ พันธ์ศุภะ ED 3801 2 SEC 01 ผู้สอน ณิชชยวรรณ พันธ์ศุภะ ED 3801 2 SEC 01 ผู้สอน ณิชชยวรรณ พันธ์ศุภะ  ED 1101 4 SEC 01 ผู้สอน รุ่งทิวา มูลสถาน ED 1101 4 SEC 01 ผู้สอน รุ่งทิวา มูลสถาน ED 1101 4 SEC 01 ผู้สอน รุ่งทิวา มูลสถาน PA 2204 4 SEC 01 ผู้สอน ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร PA 2204 4 SEC 01 ผู้สอน ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร PA 2204 4 SEC 01 ผู้สอน ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร     
อังคาร GHUM21011 SEC 01 ผู้สอน ชุติมันต์ สะสอง GHUM21011 SEC 01 ผู้สอน ชุติมันต์ สะสอง GHUM21011 SEC 01 ผู้สอน ชุติมันต์ สะสอง  EED 22181 SEC 01 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ EED 22181 SEC 01 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ LA 3112 4 SEC 01 ผู้สอน พินิจนันท์ พรหมารัตน์ LA 3303 4 SEC 02 ผู้สอน นิล พันธ์คงชื่น LA 3303 4 SEC 02 ผู้สอน นิล พันธ์คงชื่น LA 3303 4 SEC 02 ผู้สอน นิล พันธ์คงชื่น      
พุธ EED 22031 SEC 01 ผู้สอน ภัทรมน พันธุ์แพง EED 22031 SEC 01 ผู้สอน ภัทรมน พันธุ์แพง EED 22031 SEC 01 ผู้สอน ภัทรมน พันธุ์แพง  EED 32171 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ EED 32171 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ EED 32171 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์        
พฤหัสบดี ED 1102 4 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ ED 1102 4 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ ED 1102 4 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ  CI 2301 1 SEC 02 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข CI 2301 1 SEC 02 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข CI 2301 1 SEC 02 ผู้สอน คมศิลป์ ประสงค์สุข LA 2105 4 SEC 02 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 2105 4 SEC 02 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 2105 4 SEC 02 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย     
ศุกร์ ENG 16014 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ ENG 16014 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ ENG 16014 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ  LA 1901 4 SEC 01 ผู้สอน สออน สมุทรวนิช LA 1901 4 SEC 01 ผู้สอน สออน สมุทรวนิช  LA 3302 4 SEC 02 ผู้สอน จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ LA 3302 4 SEC 02 ผู้สอน จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ LA 3302 4 SEC 02 ผู้สอน จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ STAT24044 SEC 02 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน STAT24044 SEC 02 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน STAT24044 SEC 02 ผู้สอน ชิดสมัย อุ่นม่อน  
เสาร์ LA 1102 4 SEC 01 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 1102 4 SEC 01 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 1102 4 SEC 01 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย  LA 1507 4 SEC 01 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ LA 1507 4 SEC 01 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ LA 1507 4 SEC 01 ผู้สอน นิมิต วุฒิอินทร์ LA 1604 4 SEC 02 ผู้สอน สุเทพ ทาทอง LA 1604 4 SEC 02 ผู้สอน สุเทพ ทาทอง LA 1604 4 SEC 02 ผู้สอน สุเทพ ทาทอง LA 1604 4 SEC 01 ผู้สอน สุเทพ ทาทอง LA 1604 4 SEC 01 ผู้สอน สุเทพ ทาทอง LA 1604 4 SEC 01 ผู้สอน สุเทพ ทาทอง  
อาทิตย์ LA 1507 4 SEC 03 ผู้สอน โสภิศ อินทสโร LA 1507 4 SEC 03 ผู้สอน โสภิศ อินทสโร LA 1507 4 SEC 03 ผู้สอน โสภิศ อินทสโร  LA 1102 4 SEC 02 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 1102 4 SEC 02 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 1102 4 SEC 02 ผู้สอน กฤษฎา เอื่ยมละมัย LA 1507 4 SEC 02 ผู้สอน สุเทพ ทาทอง LA 1507 4 SEC 02 ผู้สอน สุเทพ ทาทอง LA 1507 4 SEC 02 ผู้สอน สุเทพ ทาทอง     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 138
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ HSC 12034 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 12034 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 12034 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต            
อังคาร GSCI11024 SEC 02 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู GSCI11024 SEC 02 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู GSCI11024 SEC 02 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู  HSC 42014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 42014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 42014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 42014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น        
พุธ BCOM36034 SEC 01 ผู้สอน เอกรัฐ บุญเชียง BCOM36034 SEC 01 ผู้สอน เอกรัฐ บุญเชียง BCOM36034 SEC 01 ผู้สอน เอกรัฐ บุญเชียง  ENG 22081 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย ENG 22081 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย ENG 22081 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย        
พฤหัสบดี TOUR22012 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR22012 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR22012 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR22012 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา EED 21021 SEC 01 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ EED 21021 SEC 01 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ EED 21021 SEC 01 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ EED 21021 SEC 02 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ EED 21021 SEC 02 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ EED 21021 SEC 02 ผู้สอน รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์     
ศุกร์ GSOC24011 SEC 01 ผู้สอน สุพจน์ คำมะนิต GSOC24011 SEC 01 ผู้สอน สุพจน์ คำมะนิต GSOC24011 SEC 01 ผู้สอน สุพจน์ คำมะนิต            
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:22

