ปฏิทินวิชาการ ระดับปริญญาตรี

ที่. ชื่อเรื่อง วันที่ ปี

1

ปฏิทินวิชาการ 2566

29 พฤษภาคม 2566

2566

2

ปฏิทินวิชาการ 2565

29 พฤษภาคม 2566

2565

3

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่ 2

29 พฤษภาคม 2566

2565