ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๖ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๑.๑    พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๒    พิจารณาหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
๔.๑.๓    พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๒.๑    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอปรับเปลี่ยนจำนวนชั่วโมง รายวิชา ARTD ๓๙๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะและการออกแบบ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ การออกแบบ (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๓    พิจารณาอนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
 กลับไป