ตารางการใช้ห้องเรียน 141
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ GHUM11014 SEC 23 ผู้สอน สายฝน แสนใจพรม GHUM11014 SEC 23 ผู้สอน สายฝน แสนใจพรม GHUM11014 SEC 23 ผู้สอน สายฝน แสนใจพรม  GSOC11054 SEC 08 ผู้สอน รมิดา อภิญญาวัชรกุล GSOC11054 SEC 08 ผู้สอน รมิดา อภิญญาวัชรกุล GSOC11054 SEC 08 ผู้สอน รมิดา อภิญญาวัชรกุล GSCI21024 SEC 17 ผู้สอน ภัครดา บุญแจ้ง GSCI21024 SEC 17 ผู้สอน ภัครดา บุญแจ้ง GSCI21024 SEC 17 ผู้สอน ภัครดา บุญแจ้ง     
อังคาร ENG 16034 SEC 33 ผู้สอน แอกร แซมซัน ENG 16034 SEC 33 ผู้สอน แอกร แซมซัน ENG 16034 SEC 33 ผู้สอน แอกร แซมซัน  GSOC11054 SEC 14 ผู้สอน จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ GSOC11054 SEC 14 ผู้สอน จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ GSOC11054 SEC 14 ผู้สอน จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ GSCI22044 SEC 04 ผู้สอน สุรศักดิ์ สิงห์สา GSCI22044 SEC 04 ผู้สอน สุรศักดิ์ สิงห์สา GSCI22044 SEC 04 ผู้สอน สุรศักดิ์ สิงห์สา      
พุธ ENG 47031 SEC 01 ผู้สอน สลิลา พันชนะ ENG 47031 SEC 01 ผู้สอน สลิลา พันชนะ ENG 47031 SEC 01 ผู้สอน สลิลา พันชนะ  GSCI21024 SEC 13 ผู้สอน กฤติ สลิดแก้ว GSCI21024 SEC 13 ผู้สอน กฤติ สลิดแก้ว GSCI21024 SEC 13 ผู้สอน กฤติ สลิดแก้ว GSCI22014 SEC 14 ผู้สอน วีรวรรณ จันทร์ทอง GSCI22014 SEC 14 ผู้สอน วีรวรรณ จันทร์ทอง GSCI22014 SEC 14 ผู้สอน วีรวรรณ จันทร์ทอง     
พฤหัสบดี ENG 16031 SEC 17 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง ENG 16031 SEC 17 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง ENG 16031 SEC 17 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง  TOUR32012 SEC 03 ผู้สอน ชาตยา จึงสุวดี TOUR32012 SEC 03 ผู้สอน ชาตยา จึงสุวดี TOUR32012 SEC 03 ผู้สอน ชาตยา จึงสุวดี GSCI21024 SEC 08 ผู้สอน วุฒิชัย ทะนันชัย GSCI21024 SEC 08 ผู้สอน วุฒิชัย ทะนันชัย GSCI21024 SEC 08 ผู้สอน วุฒิชัย ทะนันชัย     
ศุกร์ PHIL24011 SEC 01 ผู้สอน สัญญา สะสอง PHIL24011 SEC 01 ผู้สอน สัญญา สะสอง PHIL24011 SEC 01 ผู้สอน สัญญา สะสอง  THAI14031 SEC 02 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน THAI14031 SEC 02 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน THAI14031 SEC 02 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน TOUR23012 SEC 03 ผู้สอน คณิตศักดิ์ คล่องบำรุง TOUR23012 SEC 03 ผู้สอน คณิตศักดิ์ คล่องบำรุง TOUR23012 SEC 03 ผู้สอน คณิตศักดิ์ คล่องบำรุง     
เสาร์ GSCI21024 SEC 05 ผู้สอน กฤติ สลิดแก้ว GSCI21024 SEC 05 ผู้สอน กฤติ สลิดแก้ว GSCI21024 SEC 05 ผู้สอน กฤติ สลิดแก้ว  GSCI21024 SEC 06 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ GSCI21024 SEC 06 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ GSCI21024 SEC 06 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ GSCI21024 SEC 08 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ GSCI21024 SEC 08 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ GSCI21024 SEC 08 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์     
อาทิตย์ MK 4903 1 SEC 01  MK 4903 1 SEC 01  MK 4903 1 SEC 01   MK 4902 1 SEC 01  MK 4902 1 SEC 01  MK 4902 1 SEC 01  MK 4305 1 SEC 01  MK 4305 1 SEC 01  MK 4305 1 SEC 01      
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 142
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ THAI33074 SEC 01 ผู้สอน วาทินี ศิริชัย THAI33074 SEC 01 ผู้สอน วาทินี ศิริชัย THAI33074 SEC 01 ผู้สอน วาทินี ศิริชัย  GHUM22044 SEC 16 ผู้สอน อัคริมา นันทนาสิทธิ์ GHUM22044 SEC 16 ผู้สอน อัคริมา นันทนาสิทธิ์ GHUM22044 SEC 16 ผู้สอน อัคริมา นันทนาสิทธิ์ CHEM24014 SEC 04 ผู้สอน ณีรนุช อินต๊ะแก้ว CHEM24014 SEC 04 ผู้สอน ณีรนุช อินต๊ะแก้ว CHEM24014 SEC 04 ผู้สอน ณีรนุช อินต๊ะแก้ว     
อังคาร GHUM11014 SEC 13 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส GHUM11014 SEC 13 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส GHUM11014 SEC 13 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส  CHN 36014 SEC 02 ผู้สอน เมษา มหาวรรณ์ CHN 36014 SEC 02 ผู้สอน เมษา มหาวรรณ์ CHN 36014 SEC 02 ผู้สอน เมษา มหาวรรณ์ GHUM11011 SEC 07 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส GHUM11011 SEC 07 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส GHUM11011 SEC 07 ผู้สอน สนิท สัตโยภาส      
พุธ CI 1103 1 SEC 02 ผู้สอน แสงจันทร์ เกษากิจ CI 1103 1 SEC 02 ผู้สอน แสงจันทร์ เกษากิจ CI 1103 1 SEC 02 ผู้สอน แสงจันทร์ เกษากิจ  GHUM11014 SEC 24 ผู้สอน กรเพชร เพชรรุ่ง GHUM11014 SEC 24 ผู้สอน กรเพชร เพชรรุ่ง GHUM11014 SEC 24 ผู้สอน กรเพชร เพชรรุ่ง        
พฤหัสบดี ED 3801 2 SEC 18 ผู้สอน สมเกตุ อุทธโยธา ED 3801 2 SEC 18 ผู้สอน สมเกตุ อุทธโยธา ED 3801 2 SEC 18 ผู้สอน สมเกตุ อุทธโยธา  GSCI22014 SEC 08 ผู้สอน อังคณา ลังกาวงศ์ GSCI22014 SEC 08 ผู้สอน อังคณา ลังกาวงศ์ GSCI22014 SEC 08 ผู้สอน อังคณา ลังกาวงศ์ GLAN11011 SEC 07 ผู้สอน อรพิน ลือพันธ์ GLAN11011 SEC 07 ผู้สอน อรพิน ลือพันธ์ GLAN11011 SEC 07 ผู้สอน อรพิน ลือพันธ์     
ศุกร์ CI 1301 1 SEC 08 ผู้สอน วลัยพร ทองหยอด CI 1301 1 SEC 08 ผู้สอน วลัยพร ทองหยอด CI 1301 1 SEC 08 ผู้สอน วลัยพร ทองหยอด     GSOC11054 SEC 12 ผู้สอน อังคณา นวลละออง GSOC11054 SEC 12 ผู้สอน อังคณา นวลละออง GSOC11054 SEC 12 ผู้สอน อังคณา นวลละออง     
เสาร์ PA 4102 4 SEC 01 ผู้สอน สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ PA 4102 4 SEC 01 ผู้สอน สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ PA 4102 4 SEC 01 ผู้สอน สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ  MGT 32014 SEC 02 ผู้สอน เจิมขวัญ รัชชุศานติ MGT 32014 SEC 02 ผู้สอน เจิมขวัญ รัชชุศานติ MGT 32014 SEC 02 ผู้สอน เจิมขวัญ รัชชุศานติ GLAN11044 SEC 04 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ GLAN11044 SEC 04 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ GLAN11044 SEC 04 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์     
อาทิตย์ PA 4202 1 SEC 01 ผู้สอน ธัญชนิต เพียรจัด PA 4202 1 SEC 01 ผู้สอน ธัญชนิต เพียรจัด PA 4202 1 SEC 01 ผู้สอน ธัญชนิต เพียรจัด  ECON11034 SEC 02 ผู้สอน มัทนา อินใชย ECON11034 SEC 02 ผู้สอน มัทนา อินใชย ECON11034 SEC 02 ผู้สอน มัทนา อินใชย PA 4203 1 SEC 01 ผู้สอน จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ PA 4203 1 SEC 01 ผู้สอน จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ PA 4203 1 SEC 01 ผู้สอน จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 143
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ PA 1101 4 SEC 04 ผู้สอน รักฎา เมธีโภคพงษ์ PA 1101 4 SEC 04 ผู้สอน รักฎา เมธีโภคพงษ์ PA 1101 4 SEC 04 ผู้สอน รักฎา เมธีโภคพงษ์  GSCI11021 SEC 08 ผู้สอน ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ GSCI11021 SEC 08 ผู้สอน ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ GSCI11021 SEC 08 ผู้สอน ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ENG 16031 SEC 11 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง ENG 16031 SEC 11 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง ENG 16031 SEC 11 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง     
อังคาร GSOC22044 SEC 12 ผู้สอน ฆัมพร กำลังเกื้อ GSOC22044 SEC 12 ผู้สอน ฆัมพร กำลังเกื้อ GSOC22044 SEC 12 ผู้สอน ฆัมพร กำลังเกื้อ  ED 3801 2 SEC 23 ผู้สอน ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ ED 3801 2 SEC 23 ผู้สอน ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ ED 3801 2 SEC 23 ผู้สอน ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ GSOC23011 SEC 02 ผู้สอน อภิญญา ซูดะ GSOC23011 SEC 02 ผู้สอน อภิญญา ซูดะ GSOC23011 SEC 02 ผู้สอน อภิญญา ซูดะ      
พุธ CI 2301 1 SEC 15 ผู้สอน สิตา ทายะติ CI 2301 1 SEC 15 ผู้สอน สิตา ทายะติ CI 2301 1 SEC 15 ผู้สอน สิตา ทายะติ  GSCI11014 SEC 27 ผู้สอน ศรีวิทยา สังวาล GSCI11014 SEC 27 ผู้สอน ศรีวิทยา สังวาล GSCI11014 SEC 27 ผู้สอน ศรีวิทยา สังวาล        
พฤหัสบดี GSCI21024 SEC 05 ผู้สอน พิเชษฐ์ ทานิล GSCI21024 SEC 05 ผู้สอน พิเชษฐ์ ทานิล GSCI21024 SEC 05 ผู้สอน พิเชษฐ์ ทานิล  THAI49031 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI49031 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI49031 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา CI 3302 1 SEC 03 ผู้สอน ประพิณ ขอดแก้ว CI 3302 1 SEC 03 ผู้สอน ประพิณ ขอดแก้ว CI 3302 1 SEC 03 ผู้สอน ประพิณ ขอดแก้ว     
ศุกร์ GHUM22054 SEC 07 ผู้สอน วาริยา ทะพิงค์แก GHUM22054 SEC 07 ผู้สอน วาริยา ทะพิงค์แก GHUM22054 SEC 07 ผู้สอน วาริยา ทะพิงค์แก     THAI21081 SEC 02 ผู้สอน จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ THAI21081 SEC 02 ผู้สอน จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ THAI21081 SEC 02 ผู้สอน จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์     
เสาร์ GLAN11021 SEC 02 ผู้สอน จารุณี นาคเจริญ GLAN11021 SEC 02 ผู้สอน จารุณี นาคเจริญ GLAN11021 SEC 02 ผู้สอน จารุณี นาคเจริญ            
อาทิตย์     GLAN11024 SEC 15 ผู้สอน เกิดศิริ ชมภูกาวิน GLAN11024 SEC 15 ผู้สอน เกิดศิริ ชมภูกาวิน GLAN11024 SEC 15 ผู้สอน เกิดศิริ ชมภูกาวิน GLAN11024 SEC 09 ผู้สอน เกิดศิริ ชมภูกาวิน GLAN11024 SEC 09 ผู้สอน เกิดศิริ ชมภูกาวิน GLAN11024 SEC 09 ผู้สอน เกิดศิริ ชมภูกาวิน     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 144
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ ENG 16024 SEC 21 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ ENG 16024 SEC 21 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ ENG 16024 SEC 21 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ  ENG 16031 SEC 06 ผู้สอน อรพรรณ สุธาพันธ์ ENG 16031 SEC 06 ผู้สอน อรพรรณ สุธาพันธ์ ENG 16031 SEC 06 ผู้สอน อรพรรณ สุธาพันธ์ TOUR34011 SEC 01 ผู้สอน ชูสิทธิ์ ชูชาติ TOUR34011 SEC 01 ผู้สอน ชูสิทธิ์ ชูชาติ TOUR34011 SEC 01 ผู้สอน ชูสิทธิ์ ชูชาติ     
อังคาร GSCI21024 SEC 15 ผู้สอน วุฒิชัย ทะนันชัย GSCI21024 SEC 15 ผู้สอน วุฒิชัย ทะนันชัย GSCI21024 SEC 15 ผู้สอน วุฒิชัย ทะนันชัย  CI 1301 1 SEC 06 ผู้สอน นันทน์นภัส บวรธีรวัฒน์ CI 1301 1 SEC 06 ผู้สอน นันทน์นภัส บวรธีรวัฒน์ CI 1301 1 SEC 06 ผู้สอน นันทน์นภัส บวรธีรวัฒน์ PA 2201 4 SEC 02 ผู้สอน จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ PA 2201 4 SEC 02 ผู้สอน จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ PA 2201 4 SEC 02 ผู้สอน จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์      
พุธ GSCI11011 SEC 09 ผู้สอน ศรีวิทยา สังวาล GSCI11011 SEC 09 ผู้สอน ศรีวิทยา สังวาล GSCI11011 SEC 09 ผู้สอน ศรีวิทยา สังวาล  GHUM21011 SEC 02 ผู้สอน ดาวรี ดีนานนท์ GHUM21011 SEC 02 ผู้สอน ดาวรี ดีนานนท์ GHUM21011 SEC 02 ผู้สอน ดาวรี ดีนานนท์        
พฤหัสบดี GSCI11011 SEC 10 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว GSCI11011 SEC 10 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว GSCI11011 SEC 10 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว  GHUM22054 SEC 39 ผู้สอน อภิสินธุ์ อินทรไข่ GHUM22054 SEC 39 ผู้สอน อภิสินธุ์ อินทรไข่ GHUM22054 SEC 39 ผู้สอน อภิสินธุ์ อินทรไข่ CI 1301 1 SEC 10 ผู้สอน นันทน์นภัส บวรธีรวัฒน์ CI 1301 1 SEC 10 ผู้สอน นันทน์นภัส บวรธีรวัฒน์ CI 1301 1 SEC 10 ผู้สอน นันทน์นภัส บวรธีรวัฒน์     
ศุกร์ SOC 33061 SEC 02 ผู้สอน เปรมวดี กิรวาที SOC 33061 SEC 02 ผู้สอน เปรมวดี กิรวาที SOC 33061 SEC 02 ผู้สอน เปรมวดี กิรวาที  LA 3302 4 SEC 01 ผู้สอน จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ LA 3302 4 SEC 01 ผู้สอน จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ LA 3302 4 SEC 01 ผู้สอน จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ TOUR42021 SEC 01 ผู้สอน วรพล วัฒนเหลืองอรุณ TOUR42021 SEC 01 ผู้สอน วรพล วัฒนเหลืองอรุณ TOUR42021 SEC 01 ผู้สอน วรพล วัฒนเหลืองอรุณ     
เสาร์ GLAN11031 SEC 01 ผู้สอน พรรษกร ชาตรีภิญโญ GLAN11031 SEC 01 ผู้สอน พรรษกร ชาตรีภิญโญ GLAN11031 SEC 01 ผู้สอน พรรษกร ชาตรีภิญโญ  GLAN11044 SEC 02 ผู้สอน พรรษกร ชาตรีภิญโญ GLAN11044 SEC 02 ผู้สอน พรรษกร ชาตรีภิญโญ GLAN11044 SEC 02 ผู้สอน พรรษกร ชาตรีภิญโญ GLAN11024 SEC 13 ผู้สอน นิรันดร์ ตั้งเมธีกุล GLAN11024 SEC 13 ผู้สอน นิรันดร์ ตั้งเมธีกุล GLAN11024 SEC 13 ผู้สอน นิรันดร์ ตั้งเมธีกุล     
อาทิตย์ GLAN11044 SEC 03 ผู้สอน ภัทรกมล รักสวน GLAN11044 SEC 03 ผู้สอน ภัทรกมล รักสวน GLAN11044 SEC 03 ผู้สอน ภัทรกมล รักสวน  GLAN11024 SEC 10 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ GLAN11024 SEC 10 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ GLAN11024 SEC 10 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ GLAN11024 SEC 11 ผู้สอน นิรันดร์ ตั้งเมธีกุล GLAN11024 SEC 11 ผู้สอน นิรันดร์ ตั้งเมธีกุล GLAN11024 SEC 11 ผู้สอน นิรันดร์ ตั้งเมธีกุล     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 145
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ GSCI11014 SEC 29 ผู้สอน ศรีวิทยา สังวาล GSCI11014 SEC 29 ผู้สอน ศรีวิทยา สังวาล GSCI11014 SEC 29 ผู้สอน ศรีวิทยา สังวาล  ACC 21014 SEC 02 ผู้สอน รัชนีกร ปัญญา ACC 21014 SEC 02 ผู้สอน รัชนีกร ปัญญา ACC 21014 SEC 02 ผู้สอน รัชนีกร ปัญญา GSOC11064 SEC 01 ผู้สอน มุจลินท์ ชัยชมภู GSOC11064 SEC 01 ผู้สอน มุจลินท์ ชัยชมภู GSOC11064 SEC 01 ผู้สอน มุจลินท์ ชัยชมภู     
อังคาร COM 27011 SEC 02 ผู้สอน เสรี ปานซาง COM 27011 SEC 02 ผู้สอน เสรี ปานซาง COM 27011 SEC 02 ผู้สอน เสรี ปานซาง  GSCI11024 SEC 19 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร GSCI11024 SEC 19 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร GSCI11024 SEC 19 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร CHN 21014 SEC 03 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล CHN 21014 SEC 03 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล CHN 21014 SEC 03 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล      
พุธ JPN 14014 SEC 01 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 14014 SEC 01 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 14014 SEC 01 ผู้สอน Yukiko Kawai  CHN 35014 SEC 05 ผู้สอน วรรณิดา ถึงแสง CHN 35014 SEC 05 ผู้สอน วรรณิดา ถึงแสง CHN 35014 SEC 05 ผู้สอน วรรณิดา ถึงแสง SOC 33041 SEC 01 ผู้สอน ปลินดา ระมิงค์วงศ์ SOC 33041 SEC 01 ผู้สอน ปลินดา ระมิงค์วงศ์ SOC 33041 SEC 01 ผู้สอน ปลินดา ระมิงค์วงศ์     
พฤหัสบดี GHUM22054 SEC 26 ผู้สอน กัญญวีร ศรีบุรี GHUM22054 SEC 26 ผู้สอน กัญญวีร ศรีบุรี GHUM22054 SEC 26 ผู้สอน กัญญวีร ศรีบุรี  GLAN11044 SEC 36 ผู้สอน เกียรติชัย สายตาคำ GLAN11044 SEC 36 ผู้สอน เกียรติชัย สายตาคำ GLAN11044 SEC 36 ผู้สอน เกียรติชัย สายตาคำ GSOC22034 SEC 03 ผู้สอน วีรนุช วิจิตร GSOC22034 SEC 03 ผู้สอน วีรนุช วิจิตร GSOC22034 SEC 03 ผู้สอน วีรนุช วิจิตร     
ศุกร์ PA 1201 4 SEC 02 ผู้สอน ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร PA 1201 4 SEC 02 ผู้สอน ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร PA 1201 4 SEC 02 ผู้สอน ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร  MGT 11014 SEC 12 ผู้สอน ไพศาล ริ้วธงชัย MGT 11014 SEC 12 ผู้สอน ไพศาล ริ้วธงชัย MGT 11014 SEC 12 ผู้สอน ไพศาล ริ้วธงชัย GLAN11024 SEC 51 ผู้สอน ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ GLAN11024 SEC 51 ผู้สอน ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ GLAN11024 SEC 51 ผู้สอน ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์     
เสาร์ HRM 21031 SEC 01 ผู้สอน ธัญญารัตน์ กาญจนกิตติ HRM 21031 SEC 01 ผู้สอน ธัญญารัตน์ กาญจนกิตติ HRM 21031 SEC 01 ผู้สอน ธัญญารัตน์ กาญจนกิตติ  GSCI22044 SEC 04 ผู้สอน ปริญญา สำราญบำรุง GSCI22044 SEC 04 ผู้สอน ปริญญา สำราญบำรุง GSCI22044 SEC 04 ผู้สอน ปริญญา สำราญบำรุง GSCI22044 SEC 05 ผู้สอน อภิสิทธิ์ ชัยมัง GSCI22044 SEC 05 ผู้สอน อภิสิทธิ์ ชัยมัง GSCI22044 SEC 05 ผู้สอน อภิสิทธิ์ ชัยมัง     
อาทิตย์ MK 1101 4 SEC 05 ผู้สอน ดรุชา รัตนดำรงอักษร MK 1101 4 SEC 05 ผู้สอน ดรุชา รัตนดำรงอักษร MK 1101 4 SEC 05 ผู้สอน ดรุชา รัตนดำรงอักษร  GSCI22044 SEC 03 ผู้สอน ขจร ตรีโสภณากร GSCI22044 SEC 03 ผู้สอน ขจร ตรีโสภณากร GSCI22044 SEC 03 ผู้สอน ขจร ตรีโสภณากร GSCI21024 SEC 02 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน GSCI21024 SEC 02 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน GSCI21024 SEC 02 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 146
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ GSOC24021 SEC 02 ผู้สอน พัชราภรณ์ สุทธนะ GSOC24021 SEC 02 ผู้สอน พัชราภรณ์ สุทธนะ GSOC24021 SEC 02 ผู้สอน พัชราภรณ์ สุทธนะ  GSCI22024 SEC 14 ผู้สอน นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ GSCI22024 SEC 14 ผู้สอน นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ GSCI22024 SEC 14 ผู้สอน นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ GSCI21024 SEC 20 ผู้สอน วุฒิชัย ทะนันชัย GSCI21024 SEC 20 ผู้สอน วุฒิชัย ทะนันชัย GSCI21024 SEC 20 ผู้สอน วุฒิชัย ทะนันชัย     
อังคาร GSOC11034 SEC 03 ผู้สอน อรพิน สร้อยญาณะ GSOC11034 SEC 03 ผู้สอน อรพิน สร้อยญาณะ GSOC11034 SEC 03 ผู้สอน อรพิน สร้อยญาณะ SOC 49034 SEC 01 ผู้สอน นิชธิมา บุญเฉลียว SOC 49034 SEC 01 ผู้สอน นิชธิมา บุญเฉลียว SOC 49034 SEC 01 ผู้สอน นิชธิมา บุญเฉลียว SOC 49034 SEC 01 ผู้สอน นิชธิมา บุญเฉลียว GSCI11011 SEC 07 ผู้สอน มยุรัตน์ ธินะ GSCI11011 SEC 07 ผู้สอน มยุรัตน์ ธินะ GSCI11011 SEC 07 ผู้สอน มยุรัตน์ ธินะ      
พุธ ENG 16034 SEC 31 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง ENG 16034 SEC 31 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง ENG 16034 SEC 31 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง  TOUR33022 SEC 03 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล TOUR33022 SEC 03 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล TOUR33022 SEC 03 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล        
พฤหัสบดี TOUR13012 SEC 02 ผู้สอน นุชนาฎ หาญดำรงกุล TOUR13012 SEC 02 ผู้สอน นุชนาฎ หาญดำรงกุล TOUR13012 SEC 02 ผู้สอน นุชนาฎ หาญดำรงกุล  TOUR23032 SEC 03 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล TOUR23032 SEC 03 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล TOUR23032 SEC 03 ผู้สอน พัศศ์ ผณิณศวรสกุล THAI25011 SEC 02 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI25011 SEC 02 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI25011 SEC 02 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา     
ศุกร์ SOC 49054 SEC 02 ผู้สอน นิชธิมา บุญเฉลียว SOC 49054 SEC 02 ผู้สอน นิชธิมา บุญเฉลียว SOC 49054 SEC 02 ผู้สอน นิชธิมา บุญเฉลียว  ENG 34061 SEC 01 ผู้สอน สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ENG 34061 SEC 01 ผู้สอน สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ENG 34061 SEC 01 ผู้สอน สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ENG 16031 SEC 14 ผู้สอน แอกร แซมซัน ENG 16031 SEC 14 ผู้สอน แอกร แซมซัน ENG 16031 SEC 14 ผู้สอน แอกร แซมซัน     
เสาร์ GSCI22044 SEC 07 ผู้สอน อัจฉรียา กสิยะพัท GSCI22044 SEC 07 ผู้สอน อัจฉรียา กสิยะพัท GSCI22044 SEC 07 ผู้สอน อัจฉรียา กสิยะพัท  GSOC24041 SEC 01 ผู้สอน ทรงเกียรติ สังฆมณี GSOC24041 SEC 01 ผู้สอน ทรงเกียรติ สังฆมณี GSOC24041 SEC 01 ผู้สอน ทรงเกียรติ สังฆมณี GLAN11024 SEC 06 ผู้สอน พะเยา นุเสน GLAN11024 SEC 06 ผู้สอน พะเยา นุเสน GLAN11024 SEC 06 ผู้สอน พะเยา นุเสน     
อาทิตย์ TOUR23032 SEC 01 ผู้สอน Patcharaporn Chaowanapoonpol TOUR23032 SEC 01 ผู้สอน Patcharaporn Chaowanapoonpol TOUR23032 SEC 01 ผู้สอน Patcharaporn Chaowanapoonpol  GHUM22031 SEC 02 ผู้สอน สารภี วีระกุล GHUM22031 SEC 02 ผู้สอน สารภี วีระกุล GHUM22031 SEC 02 ผู้สอน สารภี วีระกุล MK 2109 4 SEC 01 ผู้สอน นัทธ์หทัย เถาตระกูล MK 2109 4 SEC 01 ผู้สอน นัทธ์หทัย เถาตระกูล MK 2109 4 SEC 01 ผู้สอน นัทธ์หทัย เถาตระกูล     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 212
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ MATH44011 SEC 01 ผู้สอน ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี MATH44011 SEC 01 ผู้สอน ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี  MATH12014 SEC 07 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ MATH24011 SEC 04 ผู้สอน ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี MATH33011 SEC 01 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ MATH33011 SEC 01 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ MATH11011 SEC 01 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว MATH11011 SEC 01 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว      
อังคาร MATH24011 SEC 03 ผู้สอน เอกพงษ์ ดวงดาย MATH24011 SEC 03 ผู้สอน เอกพงษ์ ดวงดาย MATH24011 SEC 04 ผู้สอน ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี MATH24011 SEC 04 ผู้สอน ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี MATH31021 SEC 02 ผู้สอน วรเชษฐ สมมะณี MATH31021 SEC 02 ผู้สอน วรเชษฐ สมมะณี MATH31021 SEC 03 ผู้สอน วรเชษฐ สมมะณี MATH11014 SEC 03 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว        
พุธ MATH14014 SEC 07 ผู้สอน วรเชษฐ สมมะณี MATH14014 SEC 07 ผู้สอน วรเชษฐ สมมะณี MATH12014 SEC 05 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ MATH12014 SEC 05 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ MATH24011 SEC 02 ผู้สอน ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี MATH24011 SEC 02 ผู้สอน ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี MATH33011 SEC 01 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ MATH11011 SEC 01 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว       
พฤหัสบดี MATH31021 SEC 03 ผู้สอน วรเชษฐ สมมะณี MATH31021 SEC 03 ผู้สอน วรเชษฐ สมมะณี MATH44011 SEC 01 ผู้สอน ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี MATH31021 SEC 02 ผู้สอน วรเชษฐ สมมะณี MATH14011 SEC 01 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว MATH12011 SEC 02 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ  MATH12014 SEC 05 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ       
ศุกร์ MATH11014 SEC 03 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว MATH11014 SEC 03 ผู้สอน ปวีณา ถ้ำแก้ว MATH12014 SEC 07 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ MATH12014 SEC 07 ผู้สอน ประสิทธิ์ กิจจนศิริ MATH24011 SEC 03 ผู้สอน เอกพงษ์ ดวงดาย MATH34051 SEC 01 ผู้สอน จักรพงศ์ เตี้ยมมี MATH25011 SEC 02 ผู้สอน จักรกริช ถ้ำแก้ว MATH14014 SEC 07 ผู้สอน วรเชษฐ สมมะณี       
เสาร์     GSCI11014 SEC 09 ผู้สอน สุภาพร ฟองจันทร์ตา GSCI11014 SEC 09 ผู้สอน สุภาพร ฟองจันทร์ตา GSCI11014 SEC 09 ผู้สอน สุภาพร ฟองจันทร์ตา GSCI11014 SEC 07 ผู้สอน เอกพงษ์ ดวงดาย GSCI11014 SEC 07 ผู้สอน เอกพงษ์ ดวงดาย GSCI11014 SEC 07 ผู้สอน เอกพงษ์ ดวงดาย     
อาทิตย์     GSCI11011 SEC 02 ผู้สอน จักรกริช ถ้ำแก้ว GSCI11011 SEC 02 ผู้สอน จักรกริช ถ้ำแก้ว GSCI11011 SEC 02 ผู้สอน จักรกริช ถ้ำแก้ว GSCI11011 SEC 01 ผู้สอน จักรกริช ถ้ำแก้ว GSCI11011 SEC 01 ผู้สอน จักรกริช ถ้ำแก้ว GSCI11011 SEC 01 ผู้สอน จักรกริช ถ้ำแก้ว     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 222
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ COM 13051 SEC 01 ผู้สอน อรนุช พันโท COM 13051 SEC 01 ผู้สอน อรนุช พันโท COM 13051 SEC 01 ผู้สอน อรนุช พันโท COM 13051 SEC 01 ผู้สอน อรนุช พันโท           
อังคาร COM 24014 SEC 02 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 24014 SEC 02 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 24014 SEC 02 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 24014 SEC 02 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ   COM 13064 SEC 01  COM 13064 SEC 01  COM 13064 SEC 01  COM 13064 SEC 01       
พุธ COM 33034 SEC 01 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 33034 SEC 01 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 33034 SEC 01 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 33034 SEC 01 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 42041 SEC 04 ผู้สอน รสลิน เพตะกร COM 42041 SEC 04 ผู้สอน รสลิน เพตะกร COM 42041 SEC 04 ผู้สอน รสลิน เพตะกร COM 42041 SEC 04 ผู้สอน รสลิน เพตะกร       
พฤหัสบดี COM 26021 SEC 01 ผู้สอน เกษรา ปัญญา COM 26021 SEC 01 ผู้สอน เกษรา ปัญญา COM 26021 SEC 01 ผู้สอน เกษรา ปัญญา COM 26021 SEC 01 ผู้สอน เกษรา ปัญญา   COM 43041 SEC 01 ผู้สอน ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล COM 43041 SEC 01 ผู้สอน ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล COM 43041 SEC 01 ผู้สอน ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล COM 43041 SEC 01 ผู้สอน ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล     
ศุกร์ COM 13064 SEC 02 ผู้สอน ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล COM 13064 SEC 02 ผู้สอน ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล COM 13064 SEC 02 ผู้สอน ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล COM 13064 SEC 02 ผู้สอน ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล   COM 41011 SEC 01 ผู้สอน เกษรา ปัญญา COM 41011 SEC 01 ผู้สอน เกษรา ปัญญา COM 41011 SEC 01 ผู้สอน เกษรา ปัญญา COM 41011 SEC 01 ผู้สอน เกษรา ปัญญา     
เสาร์ COM 32071 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู COM 32071 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู COM 32071 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู COM 32071 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู COM 13044 SEC 03 ผู้สอน กาญจนา ขัติทะจักร์ COM 13044 SEC 03 ผู้สอน กาญจนา ขัติทะจักร์ COM 13044 SEC 03 ผู้สอน กาญจนา ขัติทะจักร์ COM 49031 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู COM 49031 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู COM 49031 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู     
อาทิตย์ COM 42041 SEC 01 ผู้สอน รสลิน เพตะกร COM 42041 SEC 01 ผู้สอน รสลิน เพตะกร COM 42041 SEC 01 ผู้สอน รสลิน เพตะกร COM 42041 SEC 01 ผู้สอน รสลิน เพตะกร    COM 38021 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 38021 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 38021 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 224
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ COM 32111 SEC 01 ผู้สอน ธฤษ เรือนคำ COM 32111 SEC 01 ผู้สอน ธฤษ เรือนคำ COM 32111 SEC 01 ผู้สอน ธฤษ เรือนคำ COM 32111 SEC 01 ผู้สอน ธฤษ เรือนคำ           
อังคาร COM 22024 SEC 04 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 04 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 04 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 04 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์            
พุธ GSCI11024 SEC 32 ผู้สอน พิมพ์ชนก สุวรรณศรี GSCI11024 SEC 32 ผู้สอน พิมพ์ชนก สุวรรณศรี GSCI11024 SEC 32 ผู้สอน พิมพ์ชนก สุวรรณศรี  COM 33014 SEC 01 ผู้สอน พรวนา รัตนชูโชค COM 33014 SEC 01 ผู้สอน พรวนา รัตนชูโชค COM 33014 SEC 01 ผู้สอน พรวนา รัตนชูโชค COM 33014 SEC 01 ผู้สอน พรวนา รัตนชูโชค       
พฤหัสบดี COM 22024 SEC 03 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 03 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 03 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 03 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์           
ศุกร์ COM 33024 SEC 03 ผู้สอน สารุ่ง ตันตระกูล COM 33024 SEC 03 ผู้สอน สารุ่ง ตันตระกูล COM 33024 SEC 03 ผู้สอน สารุ่ง ตันตระกูล COM 33024 SEC 03 ผู้สอน สารุ่ง ตันตระกูล   COM 22024 SEC 02 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 02 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 02 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 02 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์     
เสาร์ COM 13034 SEC 01 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 13034 SEC 01 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 13034 SEC 01 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 13034 SEC 01 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร    COM 25014 SEC 01 ผู้สอน อำนาจ โกวรรณ COM 25014 SEC 01 ผู้สอน อำนาจ โกวรรณ COM 25014 SEC 01 ผู้สอน อำนาจ โกวรรณ     
อาทิตย์       COM 24034 SEC 01 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 24034 SEC 01 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 24034 SEC 01 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 24034 SEC 01 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 226
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์     CI 4629 2 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ CI 4629 2 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ CI 4629 2 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ CI 4629 2 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์       
อังคาร GLAN11014 SEC 02 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ GLAN11014 SEC 02 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ GLAN11014 SEC 02 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ             
พุธ GLAN11014 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ GLAN11014 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ GLAN11014 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ  HSC 33021 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 33021 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 33021 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต        
พฤหัสบดี ENG 47021 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร ENG 47021 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร ENG 47021 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร            
ศุกร์               
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:23

