ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๘ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๓.๓.๑    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓.๓.๒    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓.๓.๓    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓.๓.๔    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
 กลับไป