ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
   ประกาศผังที่นั่งสอบ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
   → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 54 , 55 , 56 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
   → ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 57 , 58 , 59 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
   งดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
   ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 3 มีนาคม 2560
   ประกาศส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
   ประกาศ : สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ที่เป็นตัวแทน สทศ
   แจ้งผู้สมัครระบบสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
   สำหรับ นักศึกษาที่เป็นตัวแทน ของ สทศ ประจำสนามสอบ O-NET สามารถ ดาวโหลดไฟล์ หนังสือ ส่งตัวได้ ที่ https://goo.gl/zMKcDc
 อ่านข่าวย้อนหลัง