ตารางการใช้ห้องเรียน 227
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์      ICT 39014 SEC 02 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู ICT 39014 SEC 02 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู ICT 39014 SEC 02 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู ICT 39014 SEC 02 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู      
อังคาร ENG 21051 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย ENG 21051 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย ENG 21051 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย             
พุธ HSC 34024 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา HSC 34024 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา             
พฤหัสบดี ICT 22014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 22014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 22014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง ICT 22014 SEC 01 ผู้สอน สัญฌา พันธุ์แพง           
ศุกร์               
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 228
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ GLAN11024 SEC 02 ผู้สอน Michael Larkin GLAN11024 SEC 02 ผู้สอน Michael Larkin GLAN11024 SEC 02 ผู้สอน Michael Larkin  HSC 33024 SEC 02 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 33024 SEC 02 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 33024 SEC 02 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต        
อังคาร GSCI11014 SEC 01 ผู้สอน ภัทรมน พันธุ์แพง GSCI11014 SEC 01 ผู้สอน ภัทรมน พันธุ์แพง GSCI11014 SEC 01 ผู้สอน ภัทรมน พันธุ์แพง  HSC 44011 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 44011 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 44011 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต         
พุธ TOUR31031 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา TOUR31031 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา TOUR31031 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา   ICT 11014 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ ICT 11014 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ ICT 11014 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ ICT 11014 SEC 01 ผู้สอน คมสัน โกเสนตอ      
พฤหัสบดี HSC 23074 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา HSC 23074 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา HSC 23074 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา  HSC 31014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 31014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 31014 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น        
ศุกร์ TOUR32022 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR32022 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR32022 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR32022 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา           
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 231
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์     TOUR21011 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา TOUR21011 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา TOUR21011 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา        
อังคาร     TOUR32012 SEC 01 ผู้สอน กฤต พันธุ์ปัญญา TOUR32012 SEC 01 ผู้สอน กฤต พันธุ์ปัญญา TOUR32012 SEC 01 ผู้สอน กฤต พันธุ์ปัญญา         
พุธ TOUR44011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR44011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR44011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล  TOUR12034 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา TOUR12034 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา TOUR12034 SEC 01 ผู้สอน ณัฐวุฒิ วิทา        
พฤหัสบดี ER 2103 1 SEC 01 ผู้สอน ณิชชยวรรณ พันธ์ศุภะ ER 2103 1 SEC 01 ผู้สอน ณิชชยวรรณ พันธ์ศุภะ ER 2103 1 SEC 01 ผู้สอน ณิชชยวรรณ พันธ์ศุภะ  TOUR33022 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR33022 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR33022 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR11061 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย TOUR11061 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย TOUR11061 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย     
ศุกร์ TOUR38011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR38011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR38011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล            
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 232
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์     ENG 16034 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ ENG 16034 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ ENG 16034 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ        
อังคาร HSC 13014 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 13014 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 13014 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต             
พุธ TOUR23032 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR23032 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR23032 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น            
พฤหัสบดี GLAN11044 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ GLAN11044 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ GLAN11044 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ  HSC 23104 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา HSC 23104 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา HSC 23104 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา HSC 23104 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา HSC 23104 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา      
ศุกร์ TOUR24011 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR24011 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR24011 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น            
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 233
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์               
อังคาร CHEM36011 SEC 01 ผู้สอน สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ CHEM36011 SEC 01 ผู้สอน สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ CHEM36011 SEC 01 ผู้สอน สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ  CHEM33011 SEC 02 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์ CHEM33011 SEC 02 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์ CHEM33011 SEC 02 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์         
พุธ               
พฤหัสบดี     CHEM33011 SEC 01 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์ CHEM33011 SEC 01 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์ CHEM33011 SEC 01 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์        
ศุกร์ CHEM44021 SEC 02 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ CHEM44021 SEC 02 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ CHEM44021 SEC 02 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ  CHEM36012 SEC 03 ผู้สอน วรางคณา เขาดี CHEM36012 SEC 03 ผู้สอน วรางคณา เขาดี CHEM36012 SEC 03 ผู้สอน วรางคณา เขาดี        
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 235
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ ENG 47031 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ ENG 47031 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ ENG 47031 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์  GLAN11024 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin GLAN11024 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin GLAN11024 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin        
อังคาร TOUR31013 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR31013 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น TOUR31013 SEC 01 ผู้สอน ศุภกร ประทุมถิ่น  ENG 22031 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin ENG 22031 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin ENG 22031 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin         
พุธ ENG 11021 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร ENG 11021 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร ENG 11021 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร  ENG 47051 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร ENG 47051 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร ENG 47051 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร        
พฤหัสบดี EED 22161 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ EED 22161 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ EED 22161 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์  HSC 38011 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 38011 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต HSC 38011 SEC 01 ผู้สอน ศิวาพร ชวาเขต        
ศุกร์               
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 236
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ CHEM26041 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26041 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26041 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม  CHEM25041 SEC 01 ผู้สอน นภารัตน์ จิวาลักษณ์ CHEM25041 SEC 01 ผู้สอน นภารัตน์ จิวาลักษณ์ CHEM25041 SEC 01 ผู้สอน นภารัตน์ จิวาลักษณ์        
อังคาร CHEM26014 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26014 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26014 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม  CHEM46011 SEC 01 ผู้สอน วรางคณา เขาดี CHEM46011 SEC 01 ผู้สอน วรางคณา เขาดี CHEM46021 SEC 01 ผู้สอน วรางคณา เขาดี CHEM46021 SEC 01 ผู้สอน วรางคณา เขาดี CHEM46021 SEC 01 ผู้สอน วรางคณา เขาดี       
พุธ CHEM26051 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26051 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26051 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม   CHEM26031 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26031 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม        
พฤหัสบดี     CHEM35021 SEC 01 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ CHEM35021 SEC 01 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ CHEM35021 SEC 01 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์        
ศุกร์ CHEM26024 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26024 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26024 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม  CHEM26031 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26031 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม CHEM26031 SEC 01 ผู้สอน สราวุฒิ สมนาม        
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 237
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์     ENG 24011 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร ENG 24011 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร ENG 24011 SEC 01 ผู้สอน รักคุณ ปัญญาวุธาไกร        
อังคาร ENG 23011 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ ENG 23011 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ ENG 23011 SEC 01 ผู้สอน อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์  MGT 43011 SEC 01 ผู้สอน ชุติมันต์ สะสอง MGT 43011 SEC 01 ผู้สอน ชุติมันต์ สะสอง MGT 43011 SEC 01 ผู้สอน ชุติมันต์ สะสอง         
พุธ     TOUR42011 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR42011 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา TOUR42011 SEC 01 ผู้สอน สิริลักษณ์ กัลยา        
พฤหัสบดี ENG 12121 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin ENG 12121 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin ENG 12121 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin            
ศุกร์ ENG 21071 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin ENG 21071 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin ENG 21071 SEC 01 ผู้สอน Michael Larkin            
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 238
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ TOUR13051 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย TOUR13051 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย TOUR13051 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย  CI 2201 1 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ CI 2201 1 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ CI 2201 1 SEC 01 ผู้สอน ภัสราภรณ์ นันตากาศ        
อังคาร EED 32111 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา EED 32111 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา EED 32111 SEC 01 ผู้สอน พงศ์กรณ์ ทิปัญญา  GSCI11024 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู GSCI11024 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู GSCI11024 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู         
พุธ ENG 31081 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ ENG 31081 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ ENG 31081 SEC 01 ผู้สอน ปัทมา รัตนกมลวรรณ  TOUR34011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR34011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล TOUR34011 SEC 01 ผู้สอน ทับทิม เป็งมล        
พฤหัสบดี HSC 39021 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 39021 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น HSC 39021 SEC 01 ผู้สอน พัชรี วงศ์ฝั้น  TOUR13014 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย TOUR13014 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย TOUR13014 SEC 01 ผู้สอน กาญจน์พิชชา ถวิลไทย        
ศุกร์               
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 243
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ CHEM33021 SEC 02 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์ CHEM33021 SEC 02 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์ CHEM33021 SEC 02 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์  CHEM24061 SEC 01 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ CHEM24061 SEC 01 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ CHEM24061 SEC 01 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ        
อังคาร CHEM24021 SEC 02 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM24021 SEC 02 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM24021 SEC 02 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี  CHEM24051 SEC 01 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM24051 SEC 01 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM24051 SEC 01 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM35011 SEC 01 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ CHEM35011 SEC 01 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ CHEM35011 SEC 01 ผู้สอน อโนดาษ์ รัชเวทย์      
พุธ CHEM24024 SEC 05 ผู้สอน ณีรนุช อินต๊ะแก้ว CHEM24024 SEC 05 ผู้สอน ณีรนุช อินต๊ะแก้ว CHEM24024 SEC 05 ผู้สอน ณีรนุช อินต๊ะแก้ว  CHEM24024 SEC 06 ผู้สอน สุกิจ ทองแบน CHEM24024 SEC 06 ผู้สอน สุกิจ ทองแบน CHEM24024 SEC 06 ผู้สอน สุกิจ ทองแบน        
พฤหัสบดี CHEM24024 SEC 03 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM24024 SEC 03 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM24024 SEC 03 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี  CHEM24024 SEC 04 ผู้สอน สุกิจ ทองแบน CHEM24024 SEC 04 ผู้สอน สุกิจ ทองแบน CHEM24024 SEC 04 ผู้สอน สุกิจ ทองแบน        
ศุกร์ CHEM33021 SEC 01 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์ CHEM33021 SEC 01 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์ CHEM33021 SEC 01 ผู้สอน ถาวร รักกาญจนันท์  CHEM24021 SEC 01 ผู้สอน สุกิจ ทองแบน CHEM24021 SEC 01 ผู้สอน สุกิจ ทองแบน CHEM24021 SEC 01 ผู้สอน สุกิจ ทองแบน CHEM32021 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM32021 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM32021 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน     
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 246
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ CHEM37051 SEC 01 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ CHEM37051 SEC 01 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ CHEM37051 SEC 01 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์  CHEM37061 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM37061 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM37061 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM27014 SEC 02 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ CHEM27014 SEC 02 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ CHEM27014 SEC 02 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์     
อังคาร CHEM37041 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM37041 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM37041 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน  CHEM24041 SEC 01 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ CHEM24041 SEC 01 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ CHEM24041 SEC 01 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ         
พุธ CHEM44021 SEC 01 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ CHEM44021 SEC 01 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ CHEM44021 SEC 01 ผู้สอน วาสนา ประภาเลิศ  CHEM25041 SEC 02 ผู้สอน นภารัตน์ จิวาลักษณ์ CHEM25041 SEC 02 ผู้สอน นภารัตน์ จิวาลักษณ์ CHEM25041 SEC 02 ผู้สอน นภารัตน์ จิวาลักษณ์        
พฤหัสบดี CHEM36011 SEC 02 ผู้สอน สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ CHEM36011 SEC 02 ผู้สอน สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ CHEM36011 SEC 02 ผู้สอน สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ  CHEM37021 SEC 01 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ CHEM37021 SEC 01 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ CHEM37021 SEC 01 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์        
ศุกร์ CHEM37024 SEC 02 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM37024 SEC 02 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM37024 SEC 02 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน  CHEM24041 SEC 02 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM24041 SEC 02 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM24041 SEC 02 ผู้สอน นีรนุช ไชยรังษี CHEM37014 SEC 02 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ CHEM37014 SEC 02 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ CHEM37014 SEC 02 ผู้สอน ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์     
เสาร์ CHEM27014 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM27014 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM27014 SEC 01 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน  CHEM27014 SEC 02 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM27014 SEC 02 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน CHEM27014 SEC 02 ผู้สอน พสุ ปราโมกข์ชน        
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 252
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ ENV 23024 SEC 01 ผู้สอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ENV 23024 SEC 01 ผู้สอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ENV 23024 SEC 01 ผู้สอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี  ENV 21031 SEC 01 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 21031 SEC 01 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 21031 SEC 01 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 33041 SEC 01 ผู้สอน สมิต ไทยเจริญ ENV 33041 SEC 01 ผู้สอน สมิต ไทยเจริญ ENV 33041 SEC 01 ผู้สอน สมิต ไทยเจริญ     
อังคาร ENV 31031 SEC 05 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 31031 SEC 05 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 31031 SEC 05 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์  ENV 31031 SEC 02 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 31031 SEC 02 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 31031 SEC 02 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 43081 SEC 02 ผู้สอน สมิต ไทยเจริญ ENV 43081 SEC 02 ผู้สอน สมิต ไทยเจริญ ENV 43081 SEC 02 ผู้สอน สมิต ไทยเจริญ      
พุธ ENV 23044 SEC 01 ผู้สอน ภัครดา บุญแจ้ง ENV 23044 SEC 01 ผู้สอน ภัครดา บุญแจ้ง ENV 23044 SEC 01 ผู้สอน ภัครดา บุญแจ้ง  ENV 22021 SEC 02 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา ENV 22021 SEC 02 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา  ENV 31044 SEC 02 ผู้สอน สมิต ไทยเจริญ ENV 31044 SEC 02 ผู้สอน สมิต ไทยเจริญ ENV 31044 SEC 02 ผู้สอน สมิต ไทยเจริญ     
พฤหัสบดี ENV 11014 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ENV 11014 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ENV 11014 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์  ENV 38011 SEC 02 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ENV 38011 SEC 02 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ENV 38011 SEC 02 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์        
ศุกร์ ENV 31034 SEC 04 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 31034 SEC 04 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์ ENV 31034 SEC 04 ผู้สอน ชวิศ จิตรวิจารณ์            
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 254
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ ENV 22014 SEC 01 ผู้สอน ปมณฑ์ ภูมาศ ENV 22014 SEC 01 ผู้สอน ปมณฑ์ ภูมาศ   ENV 23024 SEC 02 ผู้สอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ENV 23024 SEC 02 ผู้สอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ENV 23024 SEC 02 ผู้สอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ENV 21014 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ENV 21014 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ENV 21014 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์     
อังคาร     ENV 11014 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ENV 11014 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์  ENV 23014 SEC 02 ผู้สอน จันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ENV 23014 SEC 02 ผู้สอน จันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ENV 23014 SEC 02 ผู้สอน จันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์      
พุธ ENV 21024 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ENV 21024 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ENV 21024 SEC 01 ผู้สอน ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์  ENV 22034 SEC 02 ผู้สอน ภัครดา บุญแจ้ง ENV 22034 SEC 02 ผู้สอน ภัครดา บุญแจ้ง ENV 22034 SEC 02 ผู้สอน ภัครดา บุญแจ้ง ENV 39021 SEC 02 ผู้สอน ปมณฑ์ ภูมาศ ENV 39021 SEC 02 ผู้สอน ปมณฑ์ ภูมาศ ENV 39021 SEC 02 ผู้สอน ปมณฑ์ ภูมาศ     
พฤหัสบดี ENV 22021 SEC 01 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา ENV 22021 SEC 01 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา ENV 22021 SEC 01 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา  ENV 22034 SEC 01 ผู้สอน ชาญ ยอดเละ ENV 22034 SEC 01 ผู้สอน ชาญ ยอดเละ ENV 22034 SEC 01 ผู้สอน ชาญ ยอดเละ        
ศุกร์ ENV 22014 SEC 01 ผู้สอน ปมณฑ์ ภูมาศ ENV 22014 SEC 01 ผู้สอน ปมณฑ์ ภูมาศ ENV 22014 SEC 01 ผู้สอน ปมณฑ์ ภูมาศ  ENV 22021 SEC 02 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา ENV 22021 SEC 02 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา ENV 22021 SEC 02 ผู้สอน พัฒนา บุญญประภา        
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 263
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ COM 22024 SEC 05 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 22024 SEC 05 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 22024 SEC 05 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 22024 SEC 05 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล   COM 13034 SEC 02  COM 13034 SEC 02  COM 13034 SEC 02  COM 13034 SEC 02      
อังคาร COM 42041 SEC 02 ผู้สอน รสลิน เพตะกร COM 42041 SEC 02 ผู้สอน รสลิน เพตะกร COM 42041 SEC 02 ผู้สอน รสลิน เพตะกร COM 42041 SEC 02 ผู้สอน รสลิน เพตะกร   COM 33024 SEC 02 ผู้สอน สารุ่ง ตันตระกูล COM 33024 SEC 02 ผู้สอน สารุ่ง ตันตระกูล COM 33024 SEC 02 ผู้สอน สารุ่ง ตันตระกูล COM 33024 SEC 02 ผู้สอน สารุ่ง ตันตระกูล      
พุธ COM 24031 SEC 01 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 24031 SEC 01 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 24031 SEC 01 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 24031 SEC 01 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 22021 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 22021 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 22021 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 22021 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล       
พฤหัสบดี COM 34074 SEC 02 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 34074 SEC 02 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 34074 SEC 02 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 34074 SEC 02 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 13034 SEC 03 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 13034 SEC 03 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 13034 SEC 03 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 13034 SEC 03 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร       
ศุกร์ COM 32061 SEC 02 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 32061 SEC 02 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 32061 SEC 02 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 32061 SEC 02 ผู้สอน ประธาน คำจินะ   COM 13051 SEC 02 ผู้สอน วาสนา สันติธีรากุล COM 13051 SEC 02 ผู้สอน วาสนา สันติธีรากุล COM 13051 SEC 02 ผู้สอน วาสนา สันติธีรากุล COM 13051 SEC 02 ผู้สอน วาสนา สันติธีรากุล     
เสาร์ COM 24014 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 24014 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 24014 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 24014 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ           
อาทิตย์ COM 26024 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 26024 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 26024 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 26024 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ           
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 265
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ COM 42041 SEC 01 ผู้สอน กาญจนา ทองบุญนาค COM 42041 SEC 01 ผู้สอน กาญจนา ทองบุญนาค COM 42041 SEC 01 ผู้สอน กาญจนา ทองบุญนาค COM 42041 SEC 01 ผู้สอน กาญจนา ทองบุญนาค COM 24034 SEC 03 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 24034 SEC 03 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 24034 SEC 03 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย COM 24034 SEC 03 ผู้สอน ชนินทร์ มหัทธนชัย       
อังคาร COM 13034 SEC 01 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 13034 SEC 01 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 13034 SEC 01 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 13034 SEC 01 ผู้สอน ทัศนันท์ จันทร COM 26024 SEC 02 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 26024 SEC 02 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 32061 SEC 01 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 32061 SEC 01 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 32061 SEC 01 ผู้สอน ประธาน คำจินะ COM 32061 SEC 01 ผู้สอน ประธาน คำจินะ      
พุธ COM 13051 SEC 03 ผู้สอน อรนุช พันโท COM 13051 SEC 03 ผู้สอน อรนุช พันโท COM 13051 SEC 03 ผู้สอน อรนุช พันโท COM 13051 SEC 03 ผู้สอน อรนุช พันโท COM 26024 SEC 03 ผู้สอน บุษราภรณ์ มหัทธนชัย COM 26024 SEC 03 ผู้สอน บุษราภรณ์ มหัทธนชัย         
พฤหัสบดี COM 42041 SEC 03 ผู้สอน กาญจนา ทองบุญนาค COM 42041 SEC 03 ผู้สอน กาญจนา ทองบุญนาค COM 42041 SEC 03 ผู้สอน กาญจนา ทองบุญนาค COM 42041 SEC 03 ผู้สอน กาญจนา ทองบุญนาค           
ศุกร์ COM 33014 SEC 02 ผู้สอน พรวนา รัตนชูโชค COM 33014 SEC 02 ผู้สอน พรวนา รัตนชูโชค COM 33014 SEC 02 ผู้สอน พรวนา รัตนชูโชค COM 33014 SEC 02 ผู้สอน พรวนา รัตนชูโชค COM 26024 SEC 03 ผู้สอน บุษราภรณ์ มหัทธนชัย COM 26024 SEC 03 ผู้สอน บุษราภรณ์ มหัทธนชัย COM 24014 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 24014 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 24014 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ COM 24014 SEC 01 ผู้สอน ทิวาวัลย์ ต๊ะการ     
เสาร์               
อาทิตย์ COM 31034 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 31034 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 31034 SEC 01 ผู้สอน ชัยทัศน์ เกียรติยากุล COM 39014 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู COM 39014 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู COM 39014 SEC 01 ผู้สอน พริ้มไพร วงค์ชมภู COM 22024 SEC 01 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 01 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 01 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ COM 22024 SEC 01 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 315
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ 6000003 SEC 07  6000003 SEC 07  6000003 SEC 07   SOC 33061 SEC 01 ผู้สอน เปรมวดี กิรวาที SOC 33061 SEC 01 ผู้สอน เปรมวดี กิรวาที SOC 33061 SEC 01 ผู้สอน เปรมวดี กิรวาที        
อังคาร ECON11031 SEC 02 ผู้สอน วีรนุช วิจิตร ECON11031 SEC 02 ผู้สอน วีรนุช วิจิตร ECON11031 SEC 02 ผู้สอน วีรนุช วิจิตร  GEO 24254 SEC 01 ผู้สอน พรรณิการ์ อุทธวัง GEO 24254 SEC 01 ผู้สอน พรรณิการ์ อุทธวัง GEO 24254 SEC 01 ผู้สอน พรรณิการ์ อุทธวัง PA 3202 4 SEC 02 ผู้สอน นิชนันท์ พิชัยเงาะ PA 3202 4 SEC 02 ผู้สอน นิชนันท์ พิชัยเงาะ PA 3202 4 SEC 02 ผู้สอน นิชนันท์ พิชัยเงาะ      
พุธ CA 1101 4 SEC 02 ผู้สอน ดารารัตน์ ไชยาโส CA 1101 4 SEC 02 ผู้สอน ดารารัตน์ ไชยาโส CA 1101 4 SEC 02 ผู้สอน ดารารัตน์ ไชยาโส  THAI31111 SEC 01 ผู้สอน กฤษณา สมบัติ THAI31111 SEC 01 ผู้สอน กฤษณา สมบัติ THAI31111 SEC 01 ผู้สอน กฤษณา สมบัติ        
พฤหัสบดี THAI23044 SEC 01 ผู้สอน วาทินี ศิริชัย THAI23044 SEC 01 ผู้สอน วาทินี ศิริชัย THAI23044 SEC 01 ผู้สอน วาทินี ศิริชัย  GSCI11024 SEC 25 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ GSCI11024 SEC 25 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ GSCI11024 SEC 25 ผู้สอน ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ SOC 11024 SEC 01 ผู้สอน ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ SOC 11024 SEC 01 ผู้สอน ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ SOC 11024 SEC 01 ผู้สอน ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์     
ศุกร์ HIST42021 SEC 01 ผู้สอน จิตราภรณ์ สุทธาวาส HIST42021 SEC 01 ผู้สอน จิตราภรณ์ สุทธาวาส HIST42021 SEC 01 ผู้สอน จิตราภรณ์ สุทธาวาส  LW 1117 1 SEC 01 ผู้สอน ริญญาภัทร์ ณ สงขลา LW 1117 1 SEC 01 ผู้สอน ริญญาภัทร์ ณ สงขลา LW 1117 1 SEC 01 ผู้สอน ริญญาภัทร์ ณ สงขลา        
เสาร์     TOUR25031 SEC 02 ผู้สอน ศรีนคร ศรีแก้ว TOUR25031 SEC 02 ผู้สอน ศรีนคร ศรีแก้ว TOUR25031 SEC 02 ผู้สอน ศรีนคร ศรีแก้ว MC 4301 1 SEC 01 ผู้สอน อุไร ไชยเสน MC 4301 1 SEC 01 ผู้สอน อุไร ไชยเสน MC 4301 1 SEC 01 ผู้สอน อุไร ไชยเสน     
อาทิตย์ CA 3105 4 SEC 02 ผู้สอน ศุภณิช จันทร์สอง CA 3105 4 SEC 02 ผู้สอน ศุภณิช จันทร์สอง CA 3105 4 SEC 02 ผู้สอน ศุภณิช จันทร์สอง CA 3105 4 SEC 02 ผู้สอน ศุภณิช จันทร์สอง CA 2401 4 SEC 02 ผู้สอน ฝนทิพย์ กำลังยิ่ง CA 2401 4 SEC 02 ผู้สอน ฝนทิพย์ กำลังยิ่ง CA 2401 4 SEC 02 ผู้สอน ฝนทิพย์ กำลังยิ่ง MGT 21064 SEC 05 ผู้สอน พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช MGT 21064 SEC 05 ผู้สอน พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช MGT 21064 SEC 05 ผู้สอน พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 325
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์               
อังคาร                
พุธ JPN 38011 SEC 01 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 38011 SEC 01 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 38011 SEC 01 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา            
พฤหัสบดี JPN 47021 SEC 01 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 47021 SEC 01 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 47021 SEC 01 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา  JPN 47021 SEC 02 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 47021 SEC 02 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 47021 SEC 02 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา        
ศุกร์               
เสาร์               
อาทิตย์               
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 332
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ ENG 11034 SEC 01 ผู้สอน สิทธิชัย สาเอี่ยม ENG 11034 SEC 01 ผู้สอน สิทธิชัย สาเอี่ยม ENG 11034 SEC 01 ผู้สอน สิทธิชัย สาเอี่ยม  GLAN11024 SEC 11 ผู้สอน วรพรรณ สิทธิเลิศ GLAN11024 SEC 11 ผู้สอน วรพรรณ สิทธิเลิศ GLAN11024 SEC 11 ผู้สอน วรพรรณ สิทธิเลิศ GLAN11024 SEC 23 ผู้สอน วรพรรณ สิทธิเลิศ GLAN11024 SEC 23 ผู้สอน วรพรรณ สิทธิเลิศ GLAN11024 SEC 23 ผู้สอน วรพรรณ สิทธิเลิศ     
อังคาร ENG 15014 SEC 04 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ENG 15014 SEC 04 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ENG 15014 SEC 04 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์  ENG 15014 SEC 11 ผู้สอน ปณชนก ชาญไววิทย์ ENG 15014 SEC 11 ผู้สอน ปณชนก ชาญไววิทย์ ENG 15014 SEC 11 ผู้สอน ปณชนก ชาญไววิทย์ GLAN11044 SEC 28 ผู้สอน บุณิกา คุณยศยิ่ง GLAN11044 SEC 28 ผู้สอน บุณิกา คุณยศยิ่ง GLAN11044 SEC 28 ผู้สอน บุณิกา คุณยศยิ่ง      
พุธ ENG 15014 SEC 09 ผู้สอน เฉลิมชัย ไชยชมภู ENG 15014 SEC 09 ผู้สอน เฉลิมชัย ไชยชมภู ENG 15014 SEC 09 ผู้สอน เฉลิมชัย ไชยชมภู  ENG 15011 SEC 02 ผู้สอน พะเยา นุเสน ENG 15011 SEC 02 ผู้สอน พะเยา นุเสน ENG 15011 SEC 02 ผู้สอน พะเยา นุเสน        
พฤหัสบดี CHN 45051 SEC 03 ผู้สอน ประนอม ลำงาม CHN 45051 SEC 03 ผู้สอน ประนอม ลำงาม CHN 45051 SEC 03 ผู้สอน ประนอม ลำงาม  CONS12094 SEC 01 ผู้สอน ไกรสร ลักษณ์ศิริ CONS12094 SEC 01 ผู้สอน ไกรสร ลักษณ์ศิริ CONS12094 SEC 01 ผู้สอน ไกรสร ลักษณ์ศิริ GLAN11021 SEC 07 ผู้สอน กฤษณะ สุยะอ้าย GLAN11021 SEC 07 ผู้สอน กฤษณะ สุยะอ้าย GLAN11021 SEC 07 ผู้สอน กฤษณะ สุยะอ้าย     
ศุกร์ GLAN11044 SEC 06 ผู้สอน กมลฉัตร ทานะมัย GLAN11044 SEC 06 ผู้สอน กมลฉัตร ทานะมัย GLAN11044 SEC 06 ผู้สอน กมลฉัตร ทานะมัย  ENG 15014 SEC 03 ผู้สอน ปณชนก ชาญไววิทย์ ENG 15014 SEC 03 ผู้สอน ปณชนก ชาญไววิทย์ ENG 15014 SEC 03 ผู้สอน ปณชนก ชาญไววิทย์ ENG 16014 SEC 17 ผู้สอน ภัทรกมล รักสวน ENG 16014 SEC 17 ผู้สอน ภัทรกมล รักสวน ENG 16014 SEC 17 ผู้สอน ภัทรกมล รักสวน     
เสาร์ ENG 16031 SEC 02 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม ENG 16031 SEC 02 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม ENG 16031 SEC 02 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม  ENG 15014 SEC 03 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม ENG 15014 SEC 03 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม ENG 15014 SEC 03 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม THAI12024 SEC 01 ผู้สอน พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง THAI12024 SEC 01 ผู้สอน พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง THAI12024 SEC 01 ผู้สอน พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง     
อาทิตย์ ENG 15014 SEC 02 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ENG 15014 SEC 02 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ENG 15014 SEC 02 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์  ENG 15024 SEC 02 ผู้สอน รัชนีวรรณ มาวงศ์ ENG 15024 SEC 02 ผู้สอน รัชนีวรรณ มาวงศ์ ENG 15024 SEC 02 ผู้สอน รัชนีวรรณ มาวงศ์        
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 333
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ GLAN11044 SEC 07 ผู้สอน เกียรติชัย สายตาคำ GLAN11044 SEC 07 ผู้สอน เกียรติชัย สายตาคำ GLAN11044 SEC 07 ผู้สอน เกียรติชัย สายตาคำ  GLAN11044 SEC 33 ผู้สอน กนิษฐ์ ดีหนอ GLAN11044 SEC 33 ผู้สอน กนิษฐ์ ดีหนอ GLAN11044 SEC 33 ผู้สอน กนิษฐ์ ดีหนอ ENG 15014 SEC 06 ผู้สอน ฉันทนา ศศิธรามาศ ENG 15014 SEC 06 ผู้สอน ฉันทนา ศศิธรามาศ ENG 15014 SEC 06 ผู้สอน ฉันทนา ศศิธรามาศ     
อังคาร ENG 15024 SEC 01 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง ENG 15024 SEC 01 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง ENG 15024 SEC 01 ผู้สอน เอกรัฐ อินทร์แสง  ENG 15054 SEC 01 ผู้สอน Agahi Hamid ENG 15054 SEC 01 ผู้สอน Agahi Hamid ENG 15054 SEC 01 ผู้สอน Agahi Hamid GLAN11024 SEC 21 ผู้สอน พรธีรนันท์ จันทร์ผา GLAN11024 SEC 21 ผู้สอน พรธีรนันท์ จันทร์ผา GLAN11024 SEC 21 ผู้สอน พรธีรนันท์ จันทร์ผา      
พุธ GLAN11024 SEC 22 ผู้สอน พะเยา นุเสน GLAN11024 SEC 22 ผู้สอน พะเยา นุเสน GLAN11024 SEC 22 ผู้สอน พะเยา นุเสน  ENG 11021 SEC 02 ผู้สอน สิทธิชัย สาเอี่ยม ENG 11021 SEC 02 ผู้สอน สิทธิชัย สาเอี่ยม ENG 11021 SEC 02 ผู้สอน สิทธิชัย สาเอี่ยม        
พฤหัสบดี GLAN11024 SEC 12 ผู้สอน ธมนณัฎฐ์ เสียงเพราะ GLAN11024 SEC 12 ผู้สอน ธมนณัฎฐ์ เสียงเพราะ GLAN11024 SEC 12 ผู้สอน ธมนณัฎฐ์ เสียงเพราะ  ENG 15014 SEC 12 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ENG 15014 SEC 12 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ENG 15014 SEC 12 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ GLAN11044 SEC 09 ผู้สอน ลลิดา วิบูลวัชร GLAN11044 SEC 09 ผู้สอน ลลิดา วิบูลวัชร GLAN11044 SEC 09 ผู้สอน ลลิดา วิบูลวัชร     
ศุกร์ ENG 12014 SEC 01 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม ENG 12014 SEC 01 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม ENG 12014 SEC 01 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม  JPN 24014 SEC 01 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 24014 SEC 01 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 24014 SEC 01 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา        
เสาร์ ENG 15011 SEC 01 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ ENG 15011 SEC 01 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ ENG 15011 SEC 01 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์  ENG 15024 SEC 01 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ ENG 15024 SEC 01 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ ENG 15024 SEC 01 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ TOUR42021 SEC 01 ผู้สอน วรพล วัฒนเหลืองอรุณ TOUR42021 SEC 01 ผู้สอน วรพล วัฒนเหลืองอรุณ TOUR42021 SEC 01 ผู้สอน วรพล วัฒนเหลืองอรุณ     
อาทิตย์ ENG 15024 SEC 04 ผู้สอน รัชนีวรรณ มาวงศ์ ENG 15024 SEC 04 ผู้สอน รัชนีวรรณ มาวงศ์ ENG 15024 SEC 04 ผู้สอน รัชนีวรรณ มาวงศ์  ENG 15024 SEC 05 ผู้สอน เพชรรัตน์ ศรีนุต ENG 15024 SEC 05 ผู้สอน เพชรรัตน์ ศรีนุต ENG 15024 SEC 05 ผู้สอน เพชรรัตน์ ศรีนุต ENG 15014 SEC 04 ผู้สอน รัชนีวรรณ มาวงศ์ ENG 15014 SEC 04 ผู้สอน รัชนีวรรณ มาวงศ์ ENG 15014 SEC 04 ผู้สอน รัชนีวรรณ มาวงศ์     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 334
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ GLAN11024 SEC 49 ผู้สอน รชฏ นุเสน GLAN11024 SEC 49 ผู้สอน รชฏ นุเสน GLAN11024 SEC 49 ผู้สอน รชฏ นุเสน  ENG 15014 SEC 10 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ ENG 15014 SEC 10 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ ENG 15014 SEC 10 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ ENG 15054 SEC 03 ผู้สอน Agahi Hamid ENG 15054 SEC 03 ผู้สอน Agahi Hamid ENG 15054 SEC 03 ผู้สอน Agahi Hamid     
อังคาร ENG 12144 SEC 02 ผู้สอน จารุณี นาคเจริญ ENG 12144 SEC 02 ผู้สอน จารุณี นาคเจริญ ENG 12144 SEC 02 ผู้สอน จารุณี นาคเจริญ  ENG 15014 SEC 08 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ENG 15014 SEC 08 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ENG 15014 SEC 08 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ GLAN11024 SEC 25 ผู้สอน วีรวัส เลิศรมยานันท์ GLAN11024 SEC 25 ผู้สอน วีรวัส เลิศรมยานันท์ GLAN11024 SEC 25 ผู้สอน วีรวัส เลิศรมยานันท์      
พุธ     MK 2109 4 SEC 03 ผู้สอน มัทนียา พฤฒิยานนท์ MK 2109 4 SEC 03 ผู้สอน มัทนียา พฤฒิยานนท์ MK 2109 4 SEC 03 ผู้สอน มัทนียา พฤฒิยานนท์        
พฤหัสบดี ENG 15014 SEC 05 ผู้สอน เฉลิมชัย ไชยชมภู ENG 15014 SEC 05 ผู้สอน เฉลิมชัย ไชยชมภู ENG 15014 SEC 05 ผู้สอน เฉลิมชัย ไชยชมภู  ENG 16021 SEC 01 ผู้สอน รณวีร์ พาผล ENG 16021 SEC 01 ผู้สอน รณวีร์ พาผล ENG 16021 SEC 01 ผู้สอน รณวีร์ พาผล        
ศุกร์ ENG 16024 SEC 07 ผู้สอน ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน ENG 16024 SEC 07 ผู้สอน ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน ENG 16024 SEC 07 ผู้สอน ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน  TOUR38011 SEC 02 ผู้สอน นันทิยา ตันตราสืบ TOUR38011 SEC 02 ผู้สอน นันทิยา ตันตราสืบ TOUR38011 SEC 02 ผู้สอน นันทิยา ตันตราสืบ TOUR38011 SEC 03 ผู้สอน นันทิยา ตันตราสืบ TOUR38011 SEC 03 ผู้สอน นันทิยา ตันตราสืบ TOUR38011 SEC 03 ผู้สอน นันทิยา ตันตราสืบ     
เสาร์               
อาทิตย์ TOUR49011 SEC 01 ผู้สอน ชูสิทธิ์ ชูชาติ TOUR49011 SEC 01 ผู้สอน ชูสิทธิ์ ชูชาติ TOUR49011 SEC 01 ผู้สอน ชูสิทธิ์ ชูชาติ            
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:24

