ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๔ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๖.๑    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
 กลับไป