เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ 63

ข่าวประชาสัมพันธ์.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บริการต่างๆ

รวมบริการต่างๆ ที่ให้บริการภายในสำนักทะเบียนฯ

หลักสูตรและการรับรอง

 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 คู่มือหลักสูตร
 รหัสและคำอธิบายรายวิชา
 เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร (มคอ)
     แบบฟอร์ม สมอ.08 (สำหรับแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร)
         ระดับ บัณฑิตศึกษา
        ระดับปริญญาตรี
    ค้นหาข้อมูลในการจัดทำรายงาน มคอ.
    เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ    ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตร มคอ.
    ตัวอย่าง template เอกสารมาตรฐาน   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. )     [ ปรับปรุงล่าสุด 27/06/62 ]  
    ตัวอย่าง template หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) [.Doc]     [ ปรับปรุงล่าสุด 29/04/62 ]  
    มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา    (มคอ.1)
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 [Doc]     |    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 [PDF]     [ ปรับปรุงล่าสุด 24/05/62 ]  
    หมวดวิชาชีพครู พ.ศ.2562 [Doc]     |    หมวดวิชาชีพครู พ.ศ.2562 [PDF]     [ ปรับปรุงล่าสุด 10/05/62 ]  
    แบบประเมินหลักสูตร
    แบบ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง : การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
 การรับรองวุฒิ
 การรับรองปริญญา
 การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559 จำนวน 27 หลักสูตร
 ระบบสืบค้นข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่  

ปฏิทินวิชาการ

ที่. ชื่อเรื่อง วันที่ ปี

1

ปฏิทินขอสอบกลางภาค162

2019-08-01 14:11:54

2562

2

ปฏิทินขอสอบปลายภาค162

2019-08-01 14:11:37

2562

3

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 62

2019-07-01 14:14:59

2562

4

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2562

2019-06-10 08:31:30

2562

5

ปฏิทินขอสอบปลายภาค 2/2561 วิทยาลัย

2019-06-17 08:45:24

2561

6

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 62 ฉบับที่1

2019-06-02 10:19:22

2562

7

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ3/2561

2019-05-15 15:00:48

2561

8

ปฏิทินวิชาการ 2562

2019-06-05 11:11:17

2562

9

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2561

2019-07-01 14:17:37

2561

10

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2561

2019-04-17 13:44:25

2561

11

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 (ฉบับที่ 1)

2019-03-06 13:41:05

2561

12

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 3/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

2019-03-05 16:00:41

2561

13

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

2019-02-28 13:40:33

2561

14

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2/2561

2018-12-17 10:07:18

2561

15

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2561

2018-11-26 08:06:29

2561

16

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2561

2018-11-26 08:06:16

2561

17

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 1/2561

2018-08-16 08:23:17

2561

18

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 1/2561

2018-08-16 08:22:25

2561

19

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาปี2561

2018-07-20 15:10:31

2561

20

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปี2561

2018-07-20 16:06:46

2561

21

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561

2019-03-19 10:45:02

2561

22

ประกาศปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 3/2560

2018-05-07 15:21:51

2560

23

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ฉบับที่6

2018-04-30 14:57:44

2560

24

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิชาการ ปี 2560 ฉบับที่ 5

2018-04-03 09:56:23

2560

25

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2560

2018-05-13 12:06:31

2560

26

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2560

2018-04-02 13:30:51

2560

27

กำหนดการขอสอบรายวิชากลางภาค2/2560นานาชาติ

2018-03-14 11:01:15

2560

28

กำหนดการขอสอบรายวิชาปลายภาค2/2560นานาชาติ

2018-03-14 11:03:18

2560

29

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2560

2018-02-21 11:43:41

2560

30

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2/2560

2018-01-31 13:30:51

2560

31

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2560

2018-01-17 10:38:34

2560

32

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4

2017-12-21 10:21:41

2560

33

ปฏิทินวิชาการ ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 1/2560

2017-10-30 10:21:34

2560

34

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 3

2017-09-27 11:08:58

2560

35

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 2

2017-07-04 12:03:35

2560

36

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 1

2017-05-15 09:04:16

2560

37

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560

2018-05-02 11:37:20

2560

38

ปฏิทินวิชาการ ปี2559

2016-11-17 14:58:08

2559

39

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่8

2016-03-22 14:45:08

2558

40

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่7

2016-03-22 14:44:56

2558

41

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่5

2016-03-01 08:28:52

2558

42

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 1

2015-07-06 11:09:33

2558

43

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 4

2015-04-16 14:34:20

2557

44

ปฏิทินวิชาการ ปี2558

2016-05-03 15:56:19

2558

45

ประกาศงดการเรียนการสอน2-3พค58

2015-03-09 11:39:47

2557

46

ปฏิทินวิชาการออกฝึก357

2015-03-09 11:40:03

2557

47

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

2015-03-09 11:40:45

2557

48

เปลี่ยนแปลงปฏิทินนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบ

2015-03-09 11:40:26

2557

49

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 2

2014-12-26 16:30:14

2557

50

Academic Calendar 2014-2015

2014-09-04 11:13:43

2557

51

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 1

2014-09-19 15:56:00

2557

52

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

2014-06-25 16:01:44

2557

53

ปฏิทินวิชาการ 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2015-02-17 17:22:20

2557

54

ปฏิทินวิชาการ 2557

2015-04-07 22:25:45

2557

55

ปฏิทินวิชาการ56ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ356

2014-03-04 15:20:34

2556

56

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2556

2013-09-30 09:53:26

2556

57

Academic Calendar 2013-2014

2013-10-01 10:07:39

2556

58

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปี 2556

2013-06-18 17:22:18

2556

59

ปฏิทินวิชาการ การปกครองท้องถิ่น ปี 2556

2013-06-12 11:58:13

2556

60

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2556

2014-04-08 15:13:15

2556

61

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2555

2013-02-21 09:30:33

2555

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง ประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งาน ด้าน วิชาการ

อ่านต่อ »

รายงานสถิติ ต่างๆ

  คำถามที่พบบ่อย

ทำรหัสผ่านลงทะเบียนหาย ต้องการขอใหม่ต้องทำอย่างไร / อยากจะการขอเรียนร่วมกับภาคอื่น หรือ เรียนเกินจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ต้องทำอย่างไร /เรียนครบหมดแล้วจะการขอสำเร็จการศึกษาอย่างไร

Continue Reading »

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปฏิทินกิจกรรมแบบสำรวจ