ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๘ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๑    พิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ๔๒
๔.๒.๑    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร ๑๘
๔.๒.๒    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอปรับคำอธิบายรายวิชา รายวิชา BIO ๑๑๐๒ ชีววิทยา ๑ และรายวิชา BIO ๑๑๐๓ ชีววิทยา ๒ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ๑๘
๔.๒.๓    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอปรับชั่วโมง รายวิชา BIO ๔๙๐๓ สัมมนา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ๑๒
๔.๓    พิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๒๐
๔.๔    พิจารณาการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ๑๔
๔.๕    พิจารณาเสนอการให้ปริญญาของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๔
 กลับไป