Slider 01 side Slider 02 side
This is an example of a HTML caption with a link.

 ประกาศผลการพิจารณาขาดสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 3/2560เพิ่มเติม ฉ.2
 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561
 ประกาศผลการพิจารณาขาดสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 3/2560 เพิ่มเติม
 รายชื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมขาดสอบกลางภาค 3/2560
 ประกาศผลการพิจารณาขาดสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 3/2560
 ประกาศผลการพิจารณาขาดสอบกลางภาค ภาคปกติ 3/2560
 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค_21มีค61
  ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึง 12 มิถุนายน 2561
 ประกาศผลการพิจารณาการขาดสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 เพิ่มเติม
 ประกาศผลการพิจารณาขาดสอบปลายภาค 2/2560 (เพิ่มเติม)
 ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคเพิ่มเติม ภาคปกติ 2/2560
 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 มีนาคม 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1/2
 รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการขอหลักฐานเพิ่มเติมขาดสอบปลายภาค 2/2560
 ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560
 ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560
 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 แจ้งการชำระเงินค่าธรรมการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 การคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2 (TCAS 1/2)
 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP 2018
 สัปดาห์แห่งการประเมินอาจารย์

                                                                                                                                            อ่านข่าวย้อนหลัง













    

ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน