เข้าใช้งานเว็บไซต์เดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บริการต่างๆ

รวมบริการต่างๆ ที่ให้บริการภายในสำนักทะเบียนฯ

หลักสูตรและการรับรอง

 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 คู่มือหลักสูตร
 รหัสและคำอธิบายรายวิชา
 เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร (มคอ)
     แบบฟอร์ม สมอ.08 (สำหรับแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร)
         ระดับ บัณฑิตศึกษา
        ระดับปริญญาตรี
    ค้นหาข้อมูลในการจัดทำรายงาน มคอ.
    ระบบจัดเก็บแบบรายงาน มคอ.
    เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ    ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตร มคอ.
    ตัวอย่าง template เอกสารมาตรฐาน   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. )
    มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา    (มคอ.1)
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558
    แบบประเมินหลักสูตร
    แบบ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง : การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
 การรับรองวุฒิ
 การรับรองปริญญา
 การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559 จำนวน 27 หลักสูตร

ปฏิทินวิชาการ

ที่. ชื่อเรื่อง วันที่ ปี

1

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560

2017-03-06 14:57:23

2560

2

ปฏิทินวิชาการ ปี2559

2016-11-17 14:58:08

2559

3

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่8

2016-03-22 14:45:08

2558

4

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่7

2016-03-22 14:44:56

2558

5

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่5

2016-03-01 08:28:52

2558

6

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 1

2015-07-06 11:09:33

2558

7

ปฏิทินวิชาการ ปี2558

2016-05-03 15:56:19

2558

8

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

2015-03-09 11:40:45

2557

9

ปฏิทินวิชาการออกฝึก357

2015-03-09 11:40:03

2557

10

ประกาศงดการเรียนการสอน2-3พค58

2015-03-09 11:39:47

2557

11

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 4

2015-04-16 14:34:20

2557

12

เปลี่ยนแปลงปฏิทินนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบ

2015-03-09 11:40:26

2557

13

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 2

2014-12-26 16:30:14

2557

14

Academic Calendar 2014-2015

2014-09-04 11:13:43

2557

15

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 1

2014-09-19 15:56:00

2557

16

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

2014-06-25 16:01:44

2557

17

ปฏิทินวิชาการ 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2015-02-17 17:22:20

2557

18

ปฏิทินวิชาการ 2557

2015-04-07 22:25:45

2557

19

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2556

2014-04-08 15:13:15

2556

20

ปฏิทินวิชาการ การปกครองท้องถิ่น ปี 2556

2013-06-12 11:58:13

2556

21

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปี 2556

2013-06-18 17:22:18

2556

22

Academic Calendar 2013-2014

2013-10-01 10:07:39

2556

23

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2556

2013-09-30 09:53:26

2556

24

ปฏิทินวิชาการ56ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ356

2014-03-04 15:20:34

2556

25

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2555

2013-02-21 09:30:33

2555

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง ประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งาน ด้าน วิชาการ

อ่านต่อ »

  คำถามที่พบบ่อย

ทำรหัสผ่านลงทะเบียนหาย ต้องการขอใหม่ต้องทำอย่างไร / อยากจะการขอเรียนร่วมกับภาคอื่น หรือ เรียนเกินจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ต้องทำอย่างไร /เรียนครบหมดแล้วจะการขอสำเร็จการศึกษาอย่างไร

Continue Reading »

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปฏิทินกิจกรรมแบบสำรวจ