ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๗ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๑.๑    พิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ๗๖
๔.๑.๒    พิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ๗๕
๔.๒    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ๗๗
๔.๓    พิจารณาเสนอการให้ปริญญาของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๒๐
 กลับไป