ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
   ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 60
   บันทึกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่
   ประกาศผลสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) สำหรับผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษา
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
   ประกาศผังที่นั่งสอบ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
   → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 54 , 55 , 56 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
   → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 57 , 58 , 59 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
 อ่านข่าวย้อนหลัง