ตารางการใช้ห้องเรียน 335
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ CHN 45011 SEC 01 ผู้สอน Ye Shanshan CHN 45011 SEC 01 ผู้สอน Ye Shanshan CHN 45011 SEC 01 ผู้สอน Ye Shanshan  GLAN11024 SEC 42 ผู้สอน พะเยา นุเสน GLAN11024 SEC 42 ผู้สอน พะเยา นุเสน GLAN11024 SEC 42 ผู้สอน พะเยา นุเสน ACC 11021 SEC 02 ผู้สอน พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ ACC 11021 SEC 02 ผู้สอน พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ ACC 11021 SEC 02 ผู้สอน พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ     
อังคาร GLAN11024 SEC 47 ผู้สอน อาทิตย์ แฮมเมอรี่ GLAN11024 SEC 47 ผู้สอน อาทิตย์ แฮมเมอรี่ GLAN11024 SEC 47 ผู้สอน อาทิตย์ แฮมเมอรี่  MGT 11011 SEC 03 ผู้สอน ยุทธนา นิลสกุล MGT 11011 SEC 03 ผู้สอน ยุทธนา นิลสกุล MGT 11011 SEC 03 ผู้สอน ยุทธนา นิลสกุล TOUR49011 SEC 03 ผู้สอน มาโนชย์ นวลสระ TOUR49011 SEC 03 ผู้สอน มาโนชย์ นวลสระ TOUR49011 SEC 03 ผู้สอน มาโนชย์ นวลสระ      
พุธ ENG 12104 SEC 01 ผู้สอน รชฏ นุเสน ENG 12104 SEC 01 ผู้สอน รชฏ นุเสน ENG 12104 SEC 01 ผู้สอน รชฏ นุเสน  GLAN11044 SEC 25 ผู้สอน เจริญศรี พื้นผาสุข GLAN11044 SEC 25 ผู้สอน เจริญศรี พื้นผาสุข GLAN11044 SEC 25 ผู้สอน เจริญศรี พื้นผาสุข        
พฤหัสบดี ENG 15034 SEC 01 ผู้สอน Parham Rafatjou ENG 15034 SEC 01 ผู้สอน Parham Rafatjou ENG 15034 SEC 01 ผู้สอน Parham Rafatjou  ENG 16024 SEC 08 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ ENG 16024 SEC 08 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ ENG 16024 SEC 08 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ ENG 16031 SEC 10 ผู้สอน สาริศา แก้วอินตา ENG 16031 SEC 10 ผู้สอน สาริศา แก้วอินตา ENG 16031 SEC 10 ผู้สอน สาริศา แก้วอินตา     
ศุกร์ THAI34051 SEC 02 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน THAI34051 SEC 02 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน THAI34051 SEC 02 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน  THAI21081 SEC 03 ผู้สอน จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ THAI21081 SEC 03 ผู้สอน จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ THAI21081 SEC 03 ผู้สอน จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ GLAN11024 SEC 13 ผู้สอน พรธีรนันท์ จันทร์ผา GLAN11024 SEC 13 ผู้สอน พรธีรนันท์ จันทร์ผา GLAN11024 SEC 13 ผู้สอน พรธีรนันท์ จันทร์ผา     
เสาร์     ENG 15024 SEC 03 ผู้สอน กฤษณะ สุยะอ้าย ENG 15024 SEC 03 ผู้สอน กฤษณะ สุยะอ้าย ENG 15024 SEC 03 ผู้สอน กฤษณะ สุยะอ้าย 6000003 1 SEC 07  6000003 1 SEC 07  6000003 1 SEC 07      
อาทิตย์ ENG 16024 SEC 02 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ ENG 16024 SEC 02 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ ENG 16024 SEC 02 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ  TOUR41011 SEC 01 ผู้สอน ณัฐพล เนียมแก้ว TOUR41011 SEC 01 ผู้สอน ณัฐพล เนียมแก้ว TOUR41011 SEC 01 ผู้สอน ณัฐพล เนียมแก้ว        
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:25

