สาระดีๆ กับ TCAS CMRU

สาระดีๆ กับ TCAS CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

คู่มือการรับนักศึกษา 2563

คู่มือการรับนักศึกษา ภาค ปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

การอบรม

การอบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริการที่ประทับใจตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ” วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้า62

ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

การศึกษาดูงานงานทะเบียนและประมวลผล

การศึกษาดูงานงานทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(KM)

ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(KM) และการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 3 กันยายน 2562

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาระบบใหม่ งานทะเบียนและประมวลผล และงานบริการการศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 11 กันยายน 2560

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

ประชุมประกันคุณภาพการศึกษ 60

ประชุมประกันคุณภาพการศึกษที่เชียงราย

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

ประชุมสัมมนาติดตามผล

ประชุมสัมมนาติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2559

ดูรายละเอียด
Array[slide_picture]

WELCOME TO QA for Office of the Registrar Chiang mai Rajabhat University

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ชื่อเรื่อง หมวด ปี
1 คู่มือการรับนักศึกษา 2563 แผน 2563
2 สาระดีๆ กับ TCAS CMRU แผน 2563
3 รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน 2563
4 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน 2563
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน 2562
6 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน 2562
7 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน 2561
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน 2561
9 แผนการจัดการความรู้ แผน 2556
ที่ ชื่อเรื่อง หมวด ปี
1 แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียน (ฉบับปรับปรุง 63) แผนกลยุทธ์ 2563
2 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุง 2562 แผนกลยุทธ์ 2562
3 คู่มือแนวปฏิบัติการให้บริการ62 พัฒนาบุคลากร 2562
4 แผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง ปี 2561 แผนกลยุทธ์ 2561
5 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 บริหารความเสี่ยง 2561
6 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 บริหารความเสี่ยง 2561
7 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 บริหารความเสี่ยง 2560
8 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 แผนกลยุทธ์ 2559
9 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 แผนกลยุทธ์ 2559
10 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2559 แผนกลยุทธ์ 2559
ที่ ชื่อเรื่อง หมวด ปี
1 รายงานประจำปี 2562 รายงาน 2562
2 รายงานประจำปี 2561 รายงาน 2561
3 รายงานประจำปี 2560 รายงาน 2560
4 รายงานประจำปี 2559 รายงาน 2559
5 รายงานประจำปี 2558 รายงาน 2558
ที่ ชื่อเรื่อง หมวด ปี
1 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562 รายงาน 2562
2 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2561 รายงาน 2561
3 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2559 รายงาน 2559
4 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2557 รายงาน 2557
ที่ ชื่อเรื่อง หมวด ปี
1 คู่มือคำร้องออนไลน์ คู่มือ 2561
2 คู่มือการลงทะเบียน คู่มือ 2561
3 คู่มือระบบแผนการเรียนออนไลน์ คู่มือ 2561
4 คู่มือทุกคำถามมีคำตอบ ฉบับปรับปรุง 2017 คู่มือ 2560
5 คู่มือทุกคำถามมีคำตอบ คู่มือ 2559

    ภาพกิจกรรม