Slider 01 side Slider 02 side
This is an example of a HTML caption with a link.

 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
 ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 60
 บันทึกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่
 ประกาศผลสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) สำหรับผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษา
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
 ประกาศผังที่นั่งสอบ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
 → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 54 , 55 , 56 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
 → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 57 , 58 , 59 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
 งดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 3 มีนาคม 2560
 ประกาศส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
 ประกาศ : สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ที่เป็นตัวแทน สทศ
 แจ้งผู้สมัครระบบสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
 สำหรับ นักศึกษาที่เป็นตัวแทน ของ สทศ ประจำสนามสอบ O-NET สามารถ ดาวโหลดไฟล์ หนังสือ ส่งตัวได้ ที่ https://goo.gl/zMKcDc
 ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
 ประกาศผลโควตา ปีการศึกษา 2560
 ระบบรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2560
 ประกาศให้มารับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและใบปริญญาบัตร
 ระบบส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา สำหรับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560

                                                                                                                                            อ่านข่าวย้อนหลัง

    

ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน