ติดต่อสำนักฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
P: (053) 885-960 -80