ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๖ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๒.๒    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
 กลับไป