รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ต่อไป

: : หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ : :

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. เกษตรทั่วไป                                                                                                                           (500-1--)
2. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเกษตร                                                                                          (500-2--)
3. ฝึกอาชีพและอบรม                                                                                                                  (500-3--)
4. เกษตรกรรมเพื่อการสอน                                                                                                        (500-4--)
5.                                                                                                                                                (500-5--)
6.                                                                                                                                                (500-6--)
7.                                                                                                                                                (500-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                      (500-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย        (500-9--)

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

5001101

5001102

5001103

5001104

5001301

5001401

5002101

5002102

5002103

5002104

5002105

5002106

5002107

5002201

5002202

5002801

5002802

5002803

5002804

5002805

5002806

5002807

3601001

3621101

3601002

-

3601003

-

3602005

3624513

3602006

3602007

-

-

-

3602008

3602009

-

-

-

-

-

-

-

หลักการเกษตรเบื้องต้น

หลักพืชศาสตร์

การสำรวจสภาวะของท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร

การสร้างงานอาชีพทางการเกษตร

งานเกษตรสำหรับครูประถมศึกษา

การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์

การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น

การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร

ปัญหามลภาวะจากการเกษตร

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

เกษตรธรรมชาติ

การทำไร่นาสวนผสม

การประกวดและตัดสินพืช

การประกวดและตัดสินสัตว์

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 1

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวบาล 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวบาล 1

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1

3(2-2)

3(2-2)

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

1(0-2)

1(0-2)

2(90)

3(250)

2(90)

3(250)

2(90)

3(250)

2(90)

5002808

5002809

5002810

5003101

5003102

5003103

5003104

5003301

5003801

5003802

5003803

5003804

5003805

5004101

5004102

5004103

5004104

5004105

5004201

5004501

5004801

5004802

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวรักษ์ 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวรักษ์ 1

สารเคมีการเกษตร

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

การเกษตรเพื่องานอดิเรก

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 2

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวบาล 2

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมและ

สื่อสารการเกษตร 2

การปรับปรุงพันธุ์พืช

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช

การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

การประกวดและตัดสินผลิตผลทางการเกษตร

กฎหมายการเกษตร

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 2

3(250)

2(90)

3(250)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-3)

2(1-2)

2(90)

2(90)

2(90)

2(90)

2(90)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(3-0)

5(450)

3(250)

5004803

5004804

5004805

5004901

5004902

5004903

5004904

5004905

5004906

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวบาล 2

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมและสื่อสาร

การเกษตร 2

โครงการพิเศษ

ปัญหาพิเศษ

วิทยานิพนธ์

สัมมนาทางการเกษตร

การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเกษตร

3(250)

3(250)

3(250)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

1(0-3)

3(2-2)

3(2-3)

 

 

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป)
5001101

หลักการเกษตรเบื้องต้น
Principles of Agriculture

3(2-2)
      ความหมายและความสำคัญของการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับการเจริญเติบโตของพืช หลักการปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช ธาตุอาหารพืชและปุ๋ย ศัตรูพืช การปลูกพืชเฉพาะอย่าง หลักการเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์และการสุขาภิบาลสัตว์ หลักการถนอมผลิตผลเกษตร การจำหน่ายผลิตผลเกษตร
ปฏิบัติการ ถนอมผลิตผลเกษตร ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
 
5001102

 หลักพืชศาสตร์
Principles of Plant Science

3(2-2)

      ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้างและหน้าที่สำคัญของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช การจำแนกประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบต่าง ๆ หลักการบำรุงรักษา หลักการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต และวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปฏิบัติการ
ในห้องปฏิบัติการ และแปลงปฏิบัติการพืชตามเนื้อหา
 

5001103

 การสำรวจสภาวะของท้องถิ่น
Community Studies

2(2-0)
      ความสำคัญและประโยชน์ของการสำรวจ ประเภทของการสำรวจ หลักและวิธีการสำรวจ ความสัมพันธ์ของการสำรวจสภาวะท้องถิ่นกับการเกษตรและการพัฒนาท้องถิ่น
 
5001104

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Information System in Agriculture

3(3-0)

    ระบบสารสนเทศพื้นฐาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้ สารสนเทศในธุรกิจการเกษตร
 

5001301

 การสร้างงานอาชีพทางการเกษตร
Innovation of Agricultural Occupations

 2(2-0)
     พฤติกรรมของผู้บริโภค ความต้องการผลผลิตเกษตรกรรม ลักษณะการรวมตัวของสังคม อำนาจการต่อรอง การทดสอบตลาด การโฆษณาสินค้า การเสี่ยงต่อการลงทุน การเก็งกำไร
 
