ปฏิทินขอสอบกลางภาค

ที่. ชื่อเรื่อง วันที่ ปี

1

ปฏิทินขอสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน/2566 ระดับปริญญาตรี

10 มีนาคม 2567

2566

2

ปฏิทินขอสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริญญาตรี

18 ธันวาคม 2566

2566

3

ปฏิทินขอสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระดับปริญญาตรี

18 ธันวาคม 2566

2566