ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๔ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๑    พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๑๐ หลักสูตร ๗๔
 กลับไป