ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๒๐ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๓.๓.๑    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓.๓.๒    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓.๓.๓    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓.๓.๔    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
 กลับไป