ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๑ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๓.๓.๑    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ๗๕
๓.๓.๒    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ๘๗
๓.๓.๓    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ๘๓
 กลับไป