การแก้ไขหลักสูตร  (สมอ.08)
ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย 
จากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559  วันที่ 2  มีนาคม  2559
จำนวน  27  หลักสูตร