ปฏิทินวิชาการขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค

ที่. ชื่อเรื่อง วันที่ ปี

1

ปฏิทินขอสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระดับปริญญาตรี

23 กรกฎาคม 2566

2566

2

ปฏิทินขอสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระดับปริญญาตรี

23 กรกฎาคม 2566

2566

3

ปฏิทินขอสอบปลายภาค 3/2565 ระดับปริญญาตรี

29 พฤษภาคม 2566

2565

4

ปฏิทินขอสอบปลายภาค 2/2565 วิทยาลัยนานาชาติ

29 พฤษภาคม 2566

2565