ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๔ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๑.๑    พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๒    พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศสธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๓    พิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๒.๑    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร
๔.๒.๒    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา จำนวน ๒ หลักสูตร
๔.๓    พิจารณาการขออนุโลมจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๔    พิจารณาการขอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔.๕    พิจารณาเสนอการให้ปริญญาของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
 กลับไป