ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑ / ๒๕๖๓ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
วาระย่อย ดาวโหลด
๔.๑.๑    พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๒    พิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔   
๔.๒.๑    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร
๔.๒.๒    พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ขอปรับจำนวนชั่วโมง และคำอธิบายรายวิชา รายวิชา SC ๓๙๐๑ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔.๓    การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) แบบมีเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับ
๔.๔    พิจารณาเสนอการให้ปริญญาของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
 กลับไป