5001401

 งานเกษตรสำหรับครูประถมศึกษา
Agriculture for Elementary Teacher

3(2-2)
     ความหมายและความสำคัญของการเกษตร สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร การทำไร่นาสวนผสม หลักการปลูกพืช หลักการเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์พืช เครื่องมือสำหรับการเกษตร หลักเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในประเทศไทย หลักการถนอมผลิตผลเกษตรปฏิบัติการ การปลูกพืชโดยใช้ดินและไม่ใช้ดินขยายพันธุ์พืช สำรวจการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
 
5002101

 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์
Collocting Plant and Animal Specimens

2(1-2)

    ความสำคัญและประโยชน์ของการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์โดยทั่วไป ข้อดีและข้อเสียของการเก็บรักษาแต่ละวิธี วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บและรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์แต่ละชนิด
 

5002102

 การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น
Survey and Plant Collection in Rural Communities

2(1-2)
       ความสำคัญและประโยชน์ของการสำรวจ การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช ประเภทของพันธุ์พืชที่สำคัญในท้องถิ่น วิธีการสำรวจ การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และการรักษาพันธุ์พืชที่เก็บรวบรวม
 
5002103

การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
Agricultural Resources Conservation

2(2-0)
       ความหมายของทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์ ผลกระทบที่เกิดจากพืชและป่าไม้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสัตว์ ผลกระทบจากสภาวะทางธรรมชาติ รายการที่มนุษย์จะต้องอนุรักษ์ วิธีการอนุรักษ์ กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 
5002104

 ปัญหามลภาวะจากการเกษตร
Agricultural Pollution

2(2-0)
        ความหมายของมลภาวะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะ มลพิษจากการเกษตรที่พบในชนบท ในสังคมเมือง ในแหล่งอุตสาหกรรม ผลกระทบจากสารพิษทางเกษตร วิธีป้องกันและควบคุมภัยอันตรายจากการประกอบอาชีพทางเกษตร
 
5002105

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
Royal Theory for Agriculture

3(2-2)

    ความสำคัญ หลักการ วิธีดำเนินการ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
ภาคปฏิบัติ
แปลงสาธิตการเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยอาศัย
    หลักการ 30-30-30-10 ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในหลักการและความสัมพันธ์ของพืช-สัตว์ในระบบนี้
 

5002106

เกษตรธรรมชาติ
Organic Agriculture

 3(2-2)

    ความหมาย ความสำคัญ และแนวทางในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติดินและการจัดการดินในแนวทางการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการทำและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ หลักการทำไร่นาสวนผสม วัสดุธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ในการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี

 

5002107

 การทำไร่นาสวนผสม
Diversified Farming

2(1-2)
      ความหมาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของการทำไร่นาสวนผสม หลังการทำไร่นาสวนผสม รูปแบบการจัดทำไร่นาสวนผสม การทำไร่นาสวนผสมในประเทศไทย และการทำไร่นาสวนผสมให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละท้องถิ่น
 
5002201

 การประกวดและตัดสินพืช
Plants Contest

1(0-2)

     ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้จากการประกวด ลักษณะและคุณสมบัติประจำพันธุ์ การเตรียมพืชเข้าประกวด หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินพืชชนิดต่าง ๆ ข้อควรคำนึงในการจัดประกวดพืช
 

5002202

 การประกวดและตัดสินสัตว์
Animals Contest

1(0-2)
        ความสำคัญและประโยชน์ของการประกวดสัตว์ ลักษณะและคุณสมบัติประจำพันธุ์ ลักษณะที่ดีเลวของสัตว์เลี้ยง การเตรียมสัตว์เข้าประกวด หลักเกณฑ์พิจารณาการ ตัดสินสัตว์ชนิดต่าง ๆ ข้อควรคำนึงในการจัดการประกวดสัตว์
 
5002801

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 1
Preparation for Professional Experience in Plant Sciences 1

 2(90)
      จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางพืชศาสตร์ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ นั้น ๆ
 
5002802

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 1
Field Experience in Plant Sciences 1

3(250)
      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพงานทางการเกษตรในด้านพืช ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนด จนทำให้เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกแล้ว
 
5002803

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวบาล 1
Preparation for Professional Experience in Animal Husbandry 1

2(90)

    จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวบาล ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ นั้น ๆ
 

5002804

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวบาล 1
Field Experience in Animal Husbandry 1

3(250)
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร ในด้านสัตวบาล ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนดจนทำให้เกิดความมั่นใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงาน และรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
 
5002805

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1
Preparation for Professional Experience in Aquaculture 1

 2(90)
     จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 
5002806

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1
Field Experience in Aquaculture 1

3(250)
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนด จนทำให้เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
 
5002807

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1
Preparation for Professional Experience in Agricultural Technology 1

2(90)
      จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 
5002808

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1
Field Experience in Agricultural Technology 1

3(250)
       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนด จนทำให้เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
 