ตารางการใช้ห้องเรียน 336
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ JPN 11014 SEC 02 ผู้สอน วิไลรัตน์ ทาโส JPN 11014 SEC 02 ผู้สอน วิไลรัตน์ ทาโส JPN 11014 SEC 02 ผู้สอน วิไลรัตน์ ทาโส  JPN 11014 SEC 01 ผู้สอน วิไลรัตน์ ทาโส JPN 11014 SEC 01 ผู้สอน วิไลรัตน์ ทาโส JPN 11014 SEC 01 ผู้สอน วิไลรัตน์ ทาโส ENG 12144 SEC 01 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ ENG 12144 SEC 01 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์ ENG 12144 SEC 01 ผู้สอน เกศินี ศรีรัตน์     
อังคาร GLAN11024 SEC 20 ผู้สอน วีรวัส เลิศรมยานันท์ GLAN11024 SEC 20 ผู้สอน วีรวัส เลิศรมยานันท์ GLAN11024 SEC 20 ผู้สอน วีรวัส เลิศรมยานันท์  JPN 16014 SEC 02 ผู้สอน Yumiko Shima JPN 16014 SEC 02 ผู้สอน Yumiko Shima JPN 16014 SEC 02 ผู้สอน Yumiko Shima GLAN11044 SEC 34 ผู้สอน กมลฉัตร ทานะมัย GLAN11044 SEC 34 ผู้สอน กมลฉัตร ทานะมัย GLAN11044 SEC 34 ผู้สอน กมลฉัตร ทานะมัย      
พุธ JPN 31054 SEC 02 ผู้สอน ทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะ JPN 31054 SEC 02 ผู้สอน ทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะ JPN 31054 SEC 02 ผู้สอน ทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะ  SPE 11021 SEC 05 ผู้สอน ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ SPE 11021 SEC 05 ผู้สอน ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ SPE 36011 SEC 02 ผู้สอน สุรินทร์ ยอดคำแปง SPE 36011 SEC 02 ผู้สอน สุรินทร์ ยอดคำแปง       
พฤหัสบดี JPN 35044 SEC 01 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ JPN 35044 SEC 01 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ JPN 35044 SEC 01 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์  JPN 35044 SEC 02 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ JPN 35044 SEC 02 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ JPN 35044 SEC 02 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ ENG 15014 SEC 07 ผู้สอน วีรวัส เลิศรมยานันท์ ENG 15014 SEC 07 ผู้สอน วีรวัส เลิศรมยานันท์ ENG 15014 SEC 07 ผู้สอน วีรวัส เลิศรมยานันท์     
ศุกร์ JPN 46031 SEC 01 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ JPN 46031 SEC 01 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ JPN 46031 SEC 01 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์  JPN 46031 SEC 02 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ JPN 46031 SEC 02 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ JPN 46031 SEC 02 ผู้สอน ศศิธร ศรีรัตน์ ENG 16011 SEC 13 ผู้สอน นาตยา วงศ์รักมิตร ENG 16011 SEC 13 ผู้สอน นาตยา วงศ์รักมิตร ENG 16011 SEC 13 ผู้สอน นาตยา วงศ์รักมิตร     
เสาร์ THAI48011 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI48011 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI48011 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา  THAI34144 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI34144 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI34144 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI49031 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI49031 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา THAI49031 SEC 01 ผู้สอน อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา     
อาทิตย์ THAI36021 SEC 01 ผู้สอน สุชาดา เกียรติยุทธชาติ THAI36021 SEC 01 ผู้สอน สุชาดา เกียรติยุทธชาติ THAI36021 SEC 01 ผู้สอน สุชาดา เกียรติยุทธชาติ  THAI32074 SEC 01 ผู้สอน กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ THAI32074 SEC 01 ผู้สอน กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ THAI32074 SEC 01 ผู้สอน กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ THAI49021 SEC 01 ผู้สอน พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง THAI49021 SEC 01 ผู้สอน พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง THAI49021 SEC 01 ผู้สอน พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:25

