Slider 01 side Slider 02 side
This is an example of a HTML caption with a link.

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
 ประกาศผังที่นั่งสอบ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
 → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 54 , 55 , 56 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
 → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 57 , 58 , 59 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
 งดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 3 มีนาคม 2560
 ประกาศส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
 ประกาศ : สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ที่เป็นตัวแทน สทศ
 แจ้งผู้สมัครระบบสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
 สำหรับ นักศึกษาที่เป็นตัวแทน ของ สทศ ประจำสนามสอบ O-NET สามารถ ดาวโหลดไฟล์ หนังสือ ส่งตัวได้ ที่ https://goo.gl/zMKcDc
 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
 ประกาศผลโควตา ปีการศึกษา 2560
 ระบบรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2560
 ประกาศให้มารับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและใบปริญญาบัตร
 ระบบส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา สำหรับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560
 รายละเอียดการสอบปฏิบัติฯ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (หน้า 6-8)
 ลิงค์ระบบรายงานตัวบัณฑิต สำหรับ พิมพ์ใบรับชุด ครุย
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ ทดสอบความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา ปีการศึกษา 2560
  ประกาศ สำหรับนักศึกษา ที่ย้าย สถานที่สอบ จาก วิทยาเขตุแม่สา มาสอบ ที่วิทยาเขต เวียงบัว สามารถตรวจสอบรายชื่อห้อง สอบและวันเวลาสอบ ได้ ที่ นี่
  ประกาศ : ขอเลื่อนเวลาสอบ และ สถานที่สอบ ในวันที่ 7 ธ.ค. 59
 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

                                                                                                                                            อ่านข่าวย้อนหลัง

    

ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน