ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๔ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๓.๓.๑    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
 กลับไป