กฏระเบียบต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา และการรับเข้าเป็นนักศึกษา
หมวด 2 การลงทะเบียน
หมวด 3 การเพิ่ม การถอน และการยกเลิกรายวิชา
หมวด 4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
หมวด 5 การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
หมวด 6 การเปลี่ยนประเภท การย้ายสาขาวิชาและการรับโอนนักศึกษา
หมวด 7 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
หมวด 8 การพ้นสภาพนักศึกษา
หมวด 9 การขอรับปริญญา

ดูรายละเอียด

คู่มือนักศึกษา

นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดในแต่ละตอนให้เข้าใจเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหา หากมีข้อสงสัยในเรื่องใดให้นักศึกษาหาคำตอบจากคู่มือฉบับยี้ และถ้ายังไม่กระจ่างให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา หรือ คณะที่นักศึกษาสังกัด ดังนั้น นักศึกษาต้องรักษาคู่มือนี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แห่งนี้ นักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถ้าได้เรียนรู้ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใหบริการแก่นักศึกษา นักศึกษาทุกคน ต้องติดตามทําความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่เสียสิทธิ์ เสียประโยชน์ของนักศึกษา สามารถบริหารจัดการในเรื่องการศึกษาของตนและเรื่องที่เกี่ยวของได้อย่างเหมาะสม และเกิดผลดี ในทุก ๆ ด้าน

ดูรายละเอียด

คลิปวีดีโอต่างๆ

คลิปวีดีโอ เกี่ยวกับการลงทะเบียน คำร้องขอเปิดรายวิชา คำร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เต็ม คำร้องขอเรียนร่วม คำร้องขอเรียนเกิน คำร้องขอยกเลิอกรายวิชา คำร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบ คำร้องขอเทียบโอน - ยกเว้น คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ดูรายละเอียด
เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล | ระบบสารสนเทศ | ปฏิทินวิชาการ

 

 

 

สวัสดีครับ น้องๆ ทุกท่าน และขอต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวัสดีครับ น้องๆ ทุกท่าน และขอต้อนรับน้องๆ ด้วยความชื่นชม และยินดียิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ทุกท่าน ที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และขอให้น้องๆได้ภูมิใจที่เป็นศิษย์ปัจจุบัน และจะเป็นศิษย์เก่าในอนาคต เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันแห่งนี้ สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการศึกษา และสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม น้อง ๆ จะต้องทุ่มเทตัวเอง เพื่อให้ได้รับความรู้จากการเข้ามาศึกษาด้วยเช่นกัน อย่าปล่อยตัวเองให้หลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆ ขอให้ระลึกถึงสถานะของตนเองที่จะต้องศึกษาหาความรู้ รู้จักหน้าที่ ของตนที่จะพึงมีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และสถานที่ และมั่นใจว่า น้องๆ จะจบการศึกษาพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม อย่างเต็มเปี่ยม และมีหน้าที่การงานที่ดีต่อไปด้วย

รุ่นพี่

การเรียน การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ควบคู่ไปกับการศึกษาและกิจกรรม จึงขอให้น้องๆ ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดี และ ขออวยพรให้น้องๆ นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาทุกท่าน ประสบกับความสำเร็จ ทางด้านการศึกษาและสังคม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และขอให้ทุกๆ คนมีความเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง

22

มิถุนายน

2563
ยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต
ยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตั้งแต่ 22 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2563

 • 22 มิ.ย. 63 - 20 ก.ค. 63
 • สำนักทะเบียนฯ
 • 2

  กรกฎาคม

  2563
  นักศึกษา รหัส 63

  ระบบเปิดให้ นักศึกษาใหม่ รหัส 63 และนักศึกษาค้างชั้น สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - 3 กรกฎาคม 2563

 • 2 ก.ค. 63 - 3 ก.ค. 63
 • สำนักทะเบียนฯ