ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๒ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๓.๓.๑    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓.๓.๒    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓.๓.๓    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
 กลับไป