ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๘ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๑    พิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ๑๖
๔.๒.๑    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร ๑๓
๔.๒.๒    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอปรับคำอธิบายรายวิชา รายวิชา BIO ๑๑๐๒ ชีววิทยา ๑ และรายวิชา BIO ๑๑๐๓ ชีววิทยา ๒ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ๑๒
๔.๒.๓    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอปรับชั่วโมง รายวิชา BIO ๔๙๐๓ สัมมนา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ๑๐
๔.๓    พิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๑๖
๔.๔    พิจารณาการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ๑๑
๔.๕    พิจารณาเสนอการให้ปริญญาของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๑
 กลับไป