ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๒ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๖.๑    พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ๗๖
 กลับไป