ตารางการใช้ห้องเรียน 337
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ JPN 33014 SEC 01 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 33014 SEC 01 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 33014 SEC 01 ผู้สอน Yukiko Kawai  JPN 33021 SEC 02 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 33021 SEC 02 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 33021 SEC 02 ผู้สอน Yukiko Kawai EP 2101 1 SEC 01 ผู้สอน ทรงเกียรติ สังฆมณี EP 2101 1 SEC 01 ผู้สอน ทรงเกียรติ สังฆมณี EP 2101 1 SEC 01 ผู้สอน ทรงเกียรติ สังฆมณี     
อังคาร JPN 33014 SEC 02 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 33014 SEC 02 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 33014 SEC 02 ผู้สอน Yukiko Kawai  JPN 14014 SEC 03  JPN 14014 SEC 03  JPN 14014 SEC 03          
พุธ GLAN11044 SEC 01 ผู้สอน พรรษกร ชาตรีภิญโญ GLAN11044 SEC 01 ผู้สอน พรรษกร ชาตรีภิญโญ GLAN11044 SEC 01 ผู้สอน พรรษกร ชาตรีภิญโญ  ENG 16011 SEC 02 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม ENG 16011 SEC 02 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม ENG 16011 SEC 02 ผู้สอน ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม        
พฤหัสบดี THAI44171 SEC 02 ผู้สอน สุชัญญา วงค์เวสช์ THAI44171 SEC 02 ผู้สอน สุชัญญา วงค์เวสช์ THAI44171 SEC 02 ผู้สอน สุชัญญา วงค์เวสช์  JPN 33021 SEC 01 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 33021 SEC 01 ผู้สอน Yukiko Kawai JPN 33021 SEC 01 ผู้สอน Yukiko Kawai ENG 15054 SEC 02 ผู้สอน John Kedward ENG 15054 SEC 02 ผู้สอน John Kedward ENG 15054 SEC 02 ผู้สอน John Kedward     
ศุกร์ ENG 15011 SEC 01 ผู้สอน พะเยา นุเสน ENG 15011 SEC 01 ผู้สอน พะเยา นุเสน ENG 15011 SEC 01 ผู้สอน พะเยา นุเสน  GLAN11021 SEC 10 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ GLAN11021 SEC 10 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ GLAN11021 SEC 10 ผู้สอน จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ENG 16024 SEC 11 ผู้สอน ปรัชญา ไทยเครือ ENG 16024 SEC 11 ผู้สอน ปรัชญา ไทยเครือ ENG 16024 SEC 11 ผู้สอน ปรัชญา ไทยเครือ     
เสาร์ THAI11044 SEC 01 ผู้สอน สุชาดา เกียรติยุทธชาติ THAI11044 SEC 01 ผู้สอน สุชาดา เกียรติยุทธชาติ THAI11044 SEC 01 ผู้สอน สุชาดา เกียรติยุทธชาติ  THAI14014 SEC 01 ผู้สอน พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง THAI14014 SEC 01 ผู้สอน พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง THAI14014 SEC 01 ผู้สอน พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง SOC 21044 SEC 02 ผู้สอน เปรมวดี กิรวาที SOC 21044 SEC 02 ผู้สอน เปรมวดี กิรวาที SOC 21044 SEC 02 ผู้สอน เปรมวดี กิรวาที     
อาทิตย์ THAI24074 SEC 01 ผู้สอน ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี THAI24074 SEC 01 ผู้สอน ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี THAI24074 SEC 01 ผู้สอน ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี  THAI31141 SEC 01 ผู้สอน กฤษณา สมบัติ THAI31141 SEC 01 ผู้สอน กฤษณา สมบัติ THAI31141 SEC 01 ผู้สอน กฤษณา สมบัติ THAI33074 SEC 01 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน THAI33074 SEC 01 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน THAI33074 SEC 01 ผู้สอน ณัฐพร จาดยางโทน     
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:25