5002809

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวรักษ์ 1
Preparation for Professional Experience in Veterinary Technology 1

 2(90)

     จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวรักษ์ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ วิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ นั้น ๆ
 

5002810  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวรักษ์ 1
Field Experience in Veterinary Technology 1
3(250)
      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรในด้านสัตวรักษ์ ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนด จนทำให้เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานรายงานและต้องผ่านการประเมินผลของสถาบัน
 
5003101

 สารเคมีการเกษตร
 Agriculture Chemicals

3(2-2)

    ความเป็นมาและความสำคัญของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร การจัดจำแนกกลุ่มในแง่แหล่งกำเนิดหรืออนุพันธุ์ กลไกของสารเคมีที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต อิทธิพลของสารเคมีที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การเลือกและการประยุกต์ใช้ ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเกษตร
 

5003102

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth Regulator and Chemicals

3(2-2)

     ประโยชน์และความสำคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ประเภท และชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต วิธีการเตรียมและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่าง ๆ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่าง ๆ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และผลของสารที่มีต่อสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการ เตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่าง ๆ และการใช้สารควบคุม การเจริญเติบโตชนิดต่าง ๆ กับพืช เช่น การเร่งราก การออกดอก การติดผล การเร่งการสุกของผลไม้

 

5003103

 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
Post Harvest Technology

3(2-2)

     ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว คุณภาพและ มาตรฐานโรค และแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้องกันกำจัด
ปฏิบัติการ การวัดอัตราการหายใจ ผลไม้ การเตรียมตัวดูดซึมเอทิลีน การควบคุมการสุกของผลไม้ การยืดอายุผัก ผลไม้ ดอกไม้
 

5003104

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post Harvest Technology

2(1-3)

     ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ของผลิตผลทางการเกษตร ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบและแปรรูปเป็นอาหาร ศึกษาถึง สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การสุก การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บ และการเสื่อมเสีย ศึกษาวิธีการป้องกัน หรือลดการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดระหว่างบรรจุ การขนส่ง และกรจำหน่าย การศึกษานอกสถานที่
 

5003301

 การเกษตรเพื่องานอดิเรก
Agriculture Hobbies

2(1-2)
     หลักการเกษตรทั่วไปที่เน้นหนักในงานอดิเรกและความเพลิดเพลิน วิธีการเพาะเมล็ด การตัดชำ การตอน หลักการปลูกพืช การเตรียมต้น การย้ายปลูก การดูแลไม้กระถาง ไม้แคระ พืชสมุนไพร การกำจัดวัชพืช การนำวัสดุเหลือใช้ในทางเกษตรมาใช้ประโยชน์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อความสวยงาม ความเพลิดเพลิน และอาชีพ เช่น การเลี้ยงปลาสวยงาม นก สวยงาม สุนัข แมว ฯลฯปฏิบัติการ ปลูกขยายพันธุ์พืชและเลี้ยงสัตว์
 
5003801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3
Preparation for Professional Experience in Agriculture 3
 2(90)
     จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 
5003802

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 2
Preparation for Professional Experience in Plant Sciences 2

2(90)
     จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางพืชศาสตร์ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ นั้น ๆ
 
5003803

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวบาล 2
Preparation for Professional Experience in Animal Husbandry 2

 2(90)

     จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบกาณ์วิชาชีพทางสัตวบาล ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 

5003804

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2
Preparation for Professional Experience in Agricultural Technology 2

2(90)

   จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตรในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 

5003805

 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริม และสื่อสารการเกษตร 2
Preparation for Professional Experience in Agricultural Promotion Extension 2

2(90)
        จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
5004101

 การปรับปรุงพันธุ์พืช
Crop Improvement

3(2-2)

        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4032401 พันธุศาสตร์
      ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช หลักวิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งชนิดผสมตัวเอง และผสมข้าม การปรับปรุงพันธ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช
                    ปฏิบัติการ

  1. ศึกษาทางสัณฐานวิทยาของดอก
  2. เทคนิคการทดสอบละอองเกสรและการผสมเกสร
  3. การเพิ่มชุดโครโมโซมโดยสารเคมี
  4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
  5. การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานทางโรคและแมลง
  6. การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
  7. การคัดเลือกพันธุ์เพื่อคุณภาพ
  8. การใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์
  9. การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช
  10. เทคนิคการทดลอง

 

5004102

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
Crop Improvement Techniques

 3(2-2)

     เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการผสมพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์โดยการนำเข้าการคัดเลือกพันธุ์และการผสมข้าม และการใช้ประโยชน์ ของลักษณะ ดีเด่นเหนือพ่อแม่ปฏิบัติการ เน้นการปรับปรุงพันธุ์พืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และของท้องถิ่น
 

5004103

 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
Seed Production

3(2-2)

