รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาปฐพีวิทยา : :

หมู่วิชาปฐพีวิทยา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา เกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. ปฐพีวิทยาทั่วไป                                                                                                                     (501-1--)
2. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน                                                                                                       (501-2--)
3. การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                           (501-3--)
4. การจัดการดิน                                                                                                                       (501-4--)
5. ธรณีวิทยา                                                                                                                             (501-5--)
6. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย                                                                                                                   (501-6--)
7. ฟิสิกส์ทางดิน                                                                                                                         (501-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                    (501-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย      (501-9--)
 

 

หมู่วิชาปฐพีวิทยา (501)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

5011101

5013201

5013202

5013301

5013302

5013401

5013601

5014501

5014601

3611101

3613201

3613202

3613301

3613302

3613401

3613603

3164403

3614601

 

ปฐพีวิทยา

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ธาตุอาหารพืช

การอนุรักษ์ดินและน้ำ

เทคนิคและการใช้ดิน-ปุ๋ย-น้ำ

การจัดการดิน

ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

การสำรวจและการจำแนกดิน

เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-3)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

 

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาปฐพีวิทยา (501)

รหัส

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5011101

ปฐพีวิทยา
Soil Science
3(2-2)
     ความสำคัญของดิน การกำเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การปฏิบัติบำรุงรักษาดินและน้ำสำหรับปลูกพืช การพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ชนิดของดินในประเทศไทย
       ปฏิบัติการ
การกำเนิดดิน การวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ของดิน การหาความชื้นของดิน การศึกษาตัวอย่างปุ๋ย การเปรียบเทียบคุณสมบัติของปุ๋ยโดยการปลูก หรือทดลอง การทำปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงทดลอง
 

5013201

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil Fertility
3(2-2)
     ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเป็นประโยชน์ ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดินการปรับปรุงดิน ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการแก้ปัญหา
      ปฏิบัติการ การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์พืช ศึกษาความเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตในดินที่มีระดับความสมบูรณ์แตกต่างกัน
 

5013202

ธาตุอาหารพืช
Plant Nutrition

3(2-2)

     ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดธาตุอาหารพืช และการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของพืชต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
      ปฏิบัติการ
ปลูกพืชทดสอบการใช้ธาตุอาหารของพืช ศึกษาลักษณะอาการที่พืชแสดงออกเมื่อขาดธาตุอาหารบางชนิด

 

5013301 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
Soil and Water Conservation
3(2-2)
     ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพังทลายของดิน มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการน้ำกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ
       ปฏิบัติการ
การผลิตวัสดุอินทรีย์และการใช้วัสดุคลุมดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกพืชคลุมดิน การทำขั้นบันได การปลูกพืชสลับกับแนวแปลงหญ้า การวางแผนการเพาะปลูกพืชได้เหมาะกับสภาพของดิน
 
5013302 เทคนิคและการใช้ดิน-ปุ๋ย-น้ำ
Soil, Fertilizer, Water Techniques and Usage
 2(1-3)
     บทบาทของดิน ปุ๋ย น้ำ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การประเมิน ความอุดมสมบูรณ์ การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน เทคนิคการใช้ปุ๋ยและผลตกค้าง สถานะของน้ำในดิน ความต้องการน้ำของพืช เทคนิคการให้น้ำและระบายน้ำ การจัดระบบความสัมพันธ์ของดิน ปุ๋ย และน้ำ เพื่อการเพิ่มผลผลิตในพืชที่มีความสำคัญของเศรษฐกิจ
       ปฏิบัติการ
การเตรียมดินวิธีต่าง ๆ วิธีการใช้ปุ๋ย การจัดระบบการให้น้ำกับพืชฝึกปฏิบัติการจัดการดิน-น้ำ-ปุ๋ย ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
 
5013401
 
การจัดการดิน
Soil Management
3(2-2)
     วัฏจักรของน้ำ ความต้องการน้ำของพืช ความเสื่อมโทรมของดินและการควบคุม การรักษาและปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ และความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน
      ปฏิบัติการ
การจัดการดิน โดยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อทดลองกับการปลูกพืช วิธีการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 
5013601
 
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
Fertilizer and Usage
 3(2-2)
       ความหมายและความสำคัญ ประเภท คุณสมบัติของปุ๋ย วัสดุปุ๋ย การวิเคราะห์และการผสมปุ๋ย วิธีการผลิตและการเก็บรักษาปุ๋ย การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช วิธีการให้ปุ๋ยแก่พืช
             ปฏิบัติการ

       1. ศึกษาตัวอย่างปุ๋ยชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบปุ๋ยและการผสมปุ๋ย
       2. วิธีการให้ปุ๋ยกับพืชแบบต่าง ๆ
       3. ชนิดของปุ๋ยที่เหมาะสมกับชนิดของพืช
 
5014501 การสำรวจและการจำแนกดิน
Soil Survey and Classification
3(2-2)
       การสำรวจและการจำแนกดิน โดยอาศัยพื้นฐานทางสัณฐานวิทยา การกำเนิดและคุณสมบัติของดิน ประโยชน์ของการสำรวจและการจำแนกดิน การศึกษาชุดดินที่มีความสำคัญทางการเกษตร
            ปฏิบัติการ
การสำรวจดินภาคสนาม ตรวจสอบคุณสมบัติของดินเบื้องต้นการทำหน้าตัดดิน การเขียนแผนที่ดิน ฯลฯ การสำรวจชุดดินในพื้นที่
 

5014601

เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย
Fertilizer Technology and Usage

 3(2-2)

      บทบาทของปุ๋ยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งที่มาของปุ๋ยขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมปุ๋ย การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยเคมี ปัญหาและความเสียหายเกี่ยวกับสภาพล้อมเนื่องจากการใช้ปุ๋ยและวิธีการแก้ปัญหา
          ปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพระหว่างปุ๋ยจริง และปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน
 
 

ก่อนหน้า ต่อไป