ระบบสารสนเทศเพื่อใช้แสดงรายงานข้อมูลประกาศ ระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ประเภท ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ.
1 ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 2557
2 ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554 2554
3 ประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 2563
4 ประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563