    ประโยชน์และความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ปัญหาเมล็ดพันธุ์พืช ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์แบบต่าง ๆ การเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และหลักการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช
     ปฏิบัติการ
ปลูกแบบผสมเปิดและลูกผสม การผสมพันธุ์ การตรวจแปลงให้มีความบริสุทธิ์ในสายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การบ่ม การล้าง การลดความชื้น การตรวจสอบความ บริสุทธิ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
 

5004104

 เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด
Seeds and Seed Technology

3(2-2)

     ความหมายของเมล็ด กำเนิด รูปร่างลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด ความสำคัญของเมล็ดต่อการเกษตรกรรม ความมีชีวิตและความยาวนานของการมีชีวิตองค์ประกอบทางเคมี การงอก การพักตัว และวิธีแก้การพักตัว เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดด้านความบริสุทธิ์ ความงอก ความแข็งแรง ความชื้นองค์ประกอบทางเคมี สภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพของเมล็ด
         ปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพของเมล็ดในด้านต่าง ๆ เช่น การสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบความบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ การทดสอบความงอก ความแข็งแรง การทดสอบทางชีวเคมี การตรวจหาองค์ประกอบทางเคมี การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์
 

5004105

 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
Technology of Seed Production

3(2-2)

     ประโยชน์และความสำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเกิดและพัฒนาการองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ คุณภาพของเมล็ด การงอก การฟักตัว วิธีแก้การฟักตัวของเมล็ด เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าในประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต การปลูกและการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา เทคนิคการทดสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ด้านต่างๆ การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์และหลักเกณฑ์การรับรองเมล็ดพันธุ์พืช
       ปฏิบัติการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ และทดสอบเมล็ดพันธุ์ด้านต่าง ๆ เช่น การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ ความบริสุทธิ์สายพันธุ์ การลดความชื้น การตรวจสอบความงอกและความแข็งแรง การตรวจสอบทางชีวเคมี และองค์ประกอบทางเคมี การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์
 

5004201

การประกวดและตัดสินผลิตผลทางการเกษตร
Agricultural Product Contest

2(1-2)

ความสำคัญและประโยชน์ของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร วิธีดำเนินงานและการจัดการประกวด การเตรียมผลผลิตเข้าประกวด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลิตผลทางการเกษตร การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการประกวดผลิตผลเกษตร
      ปฏิบัติการ
     
1. เตรียมผลิตผลการเกษตรเพื่อเข้าประกวด
    2. เตรียมสถานที่ประกวด
    3. การตัดสินผลิตผลทางการเกษตร
 

5004501

กฎหมายการเกษตร
Agricultural Law

3(-3-0)

   ความสำคัญของการใช้กฎหมายในการเกษตร สาระสำคัญในกฎหมายฉบับต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ร.บ.วัตถุมีพิษ พ.ร.บ.โรคสัตว์ พ.ร.บ. ชลประทาน พ.ร.บ.ประมง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.เมล็ดพันธุ์ พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
 

5004801

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3
Field Experience in Agriculture 3

5(450)
      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้านเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนด จนทำให้เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
 
5004802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 2
Field Experience in Plant Sciences 2

3(250)
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้านพืชศาสตร์ ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนด จนทำให้เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
 
5004803

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวบาล 2
Field Experience in Animal Husbandry 2

3(250)

    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้านสัตวบาล ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนด จนทำให้เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว

5004804

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2
Field Experience in Agricultural Technology 2

3(250)
      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนด จนทำให้เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
 
5004805

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 2
Field Experience in Agricultural Promotion and Extension 2

 3(250)
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้านการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนด จนทำให้เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
 
5004901

 โครงการพิเศษ
Special Project

3(3-0)
     การนำความรู้ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียน
 
5004902

 ปัญหาพิเศษ
Special Problems

3(3-0)

    ศึกษาค้นคว้าปัญหาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียน รายงานค้นคว้าของนักศึกษาจากการทดลองด้านต่างๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐ์รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือดำเนินการวิจัยหรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่าง ๆ
 

5004903

 วิทยานิพนธ์
Undergraduate Thesis
     ดำเนินการทดลองวิจัยทางเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียน และเสนอในรูปรายงานการวิจัย
 

3(3-0)
5004904

 สัมมนาทางการเกษตร
Seminar in Agriculture

 1(0-3)

     การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ การรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของประเทศไทย และ/หรือของต่างประเทศ
 

5004905

 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
Experimental Design in Agriculture

3(2-2)
     หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผน การทดลองแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองทางการเกษตร
 
5004906  การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
Experimental Design and Statisics in Agro-Industry
 3(2-2)
     หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองแบบแจกแจงทางเดียวและหลายทาง แผนการทดลองแบบลาตินสแคว์ การทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะห์วาเรียนซ์และโควาเรียนซ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

ต่อไป