ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๗ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๓.๓.๑    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
 กลับไป