ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๐ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๓.๓.๑    พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
 กลับไป