ระบบจัดการฐานข้อมูล ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ประเภท ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ. จำนวนครั้งที่ดู
1 ประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 2563 6961
2 ประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563 6953
3 ประกาศ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มรชม. ผ่านการเห็นชอบกระทรวง ICT 2566 6953