ตารางการใช้ห้องเรียน 338
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ SOC 43024 SEC 02 ผู้สอน โฆษิต ไชยประสิทธิ์ SOC 43024 SEC 02 ผู้สอน โฆษิต ไชยประสิทธิ์ SOC 43024 SEC 02 ผู้สอน โฆษิต ไชยประสิทธิ์  SOC 32024 SEC 02 ผู้สอน สุรเดช ลุนิทรานนท์ SOC 32024 SEC 02 ผู้สอน สุรเดช ลุนิทรานนท์ SOC 32024 SEC 02 ผู้สอน สุรเดช ลุนิทรานนท์ ENG 41121 SEC 01 ผู้สอน วรสุดา วัฒนวงศ์ ENG 41121 SEC 01 ผู้สอน วรสุดา วัฒนวงศ์ ENG 41121 SEC 01 ผู้สอน วรสุดา วัฒนวงศ์     
อังคาร CI 3202 1 SEC 06 ผู้สอน นฤมล คำปัญญา CI 3202 1 SEC 06 ผู้สอน นฤมล คำปัญญา CI 3202 1 SEC 06 ผู้สอน นฤมล คำปัญญา  JPN 38011 SEC 02 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 38011 SEC 02 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา JPN 38011 SEC 02 ผู้สอน กรุณา กลจักร์วงค์ษา ENG 16021 SEC 02 ผู้สอน อาทิตย์ แฮมเมอรี่ ENG 16021 SEC 02 ผู้สอน อาทิตย์ แฮมเมอรี่ ENG 16021 SEC 02 ผู้สอน อาทิตย์ แฮมเมอรี่      
พุธ SOC 43011 SEC 01 ผู้สอน สุรสิงห์ แสงโสด SOC 43011 SEC 01 ผู้สอน สุรสิงห์ แสงโสด SOC 43011 SEC 01 ผู้สอน สุรสิงห์ แสงโสด  SOC 33014 SEC 02 ผู้สอน พจนา สายแก้ว SOC 33014 SEC 02 ผู้สอน พจนา สายแก้ว SOC 33014 SEC 02 ผู้สอน พจนา สายแก้ว SOC 33014 SEC 02 ผู้สอน พจนา สายแก้ว       
พฤหัสบดี CONS37034 SEC 01 ผู้สอน เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา CONS37034 SEC 01 ผู้สอน เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา CONS37034 SEC 01 ผู้สอน เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา  GHUM11014 SEC 08 ผู้สอน ทัศนีพร ประภัสสร GHUM11014 SEC 08 ผู้สอน ทัศนีพร ประภัสสร GHUM11014 SEC 08 ผู้สอน ทัศนีพร ประภัสสร ENG 16011 SEC 11 ผู้สอน สลิลา พันชนะ ENG 16011 SEC 11 ผู้สอน สลิลา พันชนะ ENG 16011 SEC 11 ผู้สอน สลิลา พันชนะ     
ศุกร์ THAI32074 SEC 01 ผู้สอน นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ THAI32074 SEC 01 ผู้สอน นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ THAI32074 SEC 01 ผู้สอน นราวัลย์ พูลพิพัฒน์  THAI46051 SEC 01 ผู้สอน กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ THAI46051 SEC 01 ผู้สอน กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ THAI46051 SEC 01 ผู้สอน กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ THAI46051 SEC 02 ผู้สอน กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ THAI46051 SEC 02 ผู้สอน กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ THAI46051 SEC 02 ผู้สอน กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์     
เสาร์ SOC 32024 SEC 02 ผู้สอน สุรเดช ลุนิทรานนท์ SOC 32024 SEC 02 ผู้สอน สุรเดช ลุนิทรานนท์ SOC 32024 SEC 02 ผู้สอน สุรเดช ลุนิทรานนท์  SOC 12034 SEC 02 ผู้สอน พจนา สายแก้ว SOC 12034 SEC 02 ผู้สอน พจนา สายแก้ว SOC 12034 SEC 02 ผู้สอน พจนา สายแก้ว SOC 12034 SEC 01 ผู้สอน พจนา สายแก้ว SOC 12034 SEC 01 ผู้สอน พจนา สายแก้ว SOC 12034 SEC 01 ผู้สอน พจนา สายแก้ว     
อาทิตย์ PA 1101 4 SEC 02 ผู้สอน รักฎา เมธีโภคพงษ์ PA 1101 4 SEC 02 ผู้สอน รักฎา เมธีโภคพงษ์ PA 1101 4 SEC 02 ผู้สอน รักฎา เมธีโภคพงษ์  SOC 22014 SEC 03 ผู้สอน พินทอง ดอกไม้แก้ว SOC 22014 SEC 03 ผู้สอน พินทอง ดอกไม้แก้ว SOC 22014 SEC 03 ผู้สอน พินทอง ดอกไม้แก้ว        
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-01-20 10:42:25

