ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑๘ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๑.๒    พิจารณาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๓    พิจารณาหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
 กลับไป