Slider 01 side Slider 02 side
This is an example of a HTML caption with a link.

 การประชุมสัมมนา ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศ : ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษา รหัส 57 , 58 , 59 , 60 ประจ าปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
 ประกาศ : ผลการพิจารณาขอยกเว้นการเรียน ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษา รหัส 55 ประจ าปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
 ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 60
 บันทึกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่
 ประกาศผลสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) สำหรับผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษา
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
 ประกาศผังที่นั่งสอบ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
 → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 54 , 55 , 56 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
 → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 57 , 58 , 59 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
 งดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 3 มีนาคม 2560
 ประกาศส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
 ประกาศ : สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ที่เป็นตัวแทน สทศ
 แจ้งผู้สมัครระบบสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
 สำหรับ นักศึกษาที่เป็นตัวแทน ของ สทศ ประจำสนามสอบ O-NET สามารถ ดาวโหลดไฟล์ หนังสือ ส่งตัวได้ ที่ https://goo.gl/zMKcDc
 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
 ประกาศผลโควตา ปีการศึกษา 2560

                                                                                                                                            อ่านข่าวย้อนหลัง

    

ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน