ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๕ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๑.๑    พิจารณาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๒    พิจารณาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๒.๑    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอปรับเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงและคำอธิบายรายวิชารายวิชา SC ๓๙๐๑ การวิจัยวิทยาศาสตร์ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒.๒    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔.๓    การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) อย่างสมบูรณ์
๔.๑.๑    พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๒    พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๓    พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๒.๑    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอปรับเปลี่ยนจำนวนชั่วโมง รายวิชา ARTD ๓๙๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะและการออกแบบ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๒.๒    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๓    พิจารณาอนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
 กลับไป