ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๓ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๖.๑    พิจารณาหมวดวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ๘๑
 กลับไป