ข้อมูล :   มติที่ประชุม
ครั้งที่ วาระ วันที่
๕ / ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
วาระย่อย ดาวโหลด
๓.๑.๑    พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ๙๒
 กลับไป