ตารางการใช้ห้องเรียน 411
ภาคเรียนที่ 1/60
วัน คาบ/ชั่วโมง/ห้องเรียน/วิชา
1

08.00
09.00
2

09.00
10.00
3

10.00
11.00
4

11.00
12.00
5

12.00
13.00
6

13.00
14.00
7

14.00
15.00
8

15.00
16.00
9

16.00
17.00
10

17.00
18.00
11

18.00
18.50
12

18.50
19.40
13

19.40
20.30
14

20.30
21.20
15

21.30
22.20
จันทร์ SOC 21034 SEC 02 ผู้สอน ลัดดา ประสพสมบัติ SOC 21034 SEC 02 ผู้สอน ลัดดา ประสพสมบัติ SOC 21034 SEC 02 ผู้สอน ลัดดา ประสพสมบัติ  GSCI22044 SEC 19 ผู้สอน ธนัช ยอดดำเนิน GSCI22044 SEC 19 ผู้สอน ธนัช ยอดดำเนิน GSCI22044 SEC 19 ผู้สอน ธนัช ยอดดำเนิน SO 1501 4 SEC 02 ผู้สอน สัญญา สะสอง SO 1501 4 SEC 02 ผู้สอน สัญญา สะสอง SO 1501 4 SEC 02 ผู้สอน สัญญา สะสอง     
อังคาร GSCI11024 SEC 30 ผู้สอน ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ GSCI11024 SEC 30 ผู้สอน ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ GSCI11024 SEC 30 ผู้สอน ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์  GHUM22031 SEC 02 ผู้สอน สารภี วีระกุล GHUM22031 SEC 02 ผู้สอน สารภี วีระกุล GHUM22031 SEC 02 ผู้สอน สารภี วีระกุล SOC 21034 SEC 01 ผู้สอน ลัดดา ประสพสมบัติ SOC 21034 SEC 01 ผู้สอน ลัดดา ประสพสมบัติ SOC 21034 SEC 01 ผู้สอน ลัดดา ประสพสมบัติ      
พุธ ENG 25134 SEC 01 ผู้สอน วรสุดา วัฒนวงศ์ ENG 25134 SEC 01 ผู้สอน วรสุดา วัฒนวงศ์ ENG 25134 SEC 01 ผู้สอน วรสุดา วัฒนวงศ์  ENG 39021 SEC 01 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ ENG 39021 SEC 01 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ ENG 39021 SEC 01 ผู้สอน วรศิริ บุญซื่อ        
พฤหัสบดี GHUM11031 SEC 02 ผู้สอน อมาคินป์ ชินโชติกร GHUM11031 SEC 02 ผู้สอน อมาคินป์ ชินโชติกร GHUM11031 SEC 02 ผู้สอน อมาคินป์ ชินโชติกร  STAT11024 SEC 07 ผู้สอน ปรารถนา มินเสน STAT11024 SEC 07 ผู้สอน ปรารถนา มินเสน STAT11024 SEC 07 ผู้สอน ปรารถนา มินเสน GSCI21024 SEC 21 ผู้สอน กฤติ สลิดแก้ว GSCI21024 SEC 21 ผู้สอน กฤติ สลิด