ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๒ / ๒๕๖๓ วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
วาระย่อย ดาวโหลด
๖.๑    พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
 กลับไป