ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 3 มีนาคม 2560
   ประกาศส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
   ประกาศ : สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ที่เป็นตัวแทน สทศ
   แจ้งผู้สมัครระบบสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
   สำหรับ นักศึกษาที่เป็นตัวแทน ของ สทศ ประจำสนามสอบ O-NET สามารถ ดาวโหลดไฟล์ หนังสือ ส่งตัวได้ ที่ https://goo.gl/zMKcDc
   ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
   ประกาศผลโควตา ปีการศึกษา 2560
   ระบบรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2560
   ประกาศให้มารับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและใบปริญญาบัตร
   ระบบส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา สำหรับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560
 อ่านข่าวย้อนหลัง